Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanens område er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller i indvindingsopland til almen vandforsyning.


Lokalplanafgrænsningen er markeret med den røde streg på kortet. Den lyseblå skravering viser, at området indeholder drikkevandsinteresser og den mørkeblå markering viser området med særlige drikkevandsinteresser.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet ligger cirka 1 kilometer fra Roskilde Fjord og ligger i kystnærhedszonen. 

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et cirka 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg, og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem således, at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Her er det kommunens opgave at vurdere i hvilke tilfælde planlægning i kystnære byzonearealer reelt vil påvirke kystlandskabet. Der knytter sig forskellige planinteresser til de åbne kyster og til bykysterne. Der stilles derfor forskellige krav til planlægningen i kystnærhedszonen (landzone og sommerhusområder) og til planlægningen i byzone. 

Kommunen vurderer, at planen ikke vil påvirke kystmiljøet, idet lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde til 8,5 meter. Lokalplanområdet er placeret i forlængelse af den eksisterende bydannelse i Gerlev og det kommende byområde i Gerlev Øst. Ny bebyggelse vil ikke være synligt fra kystlandskabet sammenholdt med afstanden til kysten. Der er desuden et sommerhusområde beliggende mellem lokalplanområdet og kysten.


Den røde prik viser lokalplanafgrænsningen. Den grønne linie viser et ca. 3 km bælte fra kysten. Lokalplanafgrænsningen er placeret indenfor kystnærhedszonen.

Fortidsminder

Der er ingen registrerede fortidsminder indenfor lokalplanafgrænsningen. Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk