Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Grundvand

Lokalplanområdet i område med drikkevandsinteresser, men ikke inden for et område med særlige drikkevandsinteresser(OSD). Derfor er det vigtigt at undgå spild af flydende stoffer og materialer, der kan være til skade for mennesker og miljø.

På arealer, hvor sådanne stoffer håndteres, skal der derfor foretages foranstaltninger til forebyggelse af spild og til opsamling af spild inden det trænger ned i jorden. Med udgangspunkt i jordforur- eningsloven vil der i dette område være påkrævet at rydde op efter eventuelt spild.

Frederikssund Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier skal overholdes. Forskriften kan rekvireres hos kommunens afdeling for Natur og Miljø.

Fortidsminder

Der er ikke registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet, men findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et ca. 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen
Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et cirka 3 km bredt bælte langs kysterne. I kystnærhedszonen er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt. Afstanden fra Roskilde Fjord, er cirka 1,7 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er eksisterende byområder.

 

Lokalplanens område i forhold til kystnærhedszonen, der er vist med den grønne markering.  

Afstanden fra Roskilde Fjord, er cirka 1,4 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er eksisterende, fuldt udbyggede byområder. Kommunen vurderer derfor, at lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet. Området mellem fjorden og lokalplanens område er allerede bebygget og bebyggelsen inden for lokalplanen vil være på samme nivau i forhold til omgivelserne. 

Kirkebeskyttelseslinje

En lille del af lokalplanens område ligger ingen for kirkebeskyttelseslinje omkring Oppe Sundby Kirke. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at dette areal ikke bebygges. På kortet herunder ses kirkebeskyttelsens område i forhold til lokalplanens område.

Kirkebeskyttelseslinjen omkring kirken er vist med rød skravering.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk