Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet er et landsplandirektiv, der udgør den overordnede planlægning i området, som kommuneplan- en og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Desuden gælder Regionplan 2005 for vandområdet.  

Lokalplanområdet ligger indenfor det område, som i Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet er udpeget som det ydre storbyområde (By- fingrene). Her gælder de overordnede rammer for kommuneplanlægningen. Lokalplanen i overensstemmelse med rammerne i landsplandirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Detailhandel

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre. Uden for disse kan der dog bl.a. planlægges for butik- ker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrup- per: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tøm- mer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, samt på visse betingelser også møbler.  

En lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Kommunalbestyrelsen kan selv fastlægge den maksi- male størrelse af butikker til pladskrævende formål. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. 

Lokalplanen åbner udelukkende mulighed for placering af butikker til forhandling af biler samt salg af produktionsvirksomheders egne produkter. Der fastlægges en maksimumstørrelse for den enkelte butik på 1.500 m2, svarende til maksimumsstørrelsen for butikker i naboområdet ved Centervej.  

Lokalplanen vurderes ikke at medføre nævneværdige ændringer af bymiljøet eller de trafikale forhold, hverken i Frederikssund bymidte eller i Pedersholmparken.

Stationsnærhed

Lokalplanområdet ligger ca. 2 km meter fra Frederikssund Station og er placeret udenfor stationsnære områder. Lokalplanen i overensstemmelse med rammerne i landsplandirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk