Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Dato for bekendtgørelsen er den 04. september 2017.

Byrådet har den 30. august 2017 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge.

Lokalplan nr. 112 har til formål at give mulighed for etablering af et udsigts- og oplevelsespunkt i Vinge. Det naturligt højtliggende område giver mulighed for at følge den fremtidige byudvikling af Vinge samt udsigt over landskabet i øvrigt. Lokalplanen muliggør etableringen af en pavillon samt en udsigtsplatform på det højtliggende område. Derudover muliggøres etableringen af en skulpturpark, cykelparkering og faciliteter i forbindelse med supercykelstien, adgangsveje, stier og parkeringsareal. I den vestlige del af lokalplanområdet etableres en nærgenbrugsstation og dertilhørende adgangsvej. Endelig skal der etableres et regnvandsbassin i den sydøstlige del af området. 

Kommuneplantillæg nr. 039 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 112. Kommuneplantillæg nr. 039 udlægger et nyt rammeområde D 2.2, der ændrer i rækkefølgebestemmelserne og overfører området til offentlige formål. 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 28. april 2017 til og med 23. juni 2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse er der kun sket ændring i form af en mindre teknisk justering vedrørende visningen af kvartersbæltet på kortbilag 2. Herudover er der ikke foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Klagevejledning
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra 04. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk