Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 101

Hjem : 101 - Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund : Bekendtgørelse - forslag

Bekendtgørelse - forslag

Dato for bekendtgørelsen er den 31. august 2017.

Forslag til lokalplan nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund.

Byrådet vedtog den 30. august 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund i offentlig høring.

Forslag til lokalplan nr. 101 har til formål at give mulighed for et nyt, attraktivt boligområde med en blanding af enfamiliehuse samt rækkehuse og/eller etagehuse. Lokalplanen skal samtidig angive placering og størrelse af fælles anlæg, som for eksempel veje, stier, grønne områder m.v., der hører til det nye boligområde.

Høring

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 6 uger i perioden fra den 31. august 2017 til den 12. oktober 2017. 

Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, som betyder, at området der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan, inden den er endeligt vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslaget.

Har du bemærkninger til planforslaget, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:

  • Anvend "vær' med! knappen" i øverste højre hjørne
  • Send e-mail til: planteamet@frederikssund.dk 
  • Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Kommunen skal modtage dit høringssvar senest den 12. oktober 2017.  

 

Miljøscreening

Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. 4 uger fra d. 31. august 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter lov om Planklagenævnet (Lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

 

VVM screening

Frederikssund Kommune har gennemført en VVM screening af anlæggene til opstuvning eller varig oplagring af regnvand i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) § 16, idet et projekt omfattet af bilag 2 ikke må påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21.

I forbindelse med gennemførelsen af VVM screeningen har kommunen truffet en afgørelse om, at der ikke er grundlag for at udføre en egentlig VVM vurdering.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves en VVM vurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. 4 uger fra d. 31. august 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter lov om Planklagenævnet (Lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk