Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (LOV nr. 668 af 08/06/2017) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1 Formål
Formålet med lokalplanen er:
 • at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger.
 • at skabe mulighed for at tilgodese forskellige boligbehov i Esrogårdområdet.
 • at fastlægge bestemmelser for byggeriets omfang og udseende.
 • at skabe en bebyggelse med god intern sammenhæng, og samtidig med god adgang til tilgrænsende områder.
 
Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i bestemmelserne om anvendelse, omfang, udformning osv. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.
2.1Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnummer 3b, Gerlev By, Gerlev, og en del af matrikelnummer 6ci, Gerlev By, Gerlev, samt alle matrikler, der udstykkes fra ejendommen efter den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.


2.2Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsboliger med tæt-lav boligbebyggelse, nærmere bestemt rækkehuse og dobbelthuse, med tilhørende sekundære bygninger, samt mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Boligerne skal anvendes som helårsboliger. 
 
Tæt-lav boligbebyggelse skal forstås som helt eller delvist sammenbyggede boligenheder med lodret lejlighedsskel. Dobbelthuse er to selvstændige boligenheder med lodret skel imellem. Rækkehuse er to selvstændige boligenheder eller mere med lodret skel imellem.

4.1Udstykning
Der kan ske udstykning, arealoverførelse eller sammenlægning af matrikler i det omfang det er nødvendigt for planens udførelse, efter principperne vist på kortbilag 2.


4.2 Grundstørrelse 
Den mindste grundstørrelse fastsættes til 120 m²
5.1Vej, sti- og trafikforhold
 1. Der fastlægges areal til veje, stier og færdselsareal, som vist på kortbilag 3.

 2. Der skal være vejadgang til området via Stenøvej, som vist kortbilag 3.

 3. Stien i den sydlige del af lokalplanområdet skal fastholdes.

 4. Belægningen af veje skal enten være asfalt eller græsarmering i henhold til kortbilag 3.

 5. Den asfalterede boligvej skal anvendes som 'shared space'.
 
Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning om 'shared space', der definerer begrebet. Tanken er, at den asfalterede boligvej får en multifunktionel anvendelse. 
6.1 Parkering
 1. Der skal være areal til parkering til mindst 2 biler pr. bolig. på egen grund, som vist på kortbilag 4. 


 2. Ved ibrugtagning af boligerne skal parkeringpladserne være anlagt. Såfremt der etableres carporte medregnes disse i antal af parkeringspladser.


 3. Nyt udlæg til parkeringsareal skal følge anvisninger i den gældende splidevandsplan for Frederikssund Kommune.


 4. Langtidsparkering af erhvervskøretøjer, campingvogne og containere må ikke finde sted på områdets veje, stier, fællesarealer eller egen grund.


6.2 Cykelparkering
Der skal udlægges areal til mindst 2 cykelpladser pr. bolig på egen grund.
 
Jævnfør Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr 726 af 01/06/2016), skal der ansøges om og opnås revideret tilslutningstilladelse, hvis parkeringsarealet udvides.
7.1 Fjernvarme
Ny bebyggelses skal tilsluttes fjernvarme.

7.2 Antenner og paraboler
 1. Individuelle antenner og paraboler kan opsættes i området, når antennen/parabolens øverste kant ikke placeres højere end 1,8 m over terræn.

 2. Antenner og paraboler skal monteres på facaderne.

 3. Der må ikke opsættes mobilmaster, radio- og/eller amatørmaster indenfor lokalplanområdet. 
7.3Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

7.4Belysning
 1. Udendørsbelysning skal være afskærmet og må kun give lys, der er nedadrettet.

 2. Udendørsbelysning må ikke placeres højere end 1,5 m og skal være pullertbelysning.
 
Jævnfør Planlovens § 19, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Jf. Planlovens § 21a forstås lavenergibebyggelse som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet.
8.1Boliger
 1. Boliger skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, som vist på kortbilag 5.


 2. Boliger må ikke opføres i mere end 2 etager.


 3. Højden på boliger må maksimalt være 8,5 m.


 4. Boliger må maksimalt have en størrelse på 120 m²

8.2Garager, carporte og udhuse 
 1. Der må ikke etableres garager. 

 2. Carporte og udhuse skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, som vist på kortbilag 5.

 3. Udhuse og carporte skal være sammenbygget.

 4. Carporten må maksimalt være 2,3 meter i højden mod vejskel og modsat, hvor udhuset er, må højden maksimalt være 2,1 meter. 

 5. Den samlede længde på carport og udhus må maksimalt være 7,2 meter og den maksimale bredde er 3,2 meter.
8.3Affaldgårde
Affaldsgårde skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, som vist på kortbilag 5.


8.4Udestuer
Der må ikke etableres udestuer.


8.5Altaner
Der må ikke etableres altaner.
9.1Boliger
 1. Facader skal opføres af teglsten. Facaderne kan endvidere pudses og/eller vandskures.

 2. Til facader må kun anvendes farverne rød, gul eller hvid.

 3. Samtlige boliger skal have ens facader.

 4. Tage skal enten beklædes med tegl, tagpap, betontagsten i røde eller mørke nuancer eller zink, samt tagpap på lister. Taget må maksimalt have glansværdi på 10.

 5. Taghældningen skal være ensidig eller sadeltage.

 6. Alle boliger skal have ens taghældning.

 7. Der må etableres solenergianlæg på tagene med en maksimal glansværdi på 10. Solenergianlæg skal placeres parallelt og plant med tagfladen.

 8. Til vinduer og døre må der kun anvendes farverne grå, sort eller hvid.

9.2Carporte og udhuse 
 1. Carporte og udhuse skal opføres i træ og have farven sort. 


 2. Tage på carporte og udhuse kan udføres med lavere taghældning end boligerne.


 3. Tage skal udføres i klar eller sort PVC eller i sort tagpap. Taget må maksimalt have en glansværdi på 10.
9.3Affaldsgårde
 1. Affaldgårde skal afgrænses af et levende hegn, enten som bøg eller liguster.

 2. Det levende hegn må maksimalt være 1,2 meter i højden.

 3. Kommunens regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
9.4Skilte og reklamering
 1. Der må ikke opsættes skilte eller reklamering inden for lokalplanområdet. 
10.1Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. 


10.2Levende hegn og plankeværk
 1. Levende hegn og plankeværk skal etableres som vist på kortbilag 6.

 2. Der kan etableres plankeværk eller levende hegn ud mod vejarealet. 

 3. Plankeværk ud mod vejarealet må ikke overstige 1,2 meter i højden. 

 4. Plankeværk i naboskel må ikke overstige 1,8 meter højden.

 5. Plankeværk skal etableres i træ og farven skal være sort.  

 6. Levende hegn må ikke overstige 1,4 m i højden, som vist på kortbilag 6. 

 7. Levende hegn må ikke overstige 1,8 m i højden, som vist på kortbilag 6.  

 8. Levende hegn skal etableres enten som bøg eller liguster.

 9. Der kan suppleres med trådhegn, når dette placeres på egen grund, i eller bag det levende hegn. Trådhegn må ikke være højere end de levende hegn.
10.3 Fællesarealer
 1. Der fastlægges areal til fællesarealer, som vist på kortbilag 6.

 2. Der må kun anlægges eng, havegræs, buske, bede og/eller træer inden for fællesarealerne.

 3. Der kan anlægges legeplads inden for fællesarealerne.  
11.1 Ny bebyggelse eller ændret anvendelse
 1. Ny bebyggelse skal være tilsluttet vandværk og kloak i overensstemmelse med gældende vandforsyningsplan og gældende spildevandsplan i området.

 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkeringspladser i henhold til § 6.1 og § 6.2.

 3. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektivt varmeforsyningsanlæg.
 
Jævnfør Planlovens § 19, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Jf. Planlovens § 21a forstås lavenergibebyggelse som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet.
12.1Oprettelse og medlemspligt
Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikssund Kommune kræver det.


12.2Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, dvs. intern vej, interne stier, affaldskur, fælles friarealer og plantebælter m.m., samt renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, der er fælles for samtlige beboere, herunder afvanding af veje og stier frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.


12.3Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikssund Kommune.


12.4Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikssund Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
13.1Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
14.1Delvis ophævelse af lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan nr. 102 for et nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev, ophæves lokalplan nr. 72 A, tinglyst 23.04.2004 og lokalplan nr. 14, tinglyst 30.03.1979, for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 102.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).

I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd d. 21. juni 2017 til efter reglerne i planloven.
John Schmidt Andersen Borgmester / Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk