Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
 

Til lokalplanen knytter sig følgende kortbilag:
Kortbilag 1: Eksisterende forhold
Kortbilag 2: Arealanvendelse

1.1 Lokalplanen har til formål at fastsætte byggefelter for byggeri til fritidsaktiviteter samt placering af campingområde til campingvogne og autocampere.
 
1.2 Lokalplanen har til formål at fastsætte bestemmelser om terrænregulering som en del af overordnet klimasikring for Kalvøområdet.
2.1Område
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 27an Frederikssund Markjorde samt en del af matr.nr. 27am og en del af matr.nr. 19v begge Frederikssund Markjorde.
 
2.2Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
 


Kort der viser lokalplanområdet og matriklerne.

 3.1Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til fritidsformål i tilknytning til havnens aktiviteter. Herunder etablering af et mindre campingområde med mulighed for parkering af op til i alt 10 campingvogne/ autocampere. 
 
 
Note: Byggefelt C kan anvendes til campingområde jf. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser. Området kan udnyttes til campingområde i perioden 1. marts - 31. oktober, og til bådoplagsplads, når der ikke er behov for campingpladser. Der er således mulighed for at 'dobbeltudnytte' byggefelt C med forskellige funktion i henholdsvis sommer og vinterperiode.
4.1Udstykning
Lokalplanen fastsætter ingen bestemmelser for udstykning
5.1Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Kalvøvej som vist på bilag 2. Adgangen er markeret med 'A'
 
5.2Sti
I arealet mellem byggefelt A og byggefelt B skal der sikres en nord-sydgående passage/ stiadgang, så der sikres god forbindelse fra bådoplagspladsen til vandsiden.
Se stiforbindelse c-d på kortbilag 2.
 
5.3Fjordstien
Gennem lokalplanområdet løber en eksisterende rekreativ sti, Fjordstien. Se kortbilag 2, Fjordstien a-b.
Fjordstien skal fastholdes gennem området. 
 
Note vedr. vejadgang: Lokalplanen er at betragte lidt som en sokkeludstykning, dvs. at al vej og parkering kan håndteres udenom lokalplanens område. Hele arealet nord for lokalplanområdet er etableret som vejareal og oplagsplads og der er således mulighed for vejadgang fra hele bådoplagspladsen på matr.nr 27am Frederikssund Markjorde umiddelbart nord for lokalplanområdet.
 
Note vedr. stiforbindelse: Hvis der etableres ophalerplads eller anden form for trappe/rampeadgang fra lokalplanområdet til vandet, skal det sikres at Fjordstien fortsat kan fungere som rekreativ stiforbindelse gennem området.
6.1Parkering

Der åbnes mulighed for parkering af autocampere og campingvogne, i alt samlet 10 stk. Der fastsættes ikke bestemmelser om øvrig parkering, da afvikling af parkering kan ske i det øvrige havneområde.
 
Note: Inden etablering af campingområdet skal bygherre anmelde projektet til Frederikssund Kommune som er VVM-myndighed, idet der skal foretages en screening for om projektet kræver VVM-redegørelse. Se under 'tilladelser fra andre myndigheder'
7.1 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
8.1Detailhandel
Eksisterende butik (med kiosk/cafe) kan bibeholdes og kan udvides. Butikken kan maksimalt have en størrelse på 300 m2
 
8.2Byggeriet omfang, byggefelt A
Indenfor byggefelt A kan der maksimalt opføres 1000 etagemeter bebyggelse. Se kortbilag 2
 
8.3Byggeriets omfang, byggefelt B
Indenfor byggefelt B kan der maksimalt opføres 800 etagemeter bebyggelse. Se kortbilag 2
 
8.4Byggefelt C, campingområde/ bådoplagsplads
Indenfor byggefelt C kan der maksimalt gives tilladelse til etablering af ialt 10 pladser til parkering/camping med campingvogne/ autocamper. Se kortbilag 2
Området kan ligeledes benyttes til bådoplagsplads
 
8.5Bygningshøjde
Højde maks. 6 m, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Skorstene og antenne/ sirenemaster er ikke omfattet af højdebegrænsningerne.
 
8.6Minimumsgulvkote
For nye bygninger gælder at de skal opføres med en minimumsgulvkote i 2,6
 
8.7Etager
Etageantallet reguleres ikke, idet bygningerne skal holde sig inden for den angivne maksimale bygningshøjde
 
Note: Der kræves i forbindelse med byggeriet, at der udføres terrænregulering som del af samlet klimasikring for Kalvøområdet. 
 
Note: For byggeri i byggefelt B gælder at de 800 etagemeter beregnes inkl. den eksisterende bygningsmasse.
 
Note: For byggefelt C. Området kan anvendes til campingområde jf. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser. Området kan udnyttes til såvel campingområde ( i perioden 1. marts - 31. oktober) og som bådoplagsplads, når der ikke er behov for campingpladser.
 


Byggefelter i lokalplanen

9.1Facader
Facader skal fremstå i lette materialer, såsom træ, metalplader eller anden let beklædning eller som glasfacader. 
 
9.2Tagmaterialer
Tagbeklædningen skal udføres i tegl, zink, skifer, eternitskifer, tagpap med listeinddækning, glas eller det skal udføres som ”grønt tag”.
 
9.3Solenergianlæg
Det er tilladt at opsætte solenergianlæg.
De skal monteres plant på facade eller tag.
De skal være matte, således at gener ved refleksion undgås.
Ved nybyggeri skal anlægget nedfældes i tagfladen eller fremstå som en integreret del af facaden. 
 


”Grønne tage” er tage med vegetation som belægning, eksempelvis græs eller stenurter/sedum.

10.1Lyskilder på ubebyggede fællesarealer
Ved opsætning af lyskilder i området skal det sikres at lyset peger ned ad.
 
10.2Opholdsarealer
For lokalplanen gælder at arealer i byggefelterne, som ikke anvendes til byggeri eller camping/oplagsplads som angivet under §8, kan anvendes til udendør ophold og kan indrettes f.eks. med borde og bænke eller med bål/grillplads som understøtter foreningslivet og de rekreative funktioner i området.
 
10.3Campingplads
Inden for lokalplanens område udlægges et areal til campingplads, se bestemmelse under § 8.4 
 
10.4Terrænregulering
I forbindelse med byggeri indenfor byggefelt A skal der foretages terrænregulering, således at bygningen opføres med en minimumsgulvkote i kote 2,6.
Terrænnet skal, i sammenhæng med det eksisterende terræn ved sejlklubbens klubhus på Kalvøvej 15, danne et samlet 'dige', der kan indgå som del af klimasikringen af de nordfor liggende områder ved Kalvøvej
Se under terrænregulering i §10.
12.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
12.2Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
12.3I henhold til Planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
12.4I henhold til Planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den XX. XXXX 2016 til offentlig fremlæggelse efter reglerne i planloven. John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk