Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 095

Hjem : 095 - Boliger ved Byvej : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
1.1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at området fastlægges til tæt-lav boligområde med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.
2.1 Områdeafgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter matrikel 5q, Ude Sundby, Frederikssund Jorder, ved Byvej 47, Frederikssund. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der udstykkes fra ejendommen efter den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål med tæt-lav bebyggelse med tilhørende sekundære bygninger, samt mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.
4.1 Udstykning og arealoverførsel.
Der kan ske udstykning, arealoverførelse eller sammenlægning af matrikler i det omfang det er nødvendigt for planens udførelse, efter principperne vist på kortbilag 3.
5.1 Vej, sti- og trafikforhold
 1. Der fastlægges areal til vejadgang, vendeplads og færdselsareal, som vist på kortbilag 2. 

 2. Der skal være vejadgang til området via Byvej, se kortbilag 2.

 3. For enden af vejadgangen, skal der udlægges et areal forbeholdt en vendeplads på mindst 6 gange 8 meter, se kortbilag 2.
 
Når der i en lokalplan er angivet en udstykningsplan, bebyggelsesplan med placering af veje, stier mv. Så kan der jf. kendelse fra Planstyrelsen ske mindre justeringer på 2-3 m ved den endelige projektering uden at dette må anses for så væsentlig en afvigelse at det vil kræve en dispensationsbehandling.
6.1 Parkering
 1. Der skal anlægges areal til parkering til mindst 1,5 bil pr. bolig.

 2. På det samlede parkeringsareal, skal der være mindst én handicapparkeringsplads.
6.2 Cykelparkering
 1.  Der skal anlægges areal til cykelparkering svarende til mindst 2 cykelpladser pr. bolig.
7.1 Fjernvarme
Ny bebyggelses skal tilsluttes fjernvarme. 


7.2 Antenner og paraboler
 1. Individuelle antenner og paraboler kan opsættes i området, når antennen/parabolens øverste kant ikke placeres højere end 1,8 m over terræn.

 2. Antenner og paraboler skal monteres på facaderne.

 3. Der må ikke opsættes radio- og/eller amatørmaster indenfor lokalplanområdet. 
7.3 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.


7.4 Belysning
 1. Udendørsbelysning skal være afskærmet og må kun give lys, der er nedadrettet.

 2. Udendørsbelysning må ikke placeres højere end 3 meter.
8.1 Bebyggelsens omfang
Boligernes maksimale areal fastsættes som nedenstående, se kortbilag 3.

 1. Maksimalt boligareal: 108 m²
 2. Maksimalt boligareal: 104 m²
 3. Maksimalt boligareal: 108 m²
 4. Maksimalt boligareal: 108 m²
 5. Maksimalt boligareal: 104 m²
 6. Maksimalt boligareal: 108 m²
 7. Maksimalt boligareal: 108 m²
 8. Maksimalt boligareal: 108 m²
8.2 Boliger
 1. Boliger skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, se kortbilag 2.

 2. Boliger må ikke opføres i mere end 2 etager.

 3. Højden på boliger må maksimum være 9 meter.

 4. Endegavle skal opføres mindst 2,5 meter fra skel. Dog må tagudhæng ikke være nærmere skel end 2 meter.

8.2 Udestuer
 1. Udestuer skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, se kortbilag 2. 

 2. Højden på udestuer skal være 2,5 meter mod boligens facade.

 3. Udestuer skal etableres med målene 3x3 meter.

 4. Udestuer skal placeres i forhold til facaden som vist på bilag 4. 
   
8.3 Sekundære bygninger
 1. Udhuse, cykelskur og skralderum skal placeres inden for de fastsatte byggefelter, se kortbilag 2.

 2. Den maksimale bygningshøjde for udhuse, cykelskur og skralderum er 2,5 meter.

 3. I hver have kan opføres ét legehus med en maksimal højde på 1,5 meter og et maksimalt areal på 2 m2, samt ét drivhus med en maksimal højde på 2 meter og et maksimalt areal på 4 m2

 4. Sekundære bygninger må ikke placeres nærmere skel end 0,5 meter.

 5. Terrasser må anlægges op til stuegulvsniveau.
   
 6. Terasser må ikke overdækkes.

 7. Der må ikke opføres carporte og/eller garager i lokalplanområdet.

 8. Der må ikke opsættes flagstænger eller husstandsvindmøller.
 9.1 Boliger
 1. Facader skal opføres af teglsten, dog kan op til 10 % af facaden beklædes med træ eller plademateriale. Facaderne kan endvidere pudses og/eller vandskures. 

 2. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning mellem 20 og 45º. Alle boliger indenfor lokalplanområdet have ens taghældning. 

 3. Tage skal beklædes med tegl eller betontagsten i røde eller sorte nuancer med en maksimal glans på 10.

 4. Der må etableres solenergianlæg på tagene med en maksimal glans på 10. Solenergianlæg skal placeres parallelt og plant med tagfladen.

 5. Der må ikke etableres altaner, dog må der etableres to franske altaner på hver bolig.
   
 6. Karnapper i tagfladen er tilladt i forbindelse med etableringen af franske altaner og ét vindue, se bilag 5. Det er tilladt at opføre karnapperne i zink.

 7. Der må etableres ovenlysvinduer. 

9.2 Udestuer
 1. Facader skal opføres i glas.

 2. Vinduesrammen skal opføres i samme farve som vinduesrammerne på boligerne.

 3. Tage skal beklædes med hærdet glas eller pvc.

 4. Ved etablering af udestue, skal der opføres en brandmur i naboskel. Brandmuren skal opføres i samme teglsten som boligens facader. Brandmuren skal have en højde, der er 0,3 meter højere end udestuen, en længde på 3 meter og en bredde på ca. 0,3 meter.
     

9.3 Udhuse, cykelskur og skralderum
 1. Facader skal opføres af teglsten eller af træ. 

 2. Taget skal beklædes med tagpap, tegl eller betontagsten i røde eller sorte nuancer med en maksimal glans på 10.
10.1 Terrænregulering
Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. 


10.2 Beplantning
 1. Hegn skal etableres som levende hegn.

 2. Hegn må ikke overstige 1,8 meter i højden.

 3. Der kan suppleres med trådhegn, når dette placeres på egen grund, i eller bag det levende hegn. Trådhegn må ikke være højere end de levende hegn.

 4. Der kan etableres en mur (se evt. punkt 9.2) som afskærmning i egen have. Muren skal opføres i samme teglsten som boligens facader. Muren skal have en højde, der er 0,3 meter højere end udestuen, en længde på 3 meter ud fra facaden og en bredde på ca. 0,3 meter.
11.1 Ny bebyggelse eller ændret anvendelse
 1. Ny bebyggelse skal være tilsluttet vandværk og kloak i overensstemmelse med gældende vandforsyningsplan og gældende spildevandsplan i området.

 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkeringspladser i henhold til § 6.1 og § 6.2.

 3. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg.
 
Fjernvarme
Lokalplanområdet er omfattet af en servitiut på matrikel nr. 5q Udesundby By, Udesundby tinglyst den 13.081990 med løbenr. 14249-17 af teknisk direktør Niels Boje Groth, Frederikssund Kommune angående tilslutningspligt for nybyggeri m.m. til kollektiv varmeforsyning.

Planlovens § 19, stk. 4
Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Jf. Planlovens § 21a forstås lavenergibebyggelse som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 
12.1 Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).
 
I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.

Således endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 29. marts 2017 efter reglerne i planloven. John Schmidt Andersen Borgmester /Ole Jacobsen Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk