Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanens område ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der må således ikke nedsives vand fra tage eller veje og parkeringspladser m.v. til f grundvandet, men vandet skal ledes til regnsvandsledning og overflader og belægninger skal være tætte.  

Fortidsminder

Der findes ingen registrerede fortidsminder inden for lokalplanens område, man findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum. 

Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et ca. 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

På kortet herunder se kystnærhedszonen markeret med grøn streg og lokalplanens beliggenhed er markeret med rød stjerne. Lokalplanens område er beliggende indenfor kystnærhedszonen. 

Afstanden fra Roskilde Fjord, er cirka 2 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er for halvdelens vedkommende eksisterende, fuldt udbyggede byområder. Kommunen vurderer derfor, at lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet. 

Naturbeskyttelsesloven

Der findes ikke jord- eller stendiger, beskyttede naturtyper eller andre forhold der er omfattet af naturbeskyttelsesloven inden for lokalplanens område.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk