Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandområdeplaner

Lokalplanområdet er beliggende inden for et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvendingsopland men uden for følsomme indvendingsområder. Kommunen vurderer, at en udbygning af de eksisterende virksomheder ikke udgør en øget risiko for grundvandet og er dermed ikke omfattet af Vandplanernes retningslinier 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

Frederikssund Kommune kan iht. miljøbeskyttelsesloven stille krav om forureningsbegrænsende tiltag, herunder krav om, at flydende råvarer, kemikalier og olier, samt kemikalie og olieaffald skal opbevares indendørs samt krav om, at på arealer, hvor sådanne stoffer håndteres, skal der foretages foranstaltninger til forebyggelse af spild inden det trænger i jord og grundvand.

Frederikssund Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier kan ses på kommunens hjemmeside.

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelse reguleres gennem spildevandsplanlægningen.


Den røde afgrænsning viser lokalplanafgrænsningen. De mørkeblå linjer viser Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Fortidsminder

En del af lokalplanområdet er undersøgt for fortidsminder i 2008, som ses af nedenstående illustration. De arkæologiske forundersøgelser viste forhistoriske levn for over størstedelen af de berørte arealer. Det drejer sig om bebyggelse fra yngre bronzealder, ældre romersk jernalder og germansk jernalder.

Der findes ingen fredede fortidsminder indenfor lokalplanens område.

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.


Fortidsminder, det undersøgte område er illustreret med lilla og lokalplanafgrænsning med rød

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet befinder sig over 3 km fra Roskilde Fjord og placerer sig derfor ikke inden for kystnærhedszonen.

Naturbeskyttelsesloven

Der er ingen beskyttede sten- og jorddige, beskyttelseslinjer eller beskyttede naturtyper indenfor lokalplanens område. Se kortbilag herunder.


Beskyttet sten- og jorddige illustreret med gult og lokalplanafgrænsning med rødt

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk