Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Landsplandirektiver

Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet er et landsplandirektiv, der udgør den overordnede planlægning i området, som kommuneplanen og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Lokalplanområdet ligger uden for det område, der er omfattet af de byfingre, der er angivet i landsplandirektivet ”Fingerplan 2013”. Lokalplanområdet er beliggende i det, der i fingerplanen kaldes ”det øvrige hovedstadsområde (byområder)", her gælder de overordnede rammer for kommuneplanlægningen. Denne lokalplan er i overensstemmelse med de overordnede rammer i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling. Se nedenstående kort for lokalplanområdets placering i forhold til byfingrene. 


Det øvrige hovedstadsområde (byområder), vist med grå. Lokalplanafgrænsning vist med rød.

Detailhandel

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre. Uden for disse kan der dog bl.a. planlægges for butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus sten- og betonvarer, samt på visse betingelser også møbler.

En lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Kommunalbestyrelsen kan selv fastlægge den maksimale størrelse af butikker til pladskrævende formål. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

For Kommuneplan 2013-2025 er fastsat det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for områder til særligt pladskrævende varer, hvor der for lokalplanområdet gælder, at det maksimale bruttoetageareal pr. butik (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2) er 5.000 m2. Af rammebestemmelsen E 3.6 fremgår det at butiksareal til salg af egne produkter maks. må være 100 m2 samt at der udelukkende må placeres butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer.

Lokalplanen vurderes ikke at medføre nævneværdige ændringer af bymiljøet eller de trafikale forhold.

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk