Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 116

Hjem : 116 - Etageboliger på Lundebjergvej 4 : Baggrundsmateriale : Andre rapporter og undersøgelser

Andre rapporter og undersøgelser

Støjberegning

Der er gennemført en støjberegning af trafikstøjen fra J.F. Willumsens Vej. Beregninger af vejtrafikstøjen på de udendørs opholdsarealer, samt facadestøjberegninger for den planlagte boligbebyggelse til brug for eventuel dimensionering af vinduernes lydisolation. Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. Nedenstående figur viser den planlagte udformning og placering af bygningerne på Lundebjergvej 4.det følgende vises resultaterne af støjberegningerne som støjkort for udearealerne og som punktberegninger på bygningens facader. Støjkortene viser støjniveaet 1½ meter over terræn, hvilket er repræsentativt for udendørs opholdsarealer. Støjkortet er beregnet i et net af punkter med en indbyrdes afstand på 5 meter. Nedenstående figurer viser beregningsresultaterne af støjniveauet på opholdsarealet, 1,5 meter over terræn, samt det maksimale facadestøjniveau vertikalt i beregningspunktet.

 Trafikstøj

Facadeberegninger viser, at der er en overskridelse af grænseværdien på 58 dB med op til 8 dB på facaden ud til J. F. Willumsens Vej. Der er således op til Lden 66 dB på facaden. Facade- og vinduesløsningen skal sikre, at støjniveauet indendørs med åbne vinduer (åbningsareal 0,35 m² pr. rum) kan overholde grænseværdien på 46 dB i sove- og opholdsrum. I lukket tilstand er kravet til det indendørs støjniveau 33 dB.

De indendørs støjkrav kan fx sikres ved særlig afskærmning udenfor vinduerne eller ved særlige støjisolerende konstruktioner. Specielle lyddæmpende vinduer, som fx 3. generationsvinduer/lydvinduer kan yde en tilstrækkelig dæmpning i både åben og lukket tilstand til, at kravet til det indendørs støjniveau kan overholdes. Ud mod J. F. Willumsens Vej kunne boligerne udformes med svalegange med glasinddækningen. Det kan sikre, at støjniveauet på den egentlig boligfacader kan komme under 58 dB, og derfor undgå særlige vinduesløsninger. Udendørs opholdsarealer kan planlægges bag bygningerne ud mod J. F. Willumsens Vej og på altaner, hvor støjniveauet ikke overstiger Lden 58 dB.

Det stilles som krav, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra J.F. Willumsens Vej skal overholdes, når bebyggelsen tages i brug.

Skyggediagram

Udover støjberegninger er der blevet lavet skyggediagrammer, som viser bebyggelsens påvirkning af lysforholdene i omgivelserne.

Se skyggediagrammerne her:

Sommersolhverv

Sommersolhverv

Jævndøgn

Jævndøgn

Konklusionen er, at skyggepåvirkningerne i forhold til omgivelserne er meget begrænsede. Bebyggelsens placering øst for Birkevænget indebærer, at der ikke er en skyggepåvirkning på boligområdet. 

 

Miljøpåvirkning fra kraftvarmeværket 

OML-beregning
Der er foretaget en spredningberegninger ved hjælp af OML-Multi for at vurdere, hvordan det planlagte byggeri bliver påvirket af emissioner fra det nærliggende kraftvarmeværk. Forudsætningerne og konklusionerne er følgende:

NOX
De udførte spredningsberegninger for NOX tager udgangspunkt i emissionsgrænseværdierne i kraftvarmeværkets miljøgodkendelse. Beregningerne viser, at de maksimale bidrag fra kraftvarmeværket, udtrykt ved beregnede immissionskoncentrationsbidrag, optræder i højden ved den østvendte facade af den sydlige 5-etagers blok. B-værdi for NO2 Beregningerne viser, at B-værdien for NO2 (på 125 μg/m3), som er en sundhedsbaseret grænseværdi, er overholdt ved facaden af det planlagte byggeri.

Lugt
Resultaterne viser en beregningsmæssig overskridelse på en faktor 2-3 af den vejledende lugtgrænseværdi på 5 LE/m3. Denne grænseværdi er ikke sundhedsbaseret, men er et udtryk for mulige gener på grund af lugt, altså et muligt æstetisk problem.

Beregningen af lugtbidraget i omgivelserne er baseret på kildestyrkemåling af gasmotorernes lugtemission, foretaget i 2007. Af 2007-målingerne ses bl.a., at røggastemperaturen var noget højere end i dag, og det er sandsynligt, at der siden 2007 er foretaget ændringer på anlægget, f.eks. med installering af economizer og kondensering af vanddamp, der medfører, at lugtstofferne tilbageholdes i højere grad, og at lugtemissionen derfor reelt er reduceret siden 2007. Det betyder, at et beregnet lugtimmissionskoncentrationsbidrag ved Grønnegården også vil blive reduceret.

Det bemærkes desuden, at OML-beregningernes udgangspunkt er, at anlægget er i drift året rundt, døgnet rundt. Hvis gasmotorernes drift reelt er mindre, er risikoen for oplevede lugt9/ gener i omgivelserne også mindre, idet svingende emission medfører store svingninger ikoncentrationen i nedslagsområderne, hvorfor den enkelte persons udsættelse vil være stærkt varierende, og afhænger af, at drift på anlægget er sammenfaldende med vindretninger, der kan bære lugtstofferne i retning af beboelse. Endelig bemærkes, at der er eksisterende etageboliger i nærheden, f.eks. blokkene i tre etager på Kochsvej ca. 110-185 m sydvest for kraftvarmeværket.

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der er - eller har været - lugtgener i området hidrørende fra kraftvarmeværkets emissioner under de nuværende forhold.

 

Servitutredegørelse

 Servitutredegørelse side 1

Servitutredegørelse 2

Servitutredegørelse 3

 

 

 

 

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk