Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Spildevandsplan 2013-2025

Parallelt med vedtagelsen af lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum blev der bl.a. udarbejdet et tillæg til den gældende spildevandsplan; 'Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Vinge Centrum'. Tillægget behandler bl.a. opland 306, der omfatter denne lokalplan. Indenfor opland 306 skal der etableres et regnvandsbassin B306 på 1550 m², hvilket der er afsat areal til i lokalplanen. Spildevandstillægget fastsætter, at regnvand skal håndteres både på terræn og i regnvandsledninger. Overfladevandet forsinkes og renses i bassinet inden det udledes til recipient. Tillægget fastsætter, at området skal separatkloakeres og spildevand skal ledes til Frederikssund renseanlæg.

Det er den til en hver tid gældende spildevandsplan for området, der bestemmer, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres inden for lokal­planområdet.

Vandforsyning

Området forsynes fra alment Vandværk.

Energi på tværs

Det indgår i byrådets samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg og som et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme fra om sommeren til om vinteren.

Fjernvarmenettet udvikles konkret ved, at der etableres blokvarmecentraler på områdeniveau eller bygningsniveau. Blokvarmecentralerne er forberedt til at kunne sammenkobles til et samlet fjernvarmesystem, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte midlertidige varmepumper med fjernvarme, der forsyner kommende etaper af Vinge by. På lang sigt vil systemmet også skulle kunne tilpasses endnu ikke udviklede bæredygtige løsninger.

Kommunen har fået analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmeforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk. 

Det er på sigt meningen, at energi skal kunne udveksles mellem brugere af systemmet, således at overskudsvarme fra én bruger kan anvendes af andre brugere eller til offentlige formål, eksempelvis opvarmning af cykelskure, bænke, medborgerhus mv. 

Trafik

Boulevarden, der er adgangsvejen til Vinge Centrum, afgrænser lokalplanområdet mod syd. Fra Boulevarden skal der etableres en adgangsvej til blandt andet udsigtspunktet og nærgenbrugsstationen.

Supercykelstien, Frederikssundsruten, løber umiddelbart nord for lokalplanområdet langs S-banen, og langs lokalplanområdets østlige del er der også etableret cykelsti.

Før adgangsvejen til udsigtspunktet og nærgenbrugsstationen kan anlægges skal Boulevarden syd for lokalplanen være anlagt. Cykelstien er eneste nuværende adgangsvej til arealet.

Jernbanen, Frederikssundlinjen, kører nord for lokalplanområdet.

Illustrationen overfor viser lokalplanafgrænsningen med den stiplede røde linje. Boulevarden er vist med den mørkegrå linje. De kommunale stier er vist med den gule og mørkerøde linje, hvor den gule linje er supercykelstien og den røde linje er cykelsti. Nord for lokalplanområdet parallelt med supercykelstien er jernbanen vist med den grå linje.

Supercykelstien.

Støj fra vejtrafik og støj fra jernbaner

Ved etablering af støjfølsom anvendelse skal det ved beregninger sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og støj fra jernbaner overholdes, evt. ved afstandsdæmpning eller støjafskærmning om nødvendigt. Kommunen stiller krav til, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav er overholdt, inden projektet kan etableres.

 

Miljøstyrelsens grænseværdi for vejtrafikstøj for udendørs opholdsarealer er på 58 dB. Beregningerne i Masterplanen for Vinge Centrum viser, at vejstøjbelastning (for fuldt udbygget Vinge by) på over 58 dB maximalt findes 30 meter fra Boulevardens vejmidte. Det må antages, at der er en tilsvarende maksimal støjmængde langs lokalplanafgrænsningen mod Boulevarden. Der forventes endda en lidt mindre hverdagsdøgntrafik på strækningen for lokalplanen i forhold til den vestlige del af Boulevarden. Der er derfor ikke planlagt støjfølsom anvendelse inden for 30 meter fra Boulevardens vejmidte i denne lokalplan. Ved etablering af projektet skal det sikres ved beregning, at støjgrænsen kan overholdes.

Beregningerne i Masterplanen for Vinge Centrum viser, at vejstøjbelastning (for fuldt udbygget Vinge by) på over 58 dB maximalt findes 21 meter fra den nord-sydgående strækning af Snostrupvejs og Dalvejens vejmidte. Det må antages, at der er en tilsvarende maksimal støjmængde fra Snostrupvej øst for lokalplanområdet. Idet der er mere end 21 meter mellem lokalplanområdet og Snostrupvej må det antages, at Miljøstyrelsens grænseværdi for vejtrafikstøj fra Snostrupvej vil være overholdt i lokalplanområdet. Ved etablering af projektet skal det sikres ved beregning, at støjgrænsen kan overholdes.

 

Miljøstyrelsens grænseværdi for jernbanestøj for udendørs opholdsarealer er på 64 dB. Beregningerne i Masterplanen for Vinge Centrum viser, at støjbelastning fra jernbanen på over 64 dB maximalt findes 15 meter fra jernbanen. Det må antages, at der er en tilsvarende støjmængde fra jernbanestrækningen nord for lokalplanområdet. Idet der er mere end 15 meter mellem lokalplanområdet og jernbaneskinnerne må det antages, at Miljøstyrelsens grænseværdi for jernbanestøj vil være overholdt i lokalplanområdet. Ved etablering af projektet skal det sikres ved beregning, at støjgrænsen kan overholdes.

Den beregnede støjbelastning fra Masterplanen for Vinge Centrum. Til venstre ses den beregnede vejtrafikstøj for fuld udbygget Vinge by og til højre den beregnede jernbanestøj.

Lokalplanens afgrænsning er vist med rød streg i kortet. Det grønt markerede område er Vinge Centrums lokalplanafgrænsning, og området markeret med turkis er lokalplanafgrænsningen for Deltakvarteret.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk