Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Dato for bekendtgørelsen er 31. marts 2017.

Byrådet har 29. marts 2017 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at bygge boliger efter en bebyggelsesplan, der skaber ensartet sammenhæng i udformning og udseende. Planen sikrer fælles grønne arealer og fastlægger indkørsel til området.

Forslag til lokalplanen med tilhørende miljøscreening har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 15. december 2016 til og med 10. februar 2017. Der er ikke modtaget nogle høringssvar til forslaget. Der er derfor ikke foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen i forhold til forslaget.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor Planlovens rammer.

Sådan klager du
Du kan klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 31. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Gebyr
Hvis du vælger at klage, skal du betale et gebyr for behandling af din klage.
Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en frist, der er fastsat Planklagenævnet. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra denne afgørelse er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk