Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt Teknik og Miljø Forvaltning for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling.

Områdeklassificering

Området, som lokalplanen dækker, er omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at der kan være lettere forurenet jord i området på grund af diffus forurening fra f.eks. industri, veje eller jordopfyld.

Kortlægning

Ifølge jordforureningsloven skal Region Hovedstaden kortlægge ejendomme, hvor jorden er eller kan være kraftigt forurenet. En af lokalplanområdets matrikler er registreret som forurenet på vidensniveau 1 (V1). Det vil sige, at der er mistanke om forurening på matriklen. Den anden matrikel er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Her er der registreret forurening på matriklen, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Det betyder, at der inden byggeri, ændring af arealanvendelse eller anlægsarbejde på matriklen skal vurderes af kommunen, hvorvidt projektet kræver tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. Såfremt der kræves tilladelse, skal den projektansvarlige søge om tilladelse hos kommunen, som er myndighed på området. Projektet må først påbegyndes, når der er givet tilladelse.

Ny Forurening

Hvis der konstateres ny jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdes standses og kommunen kontaktes jævnfør jordforureningslovens § 71. Kommunen orienterer da Region Hovedstaden, som er myndighed for kortlægning af jordforurening. Arbejdet må først genoptages, når Region Hovedstaden har godkendt dette.

Jordflytning

Flytning af jord fra en kortlagt eller områdeklassificeret grund, skal anmeldes til kommunen. Jorden må først flyttes, når jorden er anvist af kommunen.

Fortidsminder

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Servitutter

Servitutten på matrikel nr. 28 av Frederikssund Markjorder tinglyst den 06.04.2010 med løbenummer 1000647864 af Frederikssund Forsyning A/S angående dok om trykledning, forsyning / afløb skal overholdes. Trykledningens placering fremgår af kortbilag 1.

Servitutten på matrikel nr. 28 ax Frederikssund Markjorder tinglyst den 25.06.1966 med løbenummer 6988-17 af Frederikssund Kommune angående dok om bebyggelse, benyttelse mv. skal overholdes.

Udledningstilladelse

I lokalplanen stilles der vilkår om, at der skal etableres 30 parkeringspladser inden ibrugtagning af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. I den forbindelse vil spildevandsmyndigheden stille krav om etablering af sandfang med olieudskiller inden overfladevandet fra parkeringsarealerne ledes til regnvandsledning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk