Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1
Lokalplanens formål er at give de eksisterende virksomheder mulighed for udvidelse.
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. 6gr, 6gs, 6gt og del af matr. nr. 5bs alle Slangerup by, Slangerup.
 
2.2
Lokalplanens område ligger i byzone, og skal forblive i byzone.
 
 
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til erhvervsformål så som såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager- og servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor og administration samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.
 
3.2
Der kan derudover etableres butikker i tilknytning til et etableret erhverv til salg af egne produkter med en butiksstørrelse på maksimalt 100 m2.
4.1
Der må ikke ske udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning, så der etableres grunde på et areal mindre end 2.000 m2.
5.1
Lokalplanens område skal vejbetjenes ad den eksisterende vej, Raasigvangen. 
6.1
På den enkelte ejendom skal der udlægges areal til parkering, svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til administration, 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal til værkstedsareal, 1p-plads pr. 200 m2 produktions- og lagerareal og 1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal.
7.1 
Forsyningsledninger, herunder også til vejbelysning, må ikke udføres som luftledninger, men må alene udføres nedgravede.
 
7.2
De enkelte ejendomme kan belyses ved parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m, dog kan arealer ved porte og døre belyses med højere placeret belysningsarmaturer på væg. Belysningen må ikke være til gene for trafik eller naboer.
8.1
Inden for lokalplanens område må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60 %.
 
8.2
Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 m, fra et fastlagt niveauplan.
 
8.3
Skorstene, ventilationsanlæg og lignende kan uagtet bestemmelserne i § 8.2, opføres med en større højde, såfremt virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette.
 
8.4
Hovedbebyggelse må ikke opføres nærmere vej, sti- og naboskel end 2,5 m.
 
8.5
I skel kan der dog opføres garage, carport, udhus eller lignende.

 
8.6
I skelbræmmen må den maksimale bygningshøjde for de i § 8.5 nævnte bygninger ikke overstige 3 meter over fastlagt niveauplan.

 
Niveauplanet fastlægges af Frederikssund Kommune i forbindelse med ansøgning om byggeri.
9.1
Bygningers facade og tag skal opføres i ikke-reflekterende materiale med en maksimal glans på 10. Dog må der etableres glasfacader.
 
9.2
Der kan placeres solenergianlæg på tagfladerne under forudsætning af, at der ikke opstår generende refleksioner for de omboende med en maksimal glans på 10.
 
9.3
Skilte kan belyses bagfra så der opnås en "Corona-effekt", således at skiltet kan ses med en lysende kant eller med spot.
 
9.4
Reklamering ved billboards, bannere eller tilsvarende skiltning må ikke finde sted.
 
9.5
På den enkelte virksomhed/ejendom kan der opsættes tre fritstående flagstænger. Flagstængerne kan have en højde på maksimalt 12 m. Der må derudover ikke etableres flagborge.
10.1
Hegn i skel skal etableres som levende hegn, der kan suppleres med trådhegn. Trådhegn må ikke væve højere end det levende hegn. Trådhegnet skal være gemt i eller bagved det levende hegn.
 
10.2
Udendørs oplagspladser til varer, emballage, affald mv. skal placeres og afskærmes således at oplaget ikke er synligt fra offentlig tilgængelig vej. Afskærmning skal ske med levende hegn, facademur eller plankeværk.
 
10.3
Større parkeringsarealer i forbindelse med pladskrævende varegrupper skal anlægges med et grønt præg ved etablering af strukturgivende beplantning af buske og træer. Der skal udlægges areal til træer/beplantning svarende til mindst 1 træ eller 5 m2 beplantet areal for hver 10 parkeringspladser.
11.1
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug, før de i byggetilladelsen krævede parkeringspladser inkl. beplantning er anlagt jf. §6 og § 10.3.
 
11.2
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug, før der er udført tilslutning til vand, naturgas og kloak.
12.1
Grundejere inden for lokalplanens område er pligtige til at være medlem af den grundejerforening der i øvrigt gælder for lokalplan nr. 056.
 
12.2
Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det.
 
12.3
Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne, at fremskaffe midler til at gennemføre foreningens opgaver.
 
12.4
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet og Byrådet er påtaleberettiget.
13.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
 
13.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
13.3
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen.
 
 
Således endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 29. marts 2017 efter reglerne i Planloven. John Schmidt Andersen Borgmester / Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk