Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe et velfungerende erhvervsområde, der kan indeholde forskellige typer erhverv.
 
Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i bestemmelserne om anvendelse, omfang, udformning osv. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.
2.1Område
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnumrene 2a, 2l, 2m, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 6fv, 6fx, 6fy, 6fz, 6fæ, 6fø, 6ga, 6gb, 6gd, 6gg og 10bs Slangerup By, Slangerup og del af 10ic, 7000bs, 7000br Slangerup By, Slangerup, samt alle matrikler, der udstykkes fra ejendommen efter den endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.


2.2Zonestatus
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
3.1Anvendelse
 1. Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsområde, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder servicevirksomhed og engroshandel samt til salg af særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres kontor/administration i tilknytning til erhvervet.

 2. Der kan etableres butikker i tilknytning til et etableret erhverv til salg af egne produkter med en butiksstørrelse på maksimalt 100 m².
4.1Grundstørrelse
Der må der ikke udstykkes til grundstørrelser under 2.500 m².
5.1 Vej-, sti- og trafikforhold
 1. Der skal være adgang til området fra Strandstræde, Fabriksvangen og Håndværkervangen.

 2. Cykelstien i den nordlige del af lokalplanområdet skal fastholdes.

 3. Befæstede arealer skal udføres med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
6.1Parkering
 1. Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
  • 1 bil pr. 25 m² erhvervsetageareal til kontorerhverv, liberale erhverv, administration, service, lettere industri- og håndværksvirksomheder og lignende.
  • 1 bil pr. 25 m² butiksetageareal til butikker.
  • 1 bil pr. 100 m² erhvervsetageareal til erhvervsområder til industrivirksomheder.

 2. Der må udlægges areal til parkeringspladser for køretøjer over 3.500 kg.

 3. Nyt udlæg til parkeringsareal skal følge anvisninger i den gældende splidevandsplan for Frederikssund Kommune.
6.2Cykelparkering
Der skal udlægges 2 cykelpladser pr. 100 m² kontor/liberalt erhverv.
7.1Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.


7.2Belysning
De enkelte ejendomme kan belyses ved parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 meter, dog kan arealer ved porte og døre belyses med højere placeret belysningsarmaturer på væg. Belysningen skal være nedadrettet og afskærmet, så den ikke er til gene for naboer og/eller trafikken.
8.1Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 45% for den enkelte ejendom.


8.2Erhvervsbebyggelse

 1. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

 2. Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Undtaget er skorstene, ventilationsanlæg og lignende, såfremt virksomhedens drift eller indretning er afhængige af disse.

 3. Bebyggelse må ikke opføres nærmere vej, sti- og naboskel end 2,5 meter.

8.3Sekundær bebyggelse 
 1. Sekundær bebyggelse må placeres i skel.

 2. Sekundær bebyggelse må maksimalt opføres med en bygningshøjde på 4 meter i skel. 
 
 
Sekundær bebyggelse skal forstås som garager, carporte, udhuse og lignende.
9.1Facader
Bygningers facade kan opføres i ikke-reflekterende plade, beton, tegl, glas eller pap – og i en kombination af disse.


9.2Tage
 1. Tage kan beklædes med tegl/betontegl med en maksimal glansværdi på 10, pap eller ikke reflekterende plade.

 2. Parallelt med tagfladen kan placeres solceller eller solfangere på med en maksimal glansværdi på 10.

9.3Skiltning og reklamering
 1. På bebyggelsen må der kun skiltes med firmanavn, logo og virksomhedstype og kun én gang pr. facadedel pr. virksomhed.

 2. Skiltningen må udføres med en maksimal højde på 75 cm og skal udføres som løse bogstaver/logo, som opsættes eller males direkte på facaden. Skiltet må ikke rage op over tagfod/tagkant eller udformes som udhængeskilt.

 3. Løse bogstaver kan belyses bagfra så der opnås en "Corona-effekt“, således at det enkelte bogstav sesmed en lysende kant eller med spot.

 4. Reklamering ved billboards, bannere eller tilsvarende skiltning må ikke finde sted.

 5. Der må ikke opsættes skilte, bannere eller billboards på afskærmning af varegårde og udendørs oplag.

 6. På den enkelte virksomhed/ejendom kan der opsættes tre fritstående flagstænger. Flagstængerne kan have en højde på maksimalt 12 meter. Der må derudover ikke etableres flagborge.
10.1Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn.


10.2Beplantning
 1. Udendørs oplag, varegårde og lignende skal afskærmes, ved beplantning (stedsegrønne planter).

 2. Omkring skel mellem ejendomme indenfor lokalplanområdet skal der etableres levende hegn med en bredde af 1 meter på hver ejendom. Beplantningen vedligeholdes som levende hegn.


 3. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn med en højde på højst 2 meter. Trådhegnet skal i givet fald opsættes bag beplantningsbæltet i forhold til vejarealet, eller i skel mellem to ejendomme.


 4. Langs Hørup Skovvej udlægges areal til et beplantningsbælte med en bredde på mindst 15 meter. Beplantningen skal vedligeholdes som levende hegn.


 5. Beplantningsbælter må ikke anvendes til nogen form for udstilling, oplag, parkering eller skiltning.


 6. Større parkeringsarealer skal anlægges med et grønt præg, ved etablering af strukturgivende beplantning af buske og træer.
11.1Medlemskab
Grundejere inden for lokalplanens område er pligtige til at være medlem af en grundejerforening, der omfatter alle erhvervsparceller inden for delområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikssund Kommune kræver det.


11.2Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, dvs. intern vej, interne stier, fælles friarealer og plantebælter m.m., samt renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, der er fælles for samtlige beboere, herunder afvanding af veje og stier frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.


11.3Opkrævning
Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne, at fremskaffe midler til at gennemføre foreningens opgaver.


11.4Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikssund Kommune.


11.5Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikssund Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan nr. 114 for Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup, ophæves lokalplan nr. 32.2, vedtaget den 28. april 1999, for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
13.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.


13.2 
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering
af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).


13.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 


13.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen.
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 30. august 2017 til endelig vedtagelse efter reglerne i planloven. John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk