Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 668 af 8. juni 2017) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Lokalplanens formål er:
at  sikre, at en eksisterende virksomhed i den sydlige del af erhvervsområdet Pedersholmparken i Frederikssund gives de nødvendige muligheder for udbygning.
at sikre, at virksomheden kan etablere en ny adgangsvej fra Roskildevej 
2.1
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 13 r og del af 13 a, begge Oppe Sundby By, Oppe Sundby.
 
2.2
En del af matr. nr. 13r og matr. nr. 13 a, Oppe Sundby By, Oppe Sundby, er omfattet af deklarationsbælte som vist på kortbilag 1. Deklarationsbæltet skal friholdes for bebyggelse og bygværker af hensyn til de nedgravede forsyningsledninger.
 
2.3
Lokalplanens område ligger i byzone, og skal forblive i byzone.
3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål.
 
3.2
Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til og udføres erhverv indenfor følgende kategorier: Håndværk og service, lager og en gros, lettere industri samt automobilhandel.
 
3.3
Til virksomhed kan der desuden etableres en mindre afdeling til administration, ligesom der i forbindelse med fremstillingsvirksomhed i begrænset omfang kan ske salg af virksomhedens egne produkter.
 
3.4
Der må ikke etableres nogen form for beboelse i området.
 
3.5
Der må udelukkende etableres virksomheder i miljøklasse 1-4 jævnfør Håndbog om Miljø og Planlægning, det vil sige virksomheder, som ikke eller kun i begrænset omfang medfører gener for omgivelserne.
 
Note til 3.3 : Der må kun opføres kontor og administrationsbebyggelse, som er nødvendig for den enkelte virksomheds drift.
 
4.1
Lokalplanens område skal vejbetjenes fra Pedersholmparken og Centervej samt fra Roskildevej som vist på kortbilag 1.
 
4.2
Der må etableres op til 7 overkørsler til lokalplanområdet fra Pedersholmparken og Centervej.
 
 
5.1
De til virksomhedens drift nødvendige antal parkeringspladser skal etableres på egen grund. Der skal udlægges areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Byrådet kan forlange et større areal udlagt, såfremt byrådet skønner, at det er nødvendigt for virksomhedens drift.
6.1
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 45.
 
6.2
Bebyggelsen må ikke opføres med højde over 12 m over gulvkote. Byrådet kan dog tillade, at skorstene, master og mindre bygnings- dele kan opføres i op til en højde af 15,5 meter, såfremt det er nødvendigt for virksomhedens drift.
 
6.3
Bygninger samt bygningslignende konstruktioner skal holdes i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og skel mod vej.
 
6.4
Administrationslokaler til den enkelte virksomhed må højst udgøre 25 % af virksomhedens etageareal.
 
6.5
Lokaler indrettet til salg af fremstillingsvirksomheders egne produkter må ikke overstige 100 m2 etageareal pr. virksomhed. Lokaler indrettet til automobilhandel må ikke være større end 1.500 m2.
 
Note til 6.2 : Gulvkoten fastsættes således, at den er i samme højde som gulvet i de eksisterende bygninger.
7.1
Bebyggelsen skal fremstå med udvendige overflader i jordfarver, hvid, sort eller blandinger af disse. Skiltning kan fremstå i andre farver.
 
7.2
Skorstene og master skal fremstå gråhvide.
 
7.3
På bebyggelsen må der kun skiltes med firmanavn, logo og virksomhedstype og kun en gang pr. facade pr. virksomhed. Skiltningen må udføres med en maksimal højde på 75 cm og skal udføres som løse bogstaver/ logo, som opsættes/ males direkte på facaden. Skiltet må ikke rage op over tagfod/ tagkant eller udformes som udhængsskilt. Skiltningen må ikke oplyses indefra (lyskasser og lign.) men kan belyses udefra med bagud rettet lys.
 
7.4
På ejendommen kan der opstilles i alt 2 henvisningsskilte ved ejendommens indkørsler. Henvisningsskiltene må ikke overstige 1,25 i bredden og 0,75 m i højden og skiltets overkant må højst være 1½ m over terræn.
 
7.5
For hver ejendom må der endvidere opstilles op til 3 flagstænger på maks. 8,5 m i højden samt 1 pylon med en maks. højde på 6 m og en maks. bredde på 1 m.
 
7.6
Hvor der på samme ejendom findes mere end en virksomhed kan Byrådet dog tillade yderligere skiltning og reklamering ind mod den interne adgangsvej.
 
7.7
Udendørs belysning skal begrænses og skal afskærmes, så den ikke virker blændende.
 
8.1
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal over- holdes.
 
8.2
Udendørs oplagspladser til varer, emballage m.v. skal placeres og afskærmes således at oplaget ikke er synligt fra offentligt tilgængelig vej eller sti. Afskærmning skal ske med levende hegn, facademur eller plankeværk som i farver/ materialer tilpasses ejendommens bebyggelse.
 
8.3
Terrænregulering i forbindelse med byggeri kan finde sted i fornødent omfang.
 
8.4
Der kan etableres bassiner til regnvandshåndtering. Skråninger skal udføres med en hældning på maksimalt 1:5.
 
8.5
Forsyningsledninger, herunder også til vejbelysning, må ikke udføres som luftledninger, men må alene udføres nedgravede.
9.1
Ny bebyggelse skal være tilsluttet offentligt vandværk og offentlig kloak i overensstemmelse med gældende spildevandsplan i området.
 
9.2
Inden etablering eller udvidelse af virksomheder i området skal virksomheden overfor kommunen redegøre for, at den kan overholde bestemmelserne i lokalplanens § 4.5 vedrørende virksomhedstype og klasse.
10.1
Lokalplan nr. 075 for Pedersholmparken 8-10, vedtaget den 25. marts 2015 ophæves af nærværende lokalplan.
1.   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
2.   Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen.
 
3.   Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
 
4.   Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.
 
5.   I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 27. september 2017. 
 
 
 
                        John Schmidt Andersen 
                                  Borgmester
                                                                                       /                               Ole Jacobsen
                                                                                                                   Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk