Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt Teknik og Miljø Forvaltning for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling.

Jordforurening

Området omfattet af lokalplanen er kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven. Ifølge Jordforureningsloven skal Region Hovedstaden kortlægge ejendomme, hvor jorden er eller kan være forurenet.  Regionen har kortlagt matr.nr. 27an og 27am Frederikssund Markjorder, Frederikssund på vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven. Det vil sige at hele lokalplanens område er kortlagt på vidensniveau 2.  

Det betyder, at der ved byggeri og anlæg inden for lokalplanen skal vurderes, hvorvidt det kræver tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven. Det er kommunen, som er myndighed. Dette gælder også for terrænregulering og jordopfyld inden for lokalplanens område. 


Ovenstående billede viser med rød streg lokalplanens afgrænsning. De områder, som er markeret med orange, er kortlagt på
vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven. 

Områdeklassificering og jordflytning

Siden 1. januar 2008 har al jorden indenfor byzonen været områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven. Jord i et områdeklassificeret område betragtes som lettere forurenet jord, hvor der er pligt til at anmelde flytning af jord, så spredning af forurening udgås. Frederikssund Kommune har udarbejdet et regulativ for områdeklassificeringen. Regulativet for klassificeringen fastlægger at området for lokalplan 088 er omfattet af områdeklassificering. Flytning af jord fra en forurenet grund, skal anmeldes til kommunen. Jorden må først flyttes, når jorden er anvist af kommunen.

Fortidsminder

Da der er gjort arkæologiske fund i tæt nærhed til lokalplanområdet bør det overvejes om der skal foretages prøvegravning inden byggeriet påbegyndes.
Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.
I så fald skal der foretages en arkæologisk udgravning før byggeriet kan gennemføres.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Nordvest for lokalplanområdet på det oprindelige Kalvø ligger en skaldynge fra ældre stenalder, dog også indeholdende kulturlag fra yngre stenalder. Skaldyngen blev fredet i 1923, den afgrænser sig til et område på ca. 15 x 15 m.

Jf. §18 i Naturbeskyttelsesloven, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fredede fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

I 1997 i forbindelse med anden planlægning i området på Kalvøen, er der foretaget en reduktion af beskyttelseszonen omkring skaldyngen. Ændringen indebærer at beskyttelseszonen er reduceret til kun at omfatte delområde 6 i lokalplan 74, der gælder for området vest for lokalplanområdet. Området for lokalplan 088 er således ikke omfattet af beskyttelseszonen.
(Der henvises til sagsnr. SN 1996-6114-0068, Kulturhistorisk Kontor i Skov- og Naturstyrelsen, afgørelsen er dateret d. 11. juli 1997)


Dette kortbilag viser kortbilag 2 fra lokalplan 74. Den røde markering viser delområde 6, det er således indefor disse to røde områder, at beskyttelseszonen fortsat er gældende, og beskyttelseszonen berører ikke området for lokalplan 088.
Skaldyngens placering er vist med lyserød cirkel.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinje


Billedet illustrerer, at hele lokalplanen er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen for Roskilde Fjord.  Arealer, omfattet af strandbeskyttelseslinjen, er markeret med lyseblå-tonet farve. Lokalplanens afgrænsning vises med rød streg.

Lokalplanens område er beliggende i et eksisterende havneområde og i tilknytning til eksisterende bebyggelse på havnen. Frederikssund Lystbådehavn er omfattet af en strandbeskyttelseslinje.  Etablering af bygge- og anlægsprojekter inden for strandbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15 kræver en dispensation. Dispensationen gives til det konkrete byggeprojekt og Kystdirektoratet er myndighed. 

VVM screening

Etablering af campingpladser til op til ialt 10 campingvogne og autocampere er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 13 c) og bygherre skal sålede foretages en VVM-anmeldelse til Frederikssund Kommune inden etablering af projektet (campingpladserne). Frederikssund Kommune skal herefter foretage en screening af om anlægget kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller ej. Dvs. om der er pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse eller ej, før campingpladsen kan realiseres.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk