Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Spildevandsplan

Overfladevand skal afledes via korrekt dimensioneret sandfang og korrekt dimensioneret olieudskiller. Disse installationer skal godkendes af Frederikssund Kommune før etablering og før afledning fra p-pladser og andre befæstede arealer må finde sted.

Læs mere om Spildevandsplanen her.  

Vandforsyning

Vandforsyningen inden for lokalplanområdet varetages af Skibby Vandværk I/S.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er naturgasforsynet. Den nye butik vil kun i beskedent omfang kræve tilført varme udefra, da den varme der genereres i butikken i høj grad vil blive genbrugt til opvarmning.

Trafik og støj

Til- og frakørsel af kunderelateret trafik til lokalplanområdet sker, som nu, via Hovedgaden og Rosenvænget. Forbindelsen mellem Hovedgaden og Rosenvænget defineres som et "shared space område", hvor biler, cykler og gående deler pladsen. Forbindelsen betragtes ikke som et ordinært vejforløb med gennemgående trafik, men som et butiksområde med parkeringsarealer. Trafikken afvikles ud fra at området betegnes som parkeringsområde.

Vareleveringen til den nye butik sker via den eksisterende ind og udkørsel på Rosenvænget, som tidligere betjente det gamle posthus. Da vareleveringen ligger relativt  tæt på skellet mod matr. nr. 1kr og nr. 65g, som anvendes til bolig- formål skal det, via støjdæmpende tiltag, sikres at Miljøstyrelsens grænseværdier overholdes i forbindelse  med trafik og varelevering. Lokalplanen indeholder derfor krav om etablering af støjskærm inden den nye bebyggelse tages i brug.

For så vidt angår støj fra dagligvarebutikkens faste installationer, såsom køle- og ventilationsanlæg, er det forudsat, at ventilationsanlæg og kompressor placeres inde i bygningen og at udluftningsrist fra kompressorrum bliver forsynet med nødvendige lydsluser. Den udvendige kølekondensator, som placeres langs gavlen vil blive afskærmet og det forudsættes at den ikke vil give anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk