Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Frederikssund Forsyning forsyner området med vand.

Varmeforsyning

Områdets nuværende varmeforsyning er individuel naturgas. Denne forsyning kan fastholdes ellers kan fjernvarme anvendes, såfremt det er muligt.

Spildevand og overfladevand

Området er separatkloakeret, spildevand og overfladevand løber således i hver sin ledning. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsopland 320 i gældende spildevandsplan. Al ny bebyggelse skal tilsluttes kloakforsyningen inden bebyggelsen tages i brug.

Trafik

Lokalplanen sikrer en effektiv og sikker infrastruktur i-, til – og fra området for såvel bløde som hårde trafikanter.

Lokalplanen viderefører de overordnede principper for vejførelsen fastsat for Lille Blødevejkvarteret i lokalplan nr. 015. Således forlænges Lærkevej og tilsluttes det lysregulerede kryds ved A.C. Hansensvej/ Baneleddet. Al transport til og fra randbebyggelsen langs A.C. Hansensvej og Lærkevej skal efterfølgende foregå via dette kryds.

Lille Blødevej-kvarteret kan blive et vigtigt bindeled for de bløde trafikanter mellem stationen og centrum og idrætsfaciliteterne på Kalvøen samt havnens tilbud. Dette forhold styrkes ved etablering af en række stræder i området jævnfør kortbilag 3, der på en gang fungerer som adgangsveje til de enkelte boliger/erhverv, men samtidig gives offentlig adgang. 

I lokalplanen stilles krav om etablering af adgangsveje – stræder – i sin fulde bredde til de enkelte ejendomme og dertil hørende belysning inden ibrugtagning af ny bebyggelse.

Støj

Der må ifølge planloven ikke planlægges for støjfølsom anvendelse i områder, som er belastet af trafikstøj, med mindre der samtidig fastlægges bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., som kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Bygningsreglementet fastlægger, at der på boligers indendørs opholdsarealer ikke må være en trafikstøjbelastning, som overskrider 30 dB(A).

Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj i boligområder fastlægger, at trafikstøj på udendørs opholdsarealer til boliger ikke bør overstige 58 dB (Lden).

Lokalplanområdet er støjbelastet af trafikstøj, især fra vejene Bruhnsvej og A.C. Hansensvej.

Randbebyggelsen vurderes at kunne fungere som en lyddæmpende skærm i forhold til friarealerne bag randbebyggelsen og Lille Blødevej-kvarteret. Støjreduktion på indendørsarealer anses at kunne håndteres gennem gældende byggelovgivning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk