Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Dato for bekendtgørelsen er 28. september 2017

Byrådet har på mødet 27. september 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 111 for ny dagligvarebutik i Skibby. 

Lokalplan 111 for ny dagligvarebutik i Skibby giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på 1200 m².
Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende - samt bestemmelser som sikrer, at der skabes større sammenhæng med den øvrige bymidte i Skibby. Bygningen tilstræbes at komme i niveau med resten af bymidten. Lokalplanen stiller yderligere krav til belysning og beplantningen, således at disse bliver af samme type og art, som i den eksisterende øvrige bymidte.
Lokalplanen fastlægger ind- og udkørsel til området fra Hovedgaden og Rosenvænget. Det er hensigten, at der ikke skal være gennemgående trafik i området. Forbindelsen mellem Hovedgaden og Rosenvænget betragtes ikke som et traditionelt vejforløb, men som et parkeringsområde med "shared space", hvor både bilister, cyklister og gående deler samme plads. Herudover indeholder planen skærpede bestemmelser om støjregulerende foranstaltninger i form af grøn støjskærm og mulighed for yderligere støjreducerende tiltag i form af evt. overdækket vareindlevering. For at kunne realisere nærværende projekt indeholder lokalplanen en nedrivningsbestemmelse, som kræver de eksisterende ejendomme på matrikelnummer 65d og 1kc Skibby by, Skibby, nedrives inden ny bebyggelse kan opføres.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra 23. juni 2017 til 18. august 2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse er der kun sket ændring i form af tekniske rettelser, som præciserer indholdet i planen. Herudover er der ikke foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor Planlovens rammer.

Sådan klager du
Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra 28. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.
Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk