Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland til alment vandværk samt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Kommunen skal forholde sig til restrummelighed, da lokalplanområdet ligger i OSD og indvindingsopland til alment vandværk. I forhold til arealer, der er udlagt til erhvervsformål, med plads til særligt pladskrævende varegrupper i Kommuneplan 2013-2025, er der ikke alternative placeringsmuligheder uden for OSD eller indvindingsoplande. 

Jævnfør §2 i BEK nr 1697 af 21/12/2016, skal kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg, hvilket er tilfældet ved den eksisterende kommuneplanramme E 3.1, som denne lokalplan er omfattet af. Kommunalbestyrelsen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Frederikssund Kommune kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven stille krav om tiltag til at undgå fare for forurening af grundvandet indenfor BNBO. Indenfor de arealer, der er udpeget som BNBO, skal opbevaring og håndtering af kemikalier ske således, at der ikke er fare for forurening af grundvandet. Kommunen vurderer, hvorvidt de enkelte erhverv udgør en trussel overfor grundvandet og dermed ikke kan placeres inden for BNBO. Derudover vurderer kommunen om der skal stilles skærpede krav til opbevaring og håndtering af kemikalier.

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelse reguleres gennem spildevandsplanlægningen.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et cirka 3 kilometer bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

I de kystnære dele af byzonen, er det kommunens opgave at vurdere i hvilke tilfælde planlægning i kystnære byzonearealer reelt vil påvirke kystlandskabet. Der knytter sig forskellige planinteresser til de åbne kyster og til bykysterne. Der stilles derfor forskellige krav til planlægningen i kystnærhedszonen (landzone og sommerhusområder) og til planlægningen i byzone.

Lokalplanområdet ligger over 5 kilometer fra kysten ved Roskilde Fjord, og ligger dermed ikke i eller i nærheden af kystnærhedszonen. Lokalplanen vil derfor ikke påvirke kystlandskabet.

Den røde signatur viser lokalplanafgrænsningen. Den gule signatur viser et 3 kilometer bælte fra kysten ved Roskilde Fjord, der ses til venstre på billedet.

Naturbeskyttelsesloven

Inden for lokalplanområdet ligger to dele af et sten- eller jorddige. Sten- og jorddiger eller dele af diger, der ligger i en vedtaget byzone er ikke omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven, medmindre de afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone. Lokalplanområdet ligger i byzone og digerne afgrænser ikke byzone eller sommerhusområde, hvorfor digerne indenfor lokalplanområdet ikke er omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk