Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1Formål
a. Området skal anvendes til boligformål. 

b. Boliger skal opføres ensartede i udformning og udseende.
 
Hensigten med planen er, at opføre boliger med samme udtryk i facademateriale, tagmateriale, boligareal, facadehøjde og taghældning, således at området fremstår som en samlet bebyggelse.
Bygningsdele som tagrender, vinduer og døre reguleres ikke.

Illustrationsplan, som viser hvorledes området kan komme til at se ud.

 2.1Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på bilag 1, og omfatter matr.nr. 4di, Skibby by, Skibby  og del af matr.nr. 4h, Skibby by, Skibby, samt alle parceller der efter planens vedtagelse udstykkes herfra. 
 
2.2Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
 

Lokalplanafgrænsning.

3.1Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse i form af dobbelthuse/rækkehuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.
 4.1Udstykning og arealoverførsel
Der skal ske udstykning, arealoverførelse eller sammenlægning af matrikeller i det omfang det er nødvendigt for planens udførelse, efter principperne vist på bilag 2. 
5.1Veje
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Fogedgårdsvej med overkørsel placeret som angivet på bilag 2.
 
5.2Vejadgang

a. Der fastlægges areal til fælles overkørsel for matr. nr. 4h og 4di.
b. Kørebanen anlægges efter principperne vist på bilag 2. 
 
5.3Stier
Der skal etableres fælles internt stisystem, som sikrer adgang til alle boliger efter principperne på bilag 2.
 
 
 
 
 


Den eksisterende vejadgang fra Fogedgårdsvej.

 

6.1Parkering

a. Der skal etableres fælles parkeringsareal med parkeringspladser til min. 1,5 bil pr. bolig heraf min. 2 handicappladser.
b. Parkeringsarealet udlægges som vist på bilag 2. 
7.1 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
 
7.2Antenner og paraboler

a. Individuelle antenner og paraboler må ikke placeres højere end beboelsesbygningen og skal sidde på facaderne eller gavle.
b. Der må ikke opsættes radioamatørantenner og/eller -master inden for lokalplanområdet.
 
7.3Belysning
Udendørsbelysning skal være afskærmet og må kun give lys, der er nedadrettet.
 
8.1Bebyggelsens omfang og placering

a. Hver bolig må ikke overstige 100 m².
b. Alle boliger skal være lige store.
c. Afstanden mellem dobbelthusene inkl. udestuerne skal være min. 5 m. Dog må tagudhæng ikke være nærmere skel end 2 m.
 
8.2Byggefelter

a. Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag 2 angivne byggefelter for henholdsvis boliger, udestuer og udhuse.
b. Drivhuse må dog opføres uden for byggefelterne.
 
8.3Udestue
a. Udestuer skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, se bilag 2.
b. Udestuer må max. være 15 m² hver.
 
8.4Etage
Bebyggelse må opføres i max. 1 etage.
 
8.5Facadehøjde
Bebyggelsens facadehøjde må ikke overstige 3,5 m målt fra niveauplan.
 
8.6Carporte

a. Carporte må kun opføres på parkeringsarealerne mod syd udlagt langs Fogedgårdsvej.
b. Carporte skal fremstå som sammenbyggede ensartede konstruktioner og må max. være 3 m høje fra niveauplan.
 
Ad 8.5
Facadehøjde måles fra det fastsatte niveauplan til facadeliniens udvendige skæring med tagfladen.
 
 9.1 Bebyggelsens udseende
Alle boliger inden for lokalplanområdet skal fremstå ens mht. størrelse, udformning, materialer og farver. 

9.2Ydervægge
Ydervæggene på boligerne skal opføres i samme materiale og have samme farve.
 
9.3Udhuse
a. Udhusene skal opføres i træ med lodret 1-på-2 beklædning i naturligt træ eller i jordfarver i sort, hvid eller grånuancer.
b. Udhusene skal fremstå med fladt tag.
 
9.4Drivhuse
Drivhuse skal opføres i glas.
 
9.5Tage

a. Tage på boliger skal udformes som symmetriske saddeltage og have samme taghældning. 

b. Tage på boliger skal beklædes med samme materiale. Tagmaterialet må ikke have en glansværdi på over 10. 
 
9.6Skorsten

a. Skorstene skal udføres i sort stålrør.
b. Skorstene skal placeres min. 0,5 m fra skel.
 
9.7Solenergianlæg

a. Der må opsættes solenergianlæg på taget.
b. Solenergianlæg skal placeres parallelt og plant med tagfladen.  
c. Solenergianlæg inkl. ramme må ikke have en glansværdi på over 10.
 


Inspirationsbillede.

 

10.1Terrænregulering

a. Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende niveau.
b. Dog må der terrænreguleres i det nordøstlige hjørne ved nedkørslen til Vibevej, således, at der kan bygges på plant terræn.
 
10.2Hegn

a. Alle hegn skal være levende hegn. Der må suppleres med trådhegn på indersiden.
b. Dog må der etableres en mur mellem boligerne i dobbelthusene som vist på bilag 2 og der må etableres et plankeværk i lokalplanafgrænsningen mod nordvest, som vist på bilag 2.
 
10.3Støjskærm

a. Der skal etableres en støjskærm i skel mod matr. nr. 4h, som vist på bilag 2.
b. Støjskærmen skal være beplantet og skal være 1,8 m høj.
 
10.4Skrænten
Den skrånende side af skrænten ned mod Vibevej og Fogedgård skal beplantes med buske, stauder og/eller naturgræs.
 
10.5Træer
Træer i området må kun plantes af typer med lav vækst og  må max. være 8 m høje.
 
10.6Belægning på fællesarealer

a. Fælles stisystem skal befæstes.
b. Parkeringsareal kan udføres med granitskærver.
c. Øvrige fællesarealer skal beplantes med græs, stauder og/eller buske. 
 
 
 
Ad 10.5
Træer med lav vækst kan fx. være frugttræer, hjertetræ (cercidiphyllum japonicum) og magnolie.
 
11.1Varme og kloak

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er foretaget tilslutning til varme, el - og vandforsyningen samt til offentlig kloak.
 
11.2Adgangsforhold

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret stiadgang, parkering og vejadgang fra Fogedgårdsvej jf. § 5 og 6.
 
11.3Støjskærm

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret støjskærm mod vest, som  vist på bilag 2.

 
12.1Medlemspligt

Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område  senest når halvdelen af boligerne er taget i brug.
 
12.2Opgaver

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles arealer herunder beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligeholdelse af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
 
12.3Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikssund Kommune.
 
 
 
 
 
 
 
13.1Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.
 
 
Der tinglyses en vejretsservitut på matr. nr. 4di, Skibby by;Skibby og matr.nr. 4h, Skibby by, Skibby, som giver fælles indkørselsret fra Fogedgårdsvej.
 14.1Ophævelse af lokalplan 

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby ophæves lokalplan 027 for tæt-lav boligbebyggelse på Vibevej i Skibby, vedtaget af Frederikssund Byråd den 24. juni 2009., i sin helhed.
Yderligere ophæves ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby, lokalplan 053 for produktionsskole i Skibby for så vidt angår det område, der arealoverføres fra matr.nr. 4h, Skibby by, Skibby til matr.nr. 4di, Skibby by, Skibby, samt det areal, som udlægges til fælles indkørsel.
 
 
 
15.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
15.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er underordnet de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
 
15.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
 
15.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
 
 
 
 
Således vedtaget af Frederikssund Byråd 29. marts 2017 til offentlig fremlæggelse efter reglerne i planloven. John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk