Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 101

Hjem : 101 - Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (LOV nr. 668 af 08/06/2017) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Det er lokalplanens formål,
 
- at udlægge lokalplanens område til boligformål med en blanding af enfamiliehuse samt rækkehuse og/eller etagehuse.
 
- at udlægge arealer til etablering af regnvandsbassiner til nedsivning og forsinkelse af overfladevand fra området.
 
- at sikre Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra vejtrafik overholdes.
 
- at  fastlægge placering af interne veje og stier, der sikrer områdets tilslutning til byområdets eksisterende vej- og stinet.
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommen matr. nr. 30 ap, Oppesundby By, Oppesundby.
 
2.2
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 1. juni 2017 udstykkes fra ejendommen.
 
2.3
Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone.
3.1 
Området inddeles i to delområder: A og B, som vist på kortbilag 1.
 
 3.2Delområde A 
  1. Delområde A må kun anvendes til helårsbeboelse i form af rækkehuse og/eller etagehuse.
  2. I delområdets nordlige del skal der etableres en løsning til opsamling, forsinkelse og nedsivning af regnvandet f.eks. et regnvandsbassin inden for det fastsatte bassinareal anvist på kortbilag 2. Der skal minimum være et 3-4 meters arbejdsareal omkring bassinet, der også kan anvendes som sti. Dette areal må ikke bebygges eller beplantes. Der kan desuden opføres et fælleshus i et plan i forbindelse med regnvandsbassinet, som vist på kortbilag 3. Derudover skal et areal rundt om bassinnet anvendes som fælles grønt areal.
  3. I delområdets vestlige del skal der etableres en løsning til forsinkelse og nedsivning af regnvandet f.eks. et regnbed, tørbassin eller vadi som vist på kortbilag 2.
  4. Mod delområdets grænser mod nord og øst skal det eksisterende beplantningsbælte bevares og vedligeholdes og anvendes som fælles grønt areal. Der kan indenfor beplantningsbæltet anlægges LAR anlæg, så som faskiner, regnbed og bassin. Ved placering af disse anlæg skal der tages mest mulig hensyn til den eksisterende beplantning.
 
3.3Delområde B 
  1. Delområde B må anvendes til helårsbeboelse i form af fritliggende enfamiliehuse. Hvert enfamiliehus må kun indeholde en bolig.
  2. I delområdets vestlige del og i delområdets nordøstlige hjørne skal der etableres en løsning til forsinkelse og nedsivning af regnvand f.eks. et regnbed, tørbassin eller vadi som vist på kortbilag 2.
  3. Mod delområdets grænse mod øst skal det eksisterende beplantningsbælte bevares og vedligeholdes og anvendes som fælles grønt areal. Der kan indenfor beplantningsbæltet anlægges LAR anlæg, så som faskiner, regnbed og bassin. Ved placering af disse anlæg skal der tages mest mulig hensyn til den eksisterende beplantning.
  4. I beplantningbæltets sydligste del skal der etableres en løsning til forsinkelse og nedsivning af regnvand f.eks. et regnbed, tørt bassin eller vadi med mulighed for et 3-4 meters arbejdsareal omkring, som vist på kortbilag 2. Derudover er det muligt at forbinde de to østlige LAR anlæg via dræn, grøft eller vadi.
 
Uddybende bemærkninger til LAR løsningerne:
Området med et regnvandsbassin eller vådbassin vil have et permanent blåt udtryk, idet der altid vil stå vand i bassinet.
Områderne med et regnbed, tørbassin eller vadi vil have et overvejende grønt udtryk og vil kun være våde en gang imellem.
Der kan etableres faskiner under bassinerne for at sikre større kapacitet.
 

Eksisterende beplantningsbælte i øst og nord der bevares.
 
Ad 3.3. a
Det vil sige enfamiliehusene må ikke opføres som dobbelthuse eller som 2 etagers huse med 1 bolig på hver etage.
4.1
Udstykning i delområde B skal følge illustrationsplanens princip om 33 grunde til enfamiliehuse inden for området (se bilag 3) og være i overensstemmelse med den fastsatte placering af vejene, stierne samt arealet til regnvandshåndtering jf. bilag 2.
 
4.2
Arealer der anvendes til håndtering af regnvand f.eks. regnvandsbassin, tørbassin, vadi, faskine samt dertilhørende arbejdsareal kan udstykkes som selvstændig ejendom.
5.1 
Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag 2. 
  1. Vejarealer udlægges i ca. 8 meters bredde. Således at selve vejbanen udlægges i 5,5 meter med en græsrabat på ca. 1,25 meter på begge sider.  
  2. Stier skal minimum være 3 meter brede.
5.2 
Vejene skal udføres med en særlig profil således at regnvand ledes mod arealernes sider, hvor det opsamles i drænrender og ledes videre til f.eks. bassiner, regnbede og faskiner. Vejene sænkes (12 cm) i forhold til terræn således, at de kan virke til afledning af skybrudsregn.
Vejprofilen skal se ud som illustreret nedenfor:

5.3
Stierne skal udføres med en særlig profil, således at regnvandet kan opsamles i en drænrende og ledes videre til f.eks. bassiner, regnbede og faskiner. Stierne skal være sænket (12 cm) i forhold til terræn. Derved vil stierne også kunne fungere som skybrudsstier.
 
5.4
Veje og stier skal afsluttes med kantsten i granit ind mod de enkelte parceller.
 
5.5
Langs lokalplanens østlige afgrænsning skal der etableres en rekreativ sti der forbinder nord og syd, som illustreret på kortbilag 2 og 3.
 
Veje og stier i det nye byområde skal fungere som regnvandsledninger ved hjælp af linjedræn. I stedet for at regnvandet ledes bort i nedgravede rør under vej- og stiarealer ledes regnvandet bort på overfladen.
På fotoet herunder ses hvordan vej- og stiarealer skal afsluttes ind mod de enkelte parceller. Med kantsten i granit og drænrender/linjedræn med riste, så vandet kan bortledes.   

Eksempel på afslutning af vej og stiarealer.
6.1
I delområde A skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig, herudover etableres minimum 3 handicapparkeringspladser. Parkeringspladserne skal placeres som vist på kortbilag 2. Belægningen på parkeringsarealer skal udføres som græsarmering eller grus. Der skal dog anvendes asfalt til P-pladser inden for indvindingsområdet.
 
6.2
I delområde B skal der på hver parcel etableres minimum 2 parkeringspladser på egen grund. 
 
En parkeringsplads skal være tilgængelig fra vejen med bil. Størrelse på parkeringsplads er mindst 2,5 m x 5 m.
 
Ad 6.2: Parkeringspladserne kan eventuelt placeres i vognport som en del af bebyggelsen på de enkelte parceller.    Eksempel på vognport integreret i bebyggelsen.

7.1
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal etableres under terræn. 
 
7.2
Udendørsbelysning, herunder vejbelysning, skal være afskærmet og må kun give lys, der er nedadrettet.
8.1 Delområde A
Der må maksimum bygges 7000 m² etagemeter og maksimalt 60 boliger. Boligbebyggelsen skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.
 
8.2
Boligbebyggelsen skal overholde de på kortbilag 2 viste maksimale etageantal. 
 
8.3
Stuegulvet må ikke være placeret mere end 30 cm over niveauplan.
 
8.4
Alle selvstændige boliger over stueplan skal udstyres med altan. Altanerne skal enten vende mod syd eller vest og deres størrelse skal være på minimum 1,5 meter ud fra facaden og mindst 3,5 meter langs facaden. Der må kun opsættes markiser i samme farve over altanerne. 
 
8.5
Samtlige altaner i bebyggelsen skal være af samme type og udformning med hensyn til materialer, afskærmning m.v.  
 
8.6
Der kan opføres et fælleshus i et plan med en beliggenhed som vist på illustrationsplanen på kortbilag 3.   
 
8.7
Der kan desuden indrettes en legeplads som vist på kortbilag 3.
 
 
8.8 Delområde B 
I delområde B fastsættes en bebyggelsesprocent på 30 for hver enkelt parcel og bygningshøjden fastsættes til maksimalt 8,5 meter.
 
8.9
Boligbebyggelsen kan opføres i op til 2 etager. 
 
8.10
Boligbebyggelse skal holdes i en afstand af minimum 2,5 meter fra skel.
 
8.11
Stuegulvet må ikke være placeret mere end 30 cm over niveauplan.
 
8.12
Altaner og tagterrasser må ikke etableres. Der kan dog etableres altan under eksisterende tag i huse med udnyttet tagetage.
 
8.13
På hele grunden må udhuse, carporte og lignende mindre bygninger maksimalt være 3,0 meter høje.
 
Ad 8.1: I delområde A skal boligbebyggelsen etableres i de længderetninger der er vist på kortbilag 3.
 
Ad 8.4: Bestemmelserne om altaner skal sikre, at der også i etagehusene etableres et direkte tilgængeligt udendørs opholdsareal til de enkelte boliger.

 
Ad 8.5: Bestemmelsen skal sikre, at altanerne får et ensartet udtryk for at understøtte bebyggelsens helhedspræg.
9.1Delområde A
Bebyggelsen i delområde A skal opføres som en samlet bebyggelse udført i de samme materialer, farver og overflader. Dette gælder også mindre bygningsdele som vinduer og døre. Højst 10 procent af facader kan udføres i andre farver end den gennemgående farve i bebyggelsen.
 
9.2
Der kan opsættes solenergianlæg på bebyggelsens tage og facader, såfremt de placeres parallelt og plant med tagfladen og facaden. Solenergianlægget må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Maks. glans 10.
 
 
9.3 Delområde B
Husene i delområde B skal opføres i tegl, eventuelt med skalmur og/eller lette facadepartier. Murværket skal fremstå i blank mur, pudset, filtset eller lignende. Lette facadepartier kan udføres i træ eller plade eller i en kombination heraf. Dørrammer og vinduer skal udføres i træ eller i aluminium/træ.
 
9.4 
Sadeltag eller tage med ensidig hældning skal fremstå med uglaserede tagsten i farverne rød, brun eller sort eller med skifer. Glansværdien må ikke overstige 10.
 
9.5 
Carporte og garager, der etableres i delområde B, kan opføres som integreret del af beboelseshuset.
 
9.6
Der kan opsættes solenergianlæg på bebyggelsens tage og facader, såfremt de placeres parallelt og plant med tagfladen og facaden. Solenergianlægget må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Maks. glans 10.
 
Ad 9.1:  På nedenstående foto ses, hvad der skal forstås med "Enkelte dele af facader kan udføres i andre farver end den gennemgående farve i bebyggelsen".
 
Enkelte dele af facaden er her givet en gul eller rød farve.
 
 
10.1
Der skal etableres hegn ved skel mellem de enkelte parceller og boliger. Mod vejarealer kan hegning undlades.  
 
10.2
I delområde A skal hegning mellem de enkelte boliger enten etableres som levende hegn eller som træhegn udført som 1 på 2.
 
10.3
I delområde B skal hegning mellem de enkelte parceller og mod vej etableres som levende hegn.
 
10.4
Plantes der hæk mod vej, sti og fælles arealer skal denne plantes 30 cm inde på egen matrikel.   
 
10.5
I lokalplanområdets vestlige skel mod Skoleparken skal der være opført levende hegn for at undgå indkigsgener.
 
10.6
I den nordlige ende af regnvandsbassinet i delområde A, skal der som minimum udføres en træbeklædt "bastion" eller terrasse, hvorfra man kan betragte vandet i bassinet. Hvis der ikke opføres et egentligt fælleshus i forbindelse med dette anlæg kan der opsættes et sejl, der kan danne et tag - helt eller delvist - hen over "bastionen" eller terrassen.  
 
10.7
Ubebyggede arealer og fælles arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet.
11.1
Det skal sikres, at støjniveauet for vejtrafikstøj ved boligernes facader og udeopholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier.
 
11.2 
Opføres der bebyggelse i 3 etager skal den på kortbilag 2 viste del af bygningen særligt støjisoleres mod nord og øst.
 
Med hensyn til støj henvises til støjrapporten fra Sweco. Se støjrapport her.
12.1
Håndtering af regnvand skal ske inden for lokalplanens område efter de principper, der er beskrevet i lokalplanens redegørelse.
13.1Veje, parkering og stier
Før boligerne må tages i brug i delområde A skal adgangsveje, parkeringspladser og stier være etableret inden for delområde A, som vist på kortbilag 2.
Før boligerne må tages i brug i delområde B skal adgangsveje, parkeringspladser og stier være etableret inden for delområde B, som vist på kortbilag 2.
 
13.2 Håndtering af overfladevand
Boligerne må som udgangspunkt ikke tages i brug før matriklens tag- og overfladevand er tilsluttet forsyningens regnvandssystem.
 
13.3Lokalplanområdets vestlige skel
Før boligerne må tages i brug i delområde A skal levende hegn i lokalplanområdets vestlige skel være opført inden for delområde A for at undgå indkigsgener.
Før boligerne må tages i brug i delområde B skal levende hegn i lokalplanområdets vestlige skel være opført inden for delområde B for at undgå indkigsgener.
 
13.4Sikring mod støj
Boligerne og de indrettede arealer til udendørs ophold må ikke tages i brug, før det er sikret at støjniveauet fra de omkringliggende veje ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra vejtrafik.
Boligerne må ikke tages i brug før Frederikssund Skytteforening IF 1864 har en miljøgodkendelse, der sikrer at lokalplanområdet ikke påvirkes af støj fra skydebanen.
 
13.5Forsyningsnettet
Boligerne må ikke tages i brug før de er tilsluttet forsyningsnettet (f.eks. el, vand og varme).
14.1
Der skal oprettes grundejerforening/ejerforeninger for samtlige ejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforening/ejerforening skal oprettes for hvert delområde når byrådet kræver det, og de skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig til en fælles grundejerforening/ejerforeninger inden for lokalplanens område.
 
14.2
Alle grundejere/ejere er pligtige til at være medlemmer af grundejerforening/ejerforening indenfor lokalplanens område.
 
14.3
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligehold af fællesarealer. 
 
14.4
Grundejerforeningen/ejerforeningen skal være stiftet senest når byrådet kræver det og foreningernes vedtægter skal godkendes af byrådet.
15.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
15.2
Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser i henhold til planlovens § 19 og 20, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 
15.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
  
15.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd den 29. november 2017.
 
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk