Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

OSD

Lokalplanområdet er beliggende inden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) Gennemførelse af lokalplanen, der udlægger området til boliger vurderes ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen.

Fortidsminder

Der er ikke umiddelbart begrundet formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Det bemærkes, at der cirka 75 meter øst for lokalplanområdet har ligget en gravhøj udgravet i 1873. Der blev ikke gjort fund af betydning og fundet kaster ikke beskyttelseslinie.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som omfatter områder indtil 3 km fra kystlinien. For områder beliggende i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokalisering.
For de dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, skal byrådet bl.a. vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold med henblik på:
- at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige
helhed,
- at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i
bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende
arealer, og
- at offentligheden sikres adgang til kysten.


Det vurderes samlet, at den nye bebyggelse, lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre ændringer af kystlandskabet, idet bebyggelsen ikke kan ses fra kysten, samt af den i anvendelse og omfang tilpasses til det omkringliggende område.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk