Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes fra Frederikssund Forsyning.

Varmeforsyning

Lokalplanen ligger inden for et naturgasforsynet område.

Spildevand og overfladevand

Spildevand og regnvand skal håndteres i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for området. Der henvises til spilde- vandsplanen for yderligere oplysninger.

Miljøgodkendelse

Virksomheder, der er omfattet af kapitel 5 i Miljøbeskyttelses-loven og bekendtgørelse om listevirksomhed, skal ansøge om og opnå miljøgodkendelse inden etablering af virksomheden. Kontakt Frederikssund Kommune, Plan, Vej og Miljø inden etablering, for at få undersøgt om virksomheden e omfattet af listevirksomhedsbekendtgørelsen.

Støj

Et af planlovens formål er at forebygge støjulemper samt forurening af vand, luft og jord. Når der planlægges for erhvervsområder er det derfor vigtigt at sikre, at de kommende virksomheder ikke vil genere boliger og anden miljøfølsom anvendelse i nærheden af erhvervsom- rådet. Dette kan sikres ved at zonere erhvervsområdet til virksom- heder af bestemte miljøklasser. Ligeledes bør det sikres, at der ikke fremover planlægges for miljøfølsom anvendelse tæt på erhvervsområdet, idet det vil kunne begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder. Dette kan sikres ved at udlægge et konsekvensområde omkring erhvervsområdet.

Principperne for klassificering af virksomhedstyper og zonering af erhvervsområder fremgår af Håndbog om miljø og planlægning, udgivet af Miljøministeriet i 2004. Princippet er, at de ”tungeste” virksomhedstyper placeres hvor de generer mindst – ofte i midten af erhvervsområderne - og mindre eller ikke generende virksomheder placeres i randområderne tættest på miljøfølsom anvendelse.

Håndbogen inddeler virksomheder i klasser fra 1-7, hvor klasse 1 er virksomheder uden genevirkninger og klasse 7 er særligt forurenende virksomheder. Håndbogen angiver nogle tommelfingerregler for, hvorledes forskellige virksomhedstyper skal klassificeres, men når der er tale om en konkret, kendt virksomhed skal klassificeringen ske ud fra en konkret vurdering. Virksomheder, som ønsker at etablere sig i området, bør derfor så tidligt som muligt kontakte kommunen for at få at vide, om virksomheden kan placeres i området.  

Lokalplanområdet udlægges til virksomheder i klasse 1-4, og fastlægger, at disse skal placeres i overensstemmelse med zoneringen.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk