Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Formålet med lokalplanen er:
 
at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik i forbindelse med det eksisterende bytorv i Skibby.
 
at sikre at adgangsforhold, parkeringspladser, vareindlevering og placering af kundevognsskure samt andre faste bygværker som for eksempel overdækninger og affaldsbygninger, etableres på en hensigtsmæssig måde.
 
at fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for den fremtidige bebyggelse.   
 
at sikre sammenhæng med Skibby bymidte som helhed.
 
 
Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i bestemmelserne om anvendelse, omfang, udformning osv. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.
2.1Områdeafgrænsning

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på bilag 1.
Området omfatter følgende matrikelnumre: 1kc, 65d, 1i Skibby by, Skibby, del af 65g Skibby by, Skibby, del af 55e Skibby by, Skibby samt dele af vejmatriklerne 7000 ac, 7000q, 7000b, 7000al Skibby by, Skibby.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den udstykkes fra disse ejendomme efter den 19. april 2017.  
 
2.2Zonestatus
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
3.1
Området må anvendes til centerformål så som detail-handel, kontorer, liberalt erhverv, restaurant, klinikker, offentlig og privat service som administration, institution eller kulturelle formål.
3.2
Inden for området kan der etableres en dagligvarebutik på op til 1200 m². 
4.1
Yderligere udstykning må ikke finde sted.
5.1
Al kørende adgang til ejendommene skal ske fra de fælles indkørsler fra Hovedgaden og Rosenvænget som vist på bilag 2.
 
5.2
Varetransport til ejendommene skal udelukkende ske fra Rosenvænget som vist på bilag 2.
  
5.3
Der skal etableres gangsti, der forbinder Hovedgaden med Rosenvænget.
 
Det er hensigten, at der ikke skal være gennemgående trafik i området. Forbindelsen mellem Hovedgaden og Rosenvænget betragtes ikke som et traditionelt vejforløb, men som et parkeringsområde med "shared space" forløb, hvor både bilister, cyklister og gående deler samme plads.
6.1
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 bil pr. 25 m² butiksetageareal. Heraf minimum 2 handicapparkeringspladser i nærheden af butiksindgang.
 
6.2
Der skal udlægges cykelparkeringsareal svarende til 2 cykelpladser pr. 100 m² butiksetageareal.
 
 
Butiksetagearealet er salgsområdet alene uden lager, kontor mv.
7.1
Alle lednings- og forsyningsanlæg fremføres som jordkabler.
 
7.2
Spildevand og regnvand skal føres til offentlige spildevandsledninger. Der skal etableres olieudskillere på brønde beregnet for opsamling af overfladevand på parkerings- og aflæsningsarealer.
 
7.3
Området skal belyses med lyskilder, der er i overensstemmelse med den øvrige bymidtebelysning.
8.1
Ny bebyggelse skal opføres i de anviste byggefelter som vist på bilag 2. Dog må overdækningerne til kundevogne og vareindlevering placeres uden for byggefeltet samt tagudhæng må gå ud over byggefeltet.
8.2
Ny dagligvarebutik må maksimum være på 1200 m² og være maksimum 8 meter højt målt fra fastlagt gulvniveau. Gulvniveauet fastsættes således det kommer så vidt muligt i niveau med den øvrige bymidte.
 
 
Det  er hensigten at den nye dagligvarebutik placeres i niveau med den øvrige bymidte. Det skaber større sammenhæng og bedre helhed for én samlet bymidte.
9.1 
Bygningen skal som en rektangulær bygning, med glasparti i hele facadehøjden ved og omkring indgangen til butikken. Øvrige facader skal opføres i murværk, afbrudt af lodrette glaspartier, over murværket skal der spændes et glasbånd hele vejen rundt om bygningen således at tag og overfacade frigøres fra murværket.
 
9.2
Bygningen skal udføres med ensidig taghældning og taget skal fremstå sort. Tag skal udføres med sort tagpap.
 
9.3
Murværk skal opføres som blank teglstensmur med blødstrøgne gule/gråtonede teglsten.
 
9.4
Overfacade skal udføres i isolerede aluminiums elementer i lys metallic silver (RR40) NCS 3002-R. Glaspartier skal udføres med kuldebrosisolerede aluminiums profiler i farve som overfacade.
 


Perspektivtegning af den nye bebyggelse set fra Hovedgaden

 

10.1
Inden opførelse af ny dagligvarebutik, skal de eksisterende ejendomme på matrikelnummer 65d og 1kc Skibby by, Skibby nedrives.
 
11.1
Arealer uden for byggefelter skal udlægges til parkering, fodgængerarealer, vareaflæsning samt overdækning af indkøbsvogne som vist på bilag 2.
 
11.2
Belægningen på parkeringsarealer udføres i asfalt.
 
11.3
Pladsdannelsen foran bebyggelsens indgangspartier og fodgængerarealet langs den nye dagligvarebutik udføres som betonbelægningssten.
 
11.4
Ubebyggede arealer skal være grønne i de områder, der ikke er befæstede som vist på bilag 2 og kan indrettes til ophold, som for eksempel  legeplads. Ved træplantning skal der plantes træer af samme art som træer i den øvrige bymidte.  
 
11.5
I stiforbindelser med stort terrænforskel skal terrænet reguleres med handicapvenlige ramper både i fald og bredde.
 
11.6
Udendørs oplag må ikke finde sted.
 
 
Den eksisterende træart i bymidten er af arten Prunus avium `Plena´.
12.1
I skellet mellem matr. nr. 1kc og 1kr Skibby by, Skibby og mellem matr. Nr. 1kc og 65g Skibby by, Skibby samt skellet mellem matr. nr. 65d og 65g Skibby by, Skibby og  matr. nr. 65d og 65f SKibby by, Skibby skal der opføres et 1,8 meter højt støjhegn som vist på bilag 2. Støjhegnet skal begrønnes med beplantning  i form af slyngplanter. Facaden af den nye bebyggelse kan anvendes som støjskærm for matr. nr. 65g og 65f, hvis terrænet reguleres helt frem til facaden.  
 
12.2
Hvis beregninger af støj på området skulle eftervise en overskridelse af grænseværdierne, skal der etableres yderligere støjdæmpende foranstaltninger i form af for eksempel inddækning af støjkilderne.
 
Det er væsentligt at støjskærmen, der etableres mod naboerne syd for lokalplanområdet, er effektiv og skærmer mod støj.
13.1
Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand skal være etableret. 
Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal de afskærmende foranstaltninger være etableret som anvist i § 12.
14.1
Der ophæves ingen servitutter.
 
 
15.1Ophævelse af lokalplan nr 89 for bycentret i  Skibby (delvis)

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 111 ophæves lokalplan 89 for bycentret i Skibby, som er vedtaget 19. november 2003, for så vidt angår det område, der er omfattet af nærværende lokalplan 111. 
 
15.2Ophævelse af byplanvedtægt 4 for Blomsterkvarteret og Industrikvarteret (delvis)

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 111 ophæves byplanvedtægt 4 for Blomsterkvarteret og Industrikvarteret, som blev vedtaget 13. december 1976, for så vidt angår det område, der er omfattet af nærværende lokalplan 111. 
 
 
 
 
16.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
16.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
 
16.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
 
16.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
 
 
Således endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 27. september 2017 til offentlig bekendtgørelse efter reglerne i planloven. John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk