Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Lokalplanens formål er:
 
1.1
at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, herunder boliger, butikker, liberalt erhverv, offentlige formål samt plejeboliger.
 
1.2
at fastlægge en bebyggelsesstruktur så præcis, at området over tid kan udvikle sig til en moderne tæt bydel med en klar struktur.
 
1.3
at fastlægge bestemmelser der sikrer en byskala forenelig med det eksisterende Frederikssund og samtidig giver mulighed for tidstypisk byggeri.
 
1.4
at fastlægge bestemmelser, der sikrer gode og sikre vej- og stiforhold i-, til- og fra området for såvel bløde som hårde trafikanter.
 
1.5
at fastlægge fremtidssikrede bestemmelser for parkeringsforholdene i området.
2.1Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter matrikel 28av og 28ax Frederikssund Markjorder.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 23.11.2016 udstykkes fra disse ejendomme.
 
2.2Områdeinddeling
Lokalplanområdet inddeles i to delområder, som fremgår af kortbilag 2:
Delområde A omfatter bebyggelsen ved A.C. Hansensvej.
Delområde B omfatter bebyggelsen ved volden. 
 
Derudover opdeles lokalplanen i delområder i forhold til etablering af veje og stier, som fremgår af kortbilag 3: Delområde C omfatter matr.nr. 28av Frederikssund Markjorder. Delområde D omfatter matr.nr. 28ax Frederikssund Markjorder. 
 
2.3Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.
3.1Område A
Område A skal anvendes til centerformål, herunder boliger, plejeboliger, butikker, liberalt erhverv, pladskrævende varer, samt offentlige formål. Der er mulighed for etablering af 2054 m2 bruttoetageareal detailhandel fordelt således:

• Matr. nr. 28 av Frederikssund Markjorde/1204 m2
• Matr. nr. 28 ax Frederikssund Markjorde/850 m2
 
3.2Område B
Område B skal anvendes til bolig samt erhverv i klasse 1.
Flade tage kan anvendes til taghaver.
4.1Udstykning
Der kan ske udstykning i området.
5.1
Lærkevej omlægges og forlænges C – C- jævnfør kortbilag 3. Vej C – C udlægges i en bredde på minimum 7 meter. Princip for vejudlæg fremgår af kortbilag 3.
 
5.2
Når vej C – C omlægges, etableres en ny adgangsvej D. Vej C-C tilkobles således A.C. Hansensvej som vist på kortbilag 3.
 
5.3
Der etableres vejadgang til ejendommene på matrikel 28av Frederikssund Markjorder i delområde B i form af et 7 meter bredt asfalteret stræde jævnfør kortbilag 3 E-E. Strædet anlægges som et shared space, hvor både bilister og fodgængere kan færdes.

5.4
Der etableres et 7 meter bredt asfalteret stræde gennem delområde A og B jævnfør kortbilag 3 F-F med adgang til volden, hvor der tillades kørsel til og fra eventuelle parkeringspladser. Strædet anlægges med en klar adskillelse af de bløde- og hårdetrafikanter.

5.5
Stræderne omtalt i stykke 4 og 5 gives offentlig adgang og fungerer samtidig som sti gennem området til volden. 

5.6
Der etableres asfalterede ramper fra delområde B op på volden. Det skal tilstræbes, at ramperne gives en hældning, som muliggør at svagt gående og handicappede kan benytte stiforbindelsen.
6.1
Ved anvendelsen plejeboliger: Der skal anlægges 30 parkeringspladser til 72 plejeboliger samt 30 cykelpladser, svarende til 0,4 bilplads pr. plejeboligenhed.
 
6.2
Ved anvendelsen boliger: Der skal anlægges 0,6 bilpladser pr. etagebolig og 1 bilplads pr. øvrig bolig samt 2 cykelpladser pr bolig.
 
6.3
Ved anvendelsen erhverv: Der skal anlægges 1,5 bilplads pr. 100 m2 kontor, liberalt erhverv og detailhandelsareal samt 2 cykelpladser pr 100 m2 kontor, liberalt erhverv og detailhandelsareal.
 
6.4
For samtlige typer bilparkering gælder, at parkeringen kan etableres på egen grund inden for de markerede felter på kortbilag 3 eller tilkøbes på anden matrikel inden for det afgrænsede område af lokalplan nr. 055. Parkering på anden matrikel tinglyses på begge matrikler.
 
6.5
For samtlige typer cykelparkering gælder, at parkeringen kan etableres på egen grund eller tilkøbes på anden matrikel indenfor det afgrænsede område af lokalplan nr. 055. Parkering på anden matrikel tinglyses på begge matrikler.
 
6.6
Salg af eventuelle overskydende pladser betinges af, at man fastholder areal nok til, at den maksimale byggeret altid kan udnyttes på matriklen.
 
6.7
Parkeringspladser på terræn skal anlægges som angivet på kortbilag 3. Parkeringsfelterne gives en bredde på 250 cm + bordurbånd.
 
 

Det afgrænsede område af lokalplan nr. 055.

7.1
Alle ledningsanlæg skal lægges som jordkabler.
 
7.2
Samtlige bygningsenheder skal tilknyttes områdets kollektive varmeforsyning: fjernvarme. Undtaget er de matrikler der allerede forsynes med naturgas.
 
7.3
Indenfor området kan der etableres mindre tekniske anlæg for områdets forsyning.
 
 
7.4
Områdets belysning bestemmes nærmere under §10 Ubebyggede arealer.
8.1
Bebyggelse placeres indenfor byggefelter vist på kortbilag 2. Dog kan mindre sekundære bygninger placeres uden for byggefelterne.
 
8.2
Bebyggelse skal opføres med en stuegulvskote på minimum 110 cm over nul (DVR 90). 
 
8.3
Etageantallet på hvert byggefelt fastlægges som vist på kortbilag 2.
 
8.4
På matrikel 28ax Frederikssund Markjorder skal bebyggelsen gives en husdybde på 12 meter. I stueplan kan husdybden dog forøges jævnfør kortbilag 2.


8.5
Renovationsanlæg skal placeres direkte ud til Lærkevej eller i forlængelse af bygningernes gavl ud mod Lærkevej. Renovationsanlægget kan udføres som seminedgravede affaldsbeholdere.  
 
8.6
Der kan etableres karnapper, altaner og udhæng, der rager ud over byggefelterne, på de enkelte bygninger mod haverne. Karnapper, altaner og udhæng må maksimalt have en dybde på 100 cm.
 
9.1
Bebyggelsen skal fremstå i skærmtegl eller tegl - som blank mur, pudsede, filtsede, skurrede flader eller en kombination af nævnte overfladebehandlinger. I kombination hermed kan tillades partier i ikke-reflekterende metal, glas eller pladebeklædning.


9.2
Hvor der ikke isættes større glaspartier i underetagen, skal denne fremstå muret med en tydelig markering i facaden af overgangen til 1. etage. 


9.3
Tage skal belægges med ikke-reflekterende tagmateriale, grønt tag eller anvendes som taghaver/tagterrasse. Hvor tagtegl anvendes, skal der anvendes ikke-reflekterende tagtegl. Tagstenenes glanstal må maksimalt være 10 på en skala fra 0 til 100.


9.4
Facader langs A.C Hansens vej må ikke fremstå uden vinduer eller indgangsdøre.


9.5
Vinduer udføres i træ og/eller alu.


9.6
Traditionelle kviste må ikke forekomme i tagfladen. Der kan i stedet isættes kviste udformet som franske altaner i tagfladen – eventuelt i sammenhæng med tagterrasser.


9.7
Der kan opsættes balkoner mod syd/sydvest og i facaden mod havearealerne.


9.8
Underetager mod gade kan udformes som åbne arkader i op til 2 etager.


9.9
Nedløbsrør og tagrender udføres i zink eller galvaniseret stål.


9.10
Der skal etableres udendørs opholdsarealer for den enkelte ejendoms beboere. Altaner og tagterrasser indgår i de udendørs opholdsarealer. 
 
9.11
Sekundære bygninger, cykelskure og lignende skal udføres i tegl, træ og/eller plade. Tage udføres i pap på lister eller ikke reflekterende metalplade.
 
9.12
Der kan opsættes solenergianlæg på syd/sydvestvendte tagflader.


9.13
På bebyggelsen må der kun skiltes med firmanavn, logo og virksomhedstype og kun én gang pr. facade pr. virksomhed. Skiltningen må udføres med en maksimal højde på 75 cm.

10.1
Ubebyggede arealer mellem bebyggelsen og sydvestligt skel kan anvendes til parkering på terræn, anlæg for vareaflæsning, placering af sekundære bygninger samt udendørs opholdsarealer.
 
10.2
Ubebyggede arealer mod vej kan afskærmes af espaliermure. Espaliere skal tilplantes med kraftige slyng og klatreplanter.
 
10.3
Mellem parkeringsbåse langs Lærkevej og fortov plantes seljerøn sat med en afstand på 5 meter jævnfør kortbilag 4.
 
10.4
For beboere i stueetager kan der ud for hver lejlighed etableres et flisebelagt terrasseområde for den enkelte lejlighed i boligenhedens fulde længde og med en dybde på 5 meter. Der kan opstilles espalier mellem de enkelte terrasser vinkelret på bygningerne med en maksimal højde på 140 cm.
 
Belysning
 
10.5
Belysning i strædet F-F udføres som lavtsiddende skotlamper med en maksimumhøjde på 80 cm.
 
10.6
Gadebelysning af Lærkevej samt strædet med shared space udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunkthøjde på 4 meter. 
 
Terrænregulering
 
10.7
Der kan foretages terrænregulering på den enkelte matrikel på op til +80 cm under forudsætning af at terrænreguleringen ikke er til gene for tilstødende matrikler. Der kan dog tillades yderligere terrænregulering som led i bearbejdning af volden langs lokalplanens nordlige afgrænsningen.
 
11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er foretaget tilslutning til forsyningsnettet jævnfør § 7.
 
11.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før parkeringspladser, som angivet i § 6 er anlagt.
 
11.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret dagrenovationsanlæg.
 
11.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret alle veje og stier i det område som bebyggelsen er omfattet af, som vist på kortbilag 3 og jf. § 5.
 
11.5
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de nye træer, der skal plantes på matriklen jævnfør §§ 10. 4, 10.6 og 10.11 samt kortbilag 4 er sat.
12.1Oprettelse og medlemspligt
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplan nr. 099 samt samtlige grundejere inden for lokalplan nr. 015. Frederikssund Kommune er påtaleberettiget.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Frederikssund Kommune måtte ønske det. 
 
Den samlede udvikling af Lille Blødevej-kvarteret er fastlagt gennem lokalplan nr. 015.
Servitutten på matrikel nr. 28 av Frederikssund Markjorder tinglyst den 06.04.2010 med løbenummer 1000647864 af Frederikssund Forsyning A/S angående dok om trykledning, forsyning / afløb skal overholdes.
 
Servitutten på matrikel nr. 28 ax Frederikssund Markjorder tinglyst den 25.06.1966 med løbenummer 6988-17 af Frederikssund Kommune angående dok om bebyggelse, benyttelse mv skal overholdes.
14.1Ophævelse af lokalplan nr. 015, Lokalplan for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej, Frederikssund (delvis)
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan nr. 099 ophæves lokalplan nr. 015, endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 24. februar 2010, for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 099. 
 
14.2Ophævelse af lokalplan nr. 60, Lokalplan for skilte og facader (delvis)
Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan nr. 099 ophæves lokalplan nr. 60, endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 8. september 1992, for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 099.
15.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
 
15.2
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
15.3
I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
 
15.4
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.
Således endelig vedtaget af Frederikssund Byråd d. 29. marts 2017.
John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk