Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 101

Hjem : 101 - Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokalplanens område skal tilsluttes offentlig vandforsyning (Novafos). 

Affald

I delområde A tænkes anvendt nedgravet affaldsløsning efter nærmere aftale med de kommende ejere. 

Varmeforsyning

Lokalplanens område ligger jævnfør kommunens varmeplanstrategi inden for et individuelt naturgasforsynet område. Boligerne skal derfor som udgangspunkt opvarmes med individuelle gasfyr. Hvis bebyggelse opføres som lavenergibyggeri jævnfør bygningsreglementet vil der blive givet dispensation til tilslutning til naturgasnettet.     

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lertykkelsen i området ligger mellem 5 og 10 meter. En del af det nordlige lokalplanområde er beliggende i indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk. Der er således grundvandsinteresser inden for området.

Parallelt med vedtagelse af nærværende lokalplan udarbejdes ligeledes tillæg til den gældende spildevandsplan. Dette tillæg fastsætter, at området skal separatkloakeres, og spildevand skal ledes til Frederikssund renseanlæg. Regnvand skal håndteres lokalt indenfor lokalplanens område. Der må ikke ske nedsivning af overfladevand fra veje og andre befæstede arealer nord for den røde linje, som repræsenterer indvindingsområdet for Åbjerg Vandværk. Overfladevandet fra dette område skal ledes til bassin, regnbed eller vadi. For den øvrige del af lokalplanområdet skal overfladevand fra veje og andre befæstede arealer forsinkes og nedsives. Der kan etableres faskiner under bassinerne for at sikre større kapacitet. Der skal minimum være et 3-4 meters arbejdsareal omkring bassinerne. Området planlægges vandneutralt, dog med mulighed for nødoverløb til Novafos’ regnvandskloak i Strandvangen samt til grønt areal ved Muldager og Skoleparken, hvor der kan etableres en grøft eller et dræn ved siden af den kommunale sti i skel mod den sydlige del af oplandet. 

Etablering og drift af kloakanlæg – herunder husspildevand og overfladevand – inden for egen matrikel er grundejernes ansvar. Overfladevandet skal ledes på overfladen til linjeafvandingen/drænrende, der er placeret i siden af vejen.


Her vises linjeafvanding langs en motorvej.

Det er kommunens vurdering, at anvendelsesbestemmelserne der følger med nærværende lokalplan ikke er grundvandstruende. 


Oversigt over løsningerne for håndtering af regnvand på overfladen. Princippet for håndtering af regnvand på overfladen inden for lokalplanområdet er: opsamling - forsinkning - nedsivning. Der må dog ikke nedsives regnvand inden for indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk i den nordøstlige del af området.

Det er den til enhver tid gældende spildevandsplan for området, der bestemmer, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres inden for lokal­planens område.

Trafik

Områdets eksisterende adgangsvej fra Roskildevej bibeholdes og der etableres en anden adgangsvej fra Roskildevej. Overkørslerne til Roskildevej etableres med chaussesten. Fra Strandvangen er der stiadgang.

Det er lokalplanens intention, at vejudlæg i lokalplanen fremmer, at hastigheden er lav for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister. Vejene i området udføres med en særlig profil der leder regnvandet mod vejsiden, hvor vandet opsamles i linjeafvanding/drænrender og ledes videre til f.eks. bassiner, regnbede og faskiner.

Der etableres grønne stisystemer for at binde området sammen for de bløde trafikanter. Den eksisterende sti i områdets sydvestlige del bibeholdes.

Støj

Vejtrafikstøj
Ved etablering af støjfølsom anvendelse skal det ved beregninger sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, evt. ved støjdæmpning eller -isolering. Kommunen stiller krav til, at det skal dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav er overholdt, inden projektet kan etableres. 
Miljøstyrelsens grænseværdi for vejtrafikstøj for udendørs opholdsarealer er på 58 dB.

SWECO har foretaget en undersøgelse af trafikstøjen fra Strandvangen og Roskildevej i Frederikssund i forbindelse med planlægningen af det nye boligområde. Undersøgelsen har til formål at belyse støjen ved de planlagte boliger og på de udendørs opholdsarealer. Resultaterne for støjudbredelsen i 1,5 meters højde (stueetage og udendørs opholdsarealer) viser, at grænsen på 58 dB for boligområder og udendørs opholdsarealer er overholdt på alle de planlagte matrikler.
I 4,5 meters højde (1.sal) ses der kun overskridelser ved fælleshuset, men eftersom fælleshuset kun kan opføres i 1 plan er grænsen på 58 dB for boligområder og udendørs opholdsarealer ligeledes overholdt.
I 7,5 meters højde (2. sal) ses der overskridelser af støjgrænsen ved en enkelt bolig langs den yderste facade mod nord og øst. Opføres der bebyggelse i 3 etager skal den på kortbilag 2 viste del af bygningen særligt støjisoleres mod nord og øst.

 
I 1,5 meters højde er grænsen på 58 dB for boligområder og udendørs opholdsarealer overholdt på alle de planlagte matrikler.


I 4,5 meters højde ses der kun overskridelser ved fælleshuset, men eftersom fælleshuset kun kan opføres i 1 plan er grænsen på 58 dB for boligområder og udendørs opholdsarealer ligeledes overholdt.


I 7,5 meters højde ses der overskridelser af støjgrænsen ved en enkelt bolig langs den yderste facade mod nord og øst.
Denne bolig skal særligt støjisoleres, hvis den opføres.

Skydebanen
Frederikssund Skytteforening IF 1864 har en skydebane nordøst for området. Inden ibrugtagningen af de nye boliger, skal der være givet en ny miljøgodkendelse til skydebanen, der sikrer at lokalplanområdet ikke påvirkes af støj fra skydebanen. Den nye miljøgodkendelse er under udarbejdelse.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk