Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Detailhandel

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre. Uden for disse kan der dog blandt andet planlægges for butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus sten- og betonvarer, samt på visse betingelser også møbler.

En lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Kommunalbestyrelsen kan selv fastlægge den maksimale størrelse af butikker til pladskrævende formål. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanen følger nyt kommuneplantillæg nr. 036 til Kommuneplanen 2013.

Lokalplanen vurderes ikke at medføre nævneværdige ændringer af bymiljøet eller de trafikale forhold.

Stationsnærhed

Lokalplanområdet ligger ifølge Fingerplanen inden for byfingrene og ligger stationsnært. Fingerplan 2013 fastlægger regler for udnyttelse af stationsnære områder.

Det fastlægges blandt andet, at lokalisering af byfunktioner skal ske under hensyntagen til muligheden for at styrke den kollektive trafikbetjening. Større virksomheder og institutioner, der har mange medarbejdere eller medfører hyppige besøg af mange mennesker skal placeres stationsnært. Det fastlægges videre, at de stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed – det vil sige en høj udnyttelse.

Lokalplanen giver mulighed for bymæssig omdannelse og sikrer fortætning af bebyggelsen i området. I området gives mulighed for at etablere boliger, butikker, liberalt erhverv samt offentlige formål, hvilket medfører en del persontransport imellem området, bymidten og stationen. Den bymæssige intensive anvendelse af området vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplanen.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk