Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), men er ikke inden for indvindingsopland. Lerlagstykkelsen i området varierer fra 5-10 meter (sårbart) i en mindre del af det vestlige lokalplanområde og < 5 meter (mest sårbart) i den største del af området. Der er således grundvandsinteresser inden for lokalplanområdet.

Illustrationen overfor viser lokalplanens afgrænsning med rød streg i kortet. Den blå skravering markerer, at området indeholder særlige drikkevandsinteresser og de gule markeringer viser de udpegede nitratfølsomme indvindingsområder.

 

I forbindelse med byudvikling og anden ændret anvendelse på arealer udpeget som et OSD-område eller et NFI-område skal kommunen redegøre for, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Vinge repræsenterer en særlig situation i forhold til grundvandsinteresserne, idet byen allerede er udlagt i Kommuneplanen, men er beliggende i OSD og delvist også i NFI. Det betyder, at planlægningen af Vinge skal ske med et stort hensyn til grundvandsinteresserne. Frederikssund Kommune har derfor en unik mulighed for at implementere grundvandsvenlige løsninger i byen fra begyndelsen.

Området er valgt grundet dets forholdsvis højtliggende placering i Vinge, hvilken giver mulighed for at følge den fremtidige byggeproces for byen fra en udsigtsplatform. Lignende muligheder for en udsigtsplatform er der også for andre større byudviklingsprojekter i Europa. Området ligger i direkte forlængelse af Vinge Centrum og i nærheden af Deltakvarteret, der er de to byudviklingsområder der er endeligt planlagt for. Fra udsigtspunktet nær bygrænsen vil borgerne således kunne følge byudviklingen af Vinge samt nyde udsigten over det landlige landskab. I forbindelse med udviklingen af Vinge forventes det, at der kommer mange besøgende fra både ind- og udland for at få mere viden om de innovative tiltag der etableres i Vinge, hvorfor en central placering af et informations- og besøgscenter med adgang fra Boulevarden er essentiel. I det naturligt højtliggende område gives der således også mulighed for at etablere en pavillon der kan fungere som kombineret informations- og besøgscenter, sekretariatsfunktion og huse andre aktiviteter for Vinge. For at tilgå udsigtspunktet og pavillonen mm. etableres en adgangsvej, stier, bilparkering samt cykelparkering alle inden for NFI. Bilparkeringsarealet og adgangsvejen skal etableres med tæt bund, så der ikke er mulighed for nedsivning. I den nordøstlige del af området etableres cykelparkering og faciliteter i forbindelse med supercykelstien, hvilken løber umiddelbart nord for lokalplanområdet langs S-banen.
Det forventes, at ca. 20.000 indbyggere vil bo i den fuldt udbygge by Vinge, og der er derfor behov for en let, lokal adgang til nærgenbrugsstationen. Området ligger ca. 3,5 km fra genbrugsstationen i Frederikssund. Området er valgt grundet den gode tilgængelighed til området, idet nærgenbrugsstationen har adgangsvej fra Boulevarden, som er kategoriseret som primær trafikvej og er adgangsvej til Vinge Centrum. Området er endvidere valgt, idet nærgenbrugsstationen placeres uden for NFI og nær bygrænsen, der igen giver god tilgængelighed for borgere i bl.a. Snostrup og Store Rørbæk. Overfladevandet fra nærgenbrugsstationen må ikke nedsives. Anlægget skal således etableres med tæt bund.
Derudover gives der mulighed for at etablere et regnvandsbassin i det lavereliggende sydøstlige område inden for NFI. Regnvandsbassinet skal etableres med tæt bund, idet der ikke må ske nedsivning herfra.

Nærværende lokalplan giver ikke mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter. Overfladevand fra adgangsvejen, bilparkeringsarealet, nærgenbrugsstationen, bygningerne og øvrige befæstede arealer må ikke nedsives til grundvandet og ledes derfor til det planlagte spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient. Der er i lokalplanen reserveret areal til placering af et regnvandsbassin med tæt bund uden nedsivningsmulighed. Bassinet skal hele tiden være vandfyldt med en dybde på minimum 0,9 meter, ellers kan bassinet ikke rense vandet. 

Fortidsminder

Området omkring lokalplanen har været beboet siden oldtiden. Ved prøvegravninger både i Deltakvarteret, umiddelbart nord for lokalplanområdet, samt ved prøvegravninger i Vinge Centrum, der ligger i forlængelse af lokalplanområdet, er der gjort arkæologiske fund. Inden veje, nærgenbrugsstationen, bygninger mm. etableres inden for lokalplanområdet skal der forinden igangsættes prøvegravning af lokalplanområdet.

Byrådet ønsker i samarbejde med kommende udviklere af Vinge, at arbejde for at synliggøre nogle af de arkæologiske fund i området, som en historisk reference der knytter tilbage til de bosættelser, der tidligere har været i området.

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Sten- og jorddiger

I den nordlige del af lokalplanen er der et sten- og jorddige. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan nr. 112 overføres arealer omfattet af lokalplanen til byzone, og arealet nord for lokalplanområdet er i byzone via lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum. Jf. Digebekendtgørelsens § 1, stk. 2 er diger i byzone ikke omfattet af Museumslovens lovens § 29a stk. 1, og en ændring i tilstanden af sten- og jorddiget vil for denne strækning således ikke kræve en dispensation.

Jf. udkast til Naturplan for Vinge, principper for fastholdelse og udvikling af naturen i Vinge, skal naturlige plantebælter, skel mv. så vidt mulig bevares, så diget bør så vidt muligt bevares og tænkes ind i placeringen af kvartersbæltet.

Lokalplanens afgrænsning er vist med rød streg, og sten- og jorddiget er vist med gul streg i kortet.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Planloven fastlægger, at der i redegørelsen til lokalplaner for kystnære dele af byzonen, som indgår i et samspil med kystlandskabet, skal redegøres for den visuelle påvirkning, som ny bebyggelse og anlæg vil medføre for kystlandskabet.

Lokalplanområdet befinder sig mellem ca. 2,9 km til ca. 3,1 km fra Roskilde Fjord. Lokalplanen giver mulighed for anlæggelse af bl.a. en vej, parkering, en nærgenbrugsstation, et regnvandsbassin, en pavillon samt en udsigtsplatform på maksimalt 15 meter. Området ligger i umiddelbar forlængelse af Vinge Centrum, hvor det er muligt at bygge i op til 8 etager, og det vurderes, at en udsigtsplatform vil føje sig til byens øvrige profil. Realiseringen af lokalplanen vil således have en begrænset påvirkning af kysten.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk