Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 116

Hjem : 116 - Etageboliger på Lundebjergvej 4 : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (LOV nr. 668 af 08/06/2017) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
 
 
1.1
Formålet med lokalplanen er:

at sikre etablering af 2 boligblokke i 3 - 5 etager med facader mod øst og J.F.Willumsens Vej. 
2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikel nr. 7 nt Frederikssund Markjorder, Frederikssund.

2.2
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 
 
 
3.1
Området skal anvendes til helårsboliger (etagebebyggelse) med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 
 
 
4.1
Ejendommen kan ikke udstykkes.
 
 
5.1
Der udlægges veje som vist på principskitsen - bilag 3.
 
5.2
Tilslutning til Lundebjergvej skal ske som vist på principskitsen - bilag 3.
 
 
6.1
Der skal som minimum etableres 0,6 parkeringsplads pr. bolig, hvoraf 4 skal etableres som handikap parkering.
 
6.2
Parkeringspladser skal have målene 2,5 x 5 m. Handicap parkeringspladser skal have målene 3,5 x 5 m.
 
6.3
Parkeringspladser skal placeres som vist på principskitsen - bilag 3.
 
6.4
Der skal som minimum etableres 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.
 
6.5
Inden for lokalplanens område må der ikke ske parkering af køretøjer m.v. med en totalvægt på mere end 3.500 kg.
 
6.6
Der må ikke parkeres uindregistrerede køretøjer, både, autocampere eller campingvogne indenfor lokalplanområdet.
 
6.7
Parkering skal ske på de dertil indrettede parkeringspladser.
 
 
 
7.1
Alle lednings- og forsyningsanlæg skal fremføres under terræn.
 
7.2
Spildevand og regnvand skal føres til offentlige spildevandsledninger. 
 
7.3
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer, varmepumper, airconditionsanlæg mv.) skal etableres inde i bygningerne eller på tagene.
 
7.4
Der må ikke opsættes paraboler på bygningernes facader og gavle. 
 
 
 
8.1
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 100.
  
8.2
Beboelsesbygningerne må maksimalt opføres i 5 etager. 
   
8.3
Beboelsesbygningerne må maksimalt have en højde på 23 m målt fra terræn.
 
8.4
Ventilationsanlæg, skorstene, antenner eller andre tekniske installationer er ikke omfattet af højdebegrænsningen i § 8.3.
 
8.5
Beboelsesbygningerne må maksimalt være 15 m bredde.
 
8.6
Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefeltet som vist på principskitsen - bilag 2.
 
8.7
Der skal placeres nedgravede affaldscontainere, som vist på principskitsen - bilag 3. 
 
8.8
Ny bebyggelse eller andre faste anlæg af blivende art (herunder interne veje, småbygninger, befæstede stier, p-pladser, støjskærme m.fl.) indenfor det byggelinjen mod J.F.Willumsens Vej forudsætter, at vejmyndigheden kan meddele dispensation i henhold til vejlovens bestemmelser - bilag 3.
 
 
9.1
Beboelsesbygningerne skal opføres som længebygninger med flade tage. Hver længebygning forskydes i 2 blokke i længderetningen.
 
9.2
Boligbebyggelsen skal fremstå i blank mur eller beton. Dog kan 30% af facaden fremstå i en andet materiale.
 
9.3
Natursten, træ, metal og glas (udover vinduerne) kan indgå som en mindre del af facaderne.
 
9.4
Det er muligt at anvende glas som støjværn på facaderne ud mod J.F.Willumsensvej.

 
9.5
Facader og tagflader skal fremstå med en maksimal glansværdi på 30 - dog undtaget vinduer og glaspartier i facaden og ovenlys i tagfladen.
 
 
9.6
Vinduesrammer skal udføres i træ og/eller aluminium
 
9.7
Værn om altanerne skal udføres med gitter, glas eller et delvist transparent materiale.
 
 
 
10.1
Arealet ud mod Lundebjergvej skal etableres med en bund af græs og enkelte fritstående træer.
 
10.2
Der må ikke opføres et fast hegn i skel mod Lundebjergvej.
 
10.3
Der skal etableres et minimum 1,8 m højt fast hegn i skel mod Birkevænget. Hegnet skal være dækket med en beplantning som f.eks. efue. 
 
10.4
Der skal etableres et levende hegn i ejendommens østlige skel. 
 
10.5
Ved etablering af terrasser ud for boligerne i stueplan skal afskærmningen mellem terrasserne bestå af hække med en maksimal højde på 1,5 m. Der skal anvendes et trådhegn som støtte for hækkene.
 
10.6
Der skal etableres nedgravede containere til håndtering af bebyggelsens dagrenovation.
 
10.7
Containerne til storskrald skal være afskærmede og placeres på et areal minimum 5 m fra skel mod Lundebjergvej som i princippet vist på bilag 3. 
 
 10.8
Der skal etableres et beplantningsbælte langs J. F. Willumsens Vej, som vist på bilag 3. 
 
10.9
Containere til storskrald skal afskærmes mod Lundebjergvej.
 
10.10
Parkeringsarealer skal etableres med græsarmering og opdelt af fritstående træer, som vist på principskitsen - bilag 3.
 
  
11.1
Miljøstyrelsens vejledende grænserværdier for støj fra J.F. Willumsens Vej skal overholdes, når bebyggelsen tages i brug.
 
11.2
Bebyggelse skal placeres og indrettes således, at beboere beskyttes mod lugtgener, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt.

 
 
12.1
Forudsætningen for at tage de enkelte boliger i brug er, at der er sikret vejadgang, p-pladser, afvanding,  kloak, lege og opholdsarealer, hegning, affaldsstationer samt anden teknisk infrastruktur, der er nødvendig for boligens anvendelse.
 
12.2
Der er tilslutningspligt  for både regn- og husspildevand, da området er separatkloakeret.
 
12.3
Det kan dokumenteres, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj og lugt er overholdt.

 


 
13.1
Gældende deklarationer:
 • Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejen J.F. Willumsens Vej (nr. 141), der udgøren del af rute 53 og som tilgrænser lokalplanområdet.

 • Langs J.F. Willumsens Vej er der tinglyst vejbyggelinjer og adgangsbegrænsning i henhold
  til vejlovens bestemmelser med Vejdirektoratet som påtaleberettiget, jf. servitut tinglyst
  den 20. marts 1954.

 • Byggelinjerne er pålagt op til 15 meter fra vejmidten. Hertil kommer et højdetillæg
  på 1,5 x højdeforskellen mellem jordlinjen og vejbanen samt et passagetillæg på 1 m.

 • Opførelse af ny bebyggelse eller andre faste anlæg af blivende art (herunder interne veje,
  småbygninger, befæstede stier, p-pladser, støjskærme m.fl.) indenfor det byggelinjepålagte
  areal forudsætter, at vejmyndigheden kan meddele dispensation i henhold til vejlovens
  bestemmelser.
13.2

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 116 skal følgende servitutter inden for lokalplanens område være aflyst:
 • Dok om hegn, hegnsmur mv, grundejerforening og bygge- og rådighedsindskrænkning mv. 30.04.1958-2568-17. Frederikssund Kommunes byråd er påtaleberettiget. Deklarationen kan kun aflyses for den del, hvor kommunen er påtaleberettiget.

 • Dok om forsynings-/afløbsredninger mv. 03.10.1975-25858-17. Frederikssund Kommunes byråd er påtaleberettiget for en del af deklaration, som kan aflyses.

 • Lokalplan nr. 71, 25.01.1996-3002-17.

 • Lokalplan nr. 105, vedtaget 20.06.06 aflyses for matrikel nr. 7 nt Frederikssund Markjorder, Frederikssund. 
 
 
14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
14.2
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
 
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 21. marts 2018 til offentlig fremlæggelse efter reglerne i planloven.
 
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør
 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk