Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Dato for bekendtgørelsen er den 30. marts 2017

Byrådet har den 29. marts 2017 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund samt kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret.

Lokalplan nr. 099 har til formål at give mulighed for etableringen af 72 plejeboliger på matrikel 28av Frederikssund Markjorder i Lille Blødevej-kvarteret. Lokalplanen sikrer sammenhængen mellem udviklingen i området og udviklingen i hele Lille Blødevej-kvarteret. Således sikres at området kan udvikle sig til en moderne tæt bydel i Frederikssund sammen med resten af Lille Blødevej-kvarteret. Endvidere sikrer planen fastholdelse af en byskala forenelig med det eksisterende Frederikssund.

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 036 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 099. Kommuneplantillæg nr. 036 omfatter en mindre justering af den eksisterende ramme C 1.3, idet kommuneplantillægget justerer den maksimale bebyggelsesprocent og fjerner kravet om, at lokalplanlægning inden for området skal opføres efter et særligt bebyggelsesprincip.

Lokalplanen med tilhørende miljøscreening har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 7. december 2016 til den 2. februar 2017. Der er ikke foretaget nogen ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor Planlovens rammer.

Sådan klager du
Du kan klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 30. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk