Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.








Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her





Indtast bogstaverne vist ovenfor




Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Landsplandirektivet

Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" ligger lokalplanområdet indenfor det område, der kaldes "det øvrige hovedstadsområde (byområde)".

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Lokalplanafgrænsningen af vist ved den røde linke. "Det øvrige hovedstadsområde (byområder)" er vist med grå signatur. Den røde signatur er "Det ydre storbyområde (byfingre)" og den brune signatur er "Det ydre storbyområde (landområde)".

Detailhandel

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre. Uden for disse kan der dog blandt andet planlægges for butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus sten- og betonvarer, samt på visse betingelser også møbler.

En lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Kommunalbestyrelsen kan selv fastlægge den maksimale størrelse af butikker til pladskrævende formål. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Kommuneplan 2013-2025 fastsætter det maksimale bruttoetageareal pr. butik for områder til særligt pladskrævende varer til 5.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2). Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme E 3.1, der fastsætter anvendelsen til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Derudover fastsættes, at butiksareal til salg af egne produkter maksimalt må være 100 m². 

Lokalplanområdet er omfattet en eksisterende lokalplan, hvor anvendelsen er fastsat til erhvervsformål. Området består af bebyggelse, veje og friarealer, og det vurderes, at lokalplanen ikke medfører nævneværdige ændringer af bymiljøet eller trafikmængden i forhold til de eksisterende forhold.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk