Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1Lokalplanens formål er at sikre:
a. at området anvendes til offentlige formål, så som:
- et udsigts- og oplevelsespunkt med dertilhørende udsigtsplatform
- etablering af en pavillon
- etablering af en skulpturpark
- etablering af faciliteter i forbindelse med supercykelstien
- etablering af en nærgenbrugsstation
- etablering af grønne kvartersbælter

b. at der opføres adgangsvej, stier samt parkeringsareal for at tilgå blandt andet udsigtspunktet og nærgenbrugsstationen.

c. at der opføres et regnvandsbassin.
2.1Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnumrene 1e og en del af 1d Snostrup By, Snostrup, samt alle matrikler der efter den 26. april 2017 udstykkes fra disse ejendomme.
 
2.2Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i landzone med fremtidig zonestatus byzone, med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealer omfattet af lokalplanen til byzone.
3.1
Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål, så som udsigtspunkt mellem det åbne land og det kommende byggeri i Vinge. Tilknyttet udsigtspunktet må der etableres en udsigtsplatform med dertilhørende informationsmateriale samt en pavillon som kan fungere som kombineret informations- og besøgscenter, sekretariatsfunktion og huse andre aktiviteter for Vinge. Endvidere kan der etableres en nærgenbrugsstation, som afskærmes med levende begrønning. Derudover skal der etableres et regnvandsbassin. Endelig kan der etableres kvartersbælter med et overvejende grønt udtryk, en skulpturpark samt faciliteter i forbindelse med supercykelstien såsom luftpumpe til cyklen, tapning af drikkevand, borde og bænke.
 
3.2
Der skal opføres adgangsveje, stier, parkeringsareal samt vendeplads for at tilgå blandt andet udsigtspunktet og nærgenbrugsstationen.
 
Pavillonen vil fungere som kombineret informations- og besøgscenter, sekretariatsfunktion og huse andre aktiviteter for Vinge. Man vil kunne bruge pavillonen meget bredt, som facilitet i forbindeise med salg af byggegrunde, for at understøtte netværksdannelsen mellem aktører i lokalområdet, infostander og som platform for borgermøder osv. 
4.1Adgangsvej til området
a. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Boulevarden som vist på kortbilag 2.
b. Adgangsvejen udlægges med en minimum vejbredde på 6 meter. Dertil skal der etableres eget tracé til fodgængere for strækningen Boulevarden og op til udsigtsplatformen samt pavillonen.
 
4.2Vendeplads
Ved etablering af udsigtsplatformen eller pavillonen skal der anlægges en vendeplads inden for det markerede område på kortbilag 2.
 
4.3Vejtræer
Der skal etableres træer på begge sider af adgangsvejen fra Boulevarden til parkeringsarealet. Træerne skal plantes parallelt overfor hinanden og kan etableres i fodgængernes tracé. Træerne skal plantes med en maksimal indbyrdes afstand af 8 meter.
 
4.4 Overfladevand
Adgangsvejen skal anlægges med tæt bund uden nedsivningsmulighed. Overfladevand fra vejen skal således ledes til spildevandsteknisk anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient.
 
4.5Affaldsløsning på vej
Såfremt pavillonen etableres skal der anlægges en affaldsopsamlingsplads med fast belægning uden nedsivningsmulighed ud for vendepladsen. Det skal være muligt for en renovationsbil at holde ved affaldsopsamlingspladsen og vende renovationsbilen uden større gene for den øvrige trafik. 
Affaldsløsningerne skal være godkendt af Frederikssund Kommune og overholde kommunens affaldsregulativ.
 
4.6Adgangsvej til regnvandsbassin
Der skal etableres en passende adgangsvej til regnvandsbassinet.
 
4.7Stier
Der skal etableres stier gennem området. Således skal de to parkeringsområder og kvartersbæltets stiforløb være forbundet med pavillonen og udsigtsplatformen. Stierne skal også gå forbi skulpturparken, når en sådan etableres.
Stierne udlægges med en totalbredde på mellem 2 og 3 meter.
 
Når der i en lokalplan er angivet en udstykningsplan, bebyggelsesplan med placering af veje, stier mv., så kan der jf. kendelse fra Planstyrelsen ske mindre justeringer på 2-3 m ved den endelige projektering uden at dette må anses for så væsentlig en afvigelse at det vil kræve en dispensationsbehandling.
 
Se vejregler for arealbehov for vendepladser, "BYERNES TRAFIKAREALER - Anlæg for parkering og standsning i byer".
5.1Bilparkering
Der skal anlægges mindst 20 bilparkeringspladser, heraf 2 handicapparkeringspladser, på terræn inden for det markerede areal på kortbilag 2.
 
5.2 Overfladevand
Parkeringsanlægget for biler skal anlægges med tæt bund uden nedsivningsmulighed. Overfladevand fra bilparkeringsarealet samt andre befæstede arealer skal ledes til spildevandsteknisk anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient.
 
5.3Cykelparkering
Der skal anlægges mindst 20 cykelparkeringspladser på terræn i nærheden af cykelstien.
 
Størrelse på bilparkeringsplads er 2,5 m x 5 m.
Størrelse på handicapparkeringspladser er mindst 3,5 m x 5 m. Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 m x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på.
6.1Ledninger
Alle forsyningsledninger skal være nedgravede. 
Ledninger til fælles forsyning skal være placeret i vejareal, stier eller i lege- og opholdsareal.
Byrådet kan meddele dispensation til at placere ledninger andre steder inden for lokalplanens område, hvis dis­pen­sationen gives på baggrund af konkrete og tekniske forhold.
 
6.2Tomrør til føring af ledninger i veje
Tomrør og kabelbrønde skal etableres i forbindelse med anlæg af veje og stier inden for lokalplanens område.
 
6.3Belysning
Stierne, adgangsvejen, parkeringsarealerne,  udsigtsplatformen, pavillonen samt nærgenbrugsstationen skal sikres gode lysforhold.
 
6.4Belysning af nærgenbrugsstationen
Informationsstanderen eller anden alternativ placering inden for nærgenbrugsstationen skal forsynes med solceller, der skal drive belysningen af nærgenbrugsstationen.
 
6.5Belysning langs banen
Belysning langs banen må ikke virke forstyrrende for togpersonalet, herunder bl.a. belysning på veje, parkeringspladser, stier, pladser, facader og skilte mv.
7.1  Udsigtsplatform
a. Der må etableres en udsigtsplatform med dertilhørende informationsmateriale inden for områdets højeste punkt på 17,75 m, udsigtsplatformens byggefelt er markeret på kortbilag 2. 
b. Udsigtsplatformen må maksimalt have et grundareal på 25 m². 
c. Udsigtsplatformen må maksimalt have en højde på 15 meter, målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet til øverste punkt på konstruktionen. Udsigtsplatformen skal således agere landmark mellem by og land. 
 
7.2Pavillon
a. Der må etableres en pavillon på det højtliggende område inden for det markerede byggefeltet for pavillon på kortbilag 2.
b. Pavillonen skal være en flytbar bygningstype og må være op til 200 m².
c. Pavillonen må maksimalt være 2 etager høj. 
 
 
Eksempler på udsigtsplatforme og nederst til højre den i § 3.1 nævnte pavillon. 
 
7.3Nærgenbrugsstation
a. Der kan anlægges en nærgenbrugsstation inden for det markerede område på kortbilag 2 med adgangsvej fra Boulevarden.
b. Affaldscontainerne kan udføres som nedgravede containere, hvor kun selve indkastet er synligt på jordoverfladen. Ren jord kan flyttes indenfor lokalplanområdet for at etablere denne nedgravede container løsning. 
 

Fotoet viser en løsning for nedgravede containere samt infostander med solceller. I forgrunden ses indkast til containerne. På den bagerste række er indkastene hævet i vejret, således at containerne nedenunder kan tømmes. 
 
c. Der skal opsættes en informationsstander i forbindelse med nærgenbrugsstationen, hvor der for eksempel opsættes information om affald og de bemandede genbrugspladser mm. Nærgenbrugsstationens belysning skal drives af solceller, der eksempelvis kan opsættes på informationsstanderen. På standeren kan endvidere placeres overvågningskamaraer. Informationsstanderen, inklusive belysning og solceller, må maximum have en højde på 3,5 meter over nærgenbrugsstationens terræn.
d. Nærgenbrugsstationen skal anlægges med tæt bund uden nedsivningsmulighed. Overfladevand fra nærgenbrugsstationen samt andre befæstede arealer skal ledes til spildevandsteknisk anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient. 
e. Nærgenbrugsstationen skal udformes på en sådan måde, at den ikke virker skæmmende på området. Der skal etableres beplantning udenom nærgenbrugsstationen, så denne så vidt muligt falder ind i omgivelserne på en diskret og naturlig måde. 
 
 
Eksempel på begrønnet nærgenbrugsstation i Måløv, der ligger i udkanten af byen, nær et boligområde, sø, børnehus med udearealer og ca. 600 meter til nærmeste station.
 
En nærgenbrugsstation betjener borgere med mindre mængder affald i lokalområdet. Nærgenbrugsstationen kan således anvendes af beboerne i Vinge, Snostrup, Store Rørbæk etc. Nærgenbrugsstationen er let tilgængelig fra Boulevarden, der er adgangsvejen til Vinge Centrum. Den placeres nær bygrænsen og er afskærmet af levende grønt.
8.1Udsigtsplatformens facadematerialer
Facaden på udsigtsplatformen skal fremstå i naturlige materialer, så som træ, natursten eller beton. Alternativt kan anvendes metal i farverne grå eller hvid. Ved brug af pladematerialer, skal de være grå eller hvide.
Facader på bygninger må ikke opføres i blanke og reflekterende materialer. Det vil sige, at facadematerialer ikke må have et glanstal over 10. Det er dog tilladt at facader fremstår med glasfacader.
Det er tilladt at lave ’grønne’ facader, dvs. facader med beplantning.
 
8.2Pavillonens facadematerialer
Facaden på pavillonen skal fremstå af træ eller pladematerialer i grå eller hvid.
Facader på bygninger må ikke opføres i blanke og reflekterende materialer. Det vil sige, at facadematerialer ikke må have et glanstal over 10. Det er dog tilladt at facader fremstår med glasfacader.
9.1Kvartersbælter
En del af det nordlige lokalplanområde er reserveret til et kvartersbælte som vist på kortbilag 2.
 
9.2Skulpturer
I området øst for udsigtsplatformen og pavillonen er der mulighed for at etablere en skulpturpark.
 
9.3Faciliteter i forbindelse med supercykelstien
I nærheden af supercykelstien og cykelparkeringspladserne er der mulighed for at indrette rasteområde for cyklister med
mulighed for luftpåfyldning, tapning af drikkevand, ophold i form af borde og bænke. Der kan desuden opstilles en orienteringstavle samt toiletkabine på arealet.
 
9.4 Ubebyggede arealer i øvrigt
Ubebyggede arealer i øvrigt skal henligge som græsarealer.
 
Kvartersbælter er skovbælter med en minimum bredde på 10 meter, som inddeler byen i kvarterer. Kvartersbælterne kan eksempelvis bestå af frugtplantninger. Gennem kvartersbælterne etableres grønne stiforbindelser, der forbinder byen internt og ligeledes skaber grønne forbindelser til de landskabelige områder omkring byen.
10.1Sikring mod støj
Ved opførelse af udsigtsplatformen, pavillonen og indretning af andre arealer til udendørs ophold skal det sikres, for så vidt angår trafikstøj og støj og vibrationer fra jernbanen, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier.
11.1Placering af regnvandsbassin
a. I det sydøstlige lavereliggende område af lokalplanen skal der jf. gældende spildevandsplan etableres et regnvandsbassin, som teknisk anlæg. Bassinet skal etableres inden for det markerede område på kortbilag 2. 
b. Der skal etableres en passende adgangsvej til bassinet.
 
11.2Udformning af regnvandsbassin
a. Regnvandsbassinet skal anlægges med tæt bund uden nedsivningsmulighed.
b. Der skal være minimum 4 meters arbejdsareal omkring bassinet.
c. Bassinet skal udformes med en skråning på brinkerne på mellem 1:5 - 1:1,5.
 
 
Illustration af regnvandsbassiner - inspiration til hvordan brinkerne kan udformes med forskellig skråning.
 
11.3Hegning omkring regnvandsbassin
Der må som udgangspunkt ikke etableres faste hegn som sikkerhed rundt om regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet skal derfor designes, således at faste hegn ikke er nødvendige. Er der behov for en sikkerhedsbarriere mod regnvandsbassinet skal disse udformes som naturlige barrierer, eksempelvis som vist på nedenstående referencebilleder.
 
 
Billeder af naturlige barrierer ved regnvandsbassiner.
 
Spildevandsplanlægning
Parallelt med vedtagelsen af lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum blev der bl.a. udarbejdet tillæg til spildevandsplanen: 'Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Vinge Centrum'. Heri beskrives areal og volumenbehov for bl.a. regnvandsbassinet for denne lokalplan.
12.1Veje og stier
Før etablering af udsigtsplatformen, pavillonen og nærgenbrugsstationen skal adgangsvejen og stier være etableret, som beskrevet i § 4 samt vist på kortbilag 2.
 
12.2Parkeringspladser
Før etablering af udsigtsplatformen og pavillonen skal der være etableret parkeringspladser, som beskrevet i § 5.
 
12.3Boulevarden
Før adgangsvejen, nærgenbrugsstationen, parkering og bygninger kan anlægges skal Boulevarden syd for lokalplanen være anlagt. Cykelstien er eneste nuværende adgangsvej til arealet.
 
12.4Trafikstøj og støj og vibrationer fra jernbanen
Udsigtsplatformen, pavillonen og andre indrettede arealer til udendørs ophold mv. må ikke tages i brug, før det er sikret at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj og støj og vibrationer fra jernbaner.
 
12.5 Håndtering af spildevand og overfladevand
Overfladevand fra bebyggelse, nærgenbrugsstationen, parkeringsareal, vejanlæg samt andre befæstede arealer må ikke nedsives. Til håndtering af spildevand og overfladevand jf. spildevandsplanen, skal alle ledninger, rør, render samt regnvandsbassinet være etableret før bebyggelse, nærgenbrugsstationen, parkeringsareal samt vejanlæg kan tages i brug. Ligeledes skal der være etableret en adgangsvej til bassinet jf. § 4.
 
12.6Pavillon
Før ibrugtagning af pavillonen skal denne være tilsluttet forsyningsnettet jævnfør § 6.
Før ibrugtagning af pavillonen skal der etableres dagrenovationsanlæg.
 
Ved byggeri og indretning af arealer til udendørs ophold mv. i lokalplanområdet skal det påses at følgende vejledninger om støj fra Miljøstyrelsen er overholdt:
STØJ FRA S-TOGSBANEN: Støj og vibrationer fra jernbaner - vejledning nr. 1/1997 + Tillæg fra juli 2007, Miljøstyrelsen
TRAFIKSTØJ. Støj fra veje, vejledning nr. 4/2007, Miljøstyrelsen
Herudover gælder Frederikssund Kommunes Forskrift for støj og vibrationer fra november 2012.
Servitutten på matrikel nr. 1e Snostrup By, Snostrup tinglyst den 08.11.2010 med løbenummer 1001709771 af Banedanmark angående dok om Køreledninger mv. skal overholdes.
 
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 112 ophæves følgende servitut inden for lokalplanens område:
Servitutten på matrikel nr. 1e Snostrup By, Snostrup tinglyst den 06.01.1955 med løbenummer 919460 af Statens Jordlovsudvalg angående dok om forpl i h t lev 339/ af 9/6 1948 ophæves på matrikel 1e.
14.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
14.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
 
14.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
 
14.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 30. august 2017.
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk