Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 095

Hjem : 095 - Boliger ved Byvej : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Det vurderes, at nærværende lokalplan ikke vil medføre påvirkning af grundvand eller medføre udledning af en øget kvælstof og fosforudledning til søer og vandløb i området. Lokalplanområdet ligger i Frederikssund by, i et allerede eksisterende udbygget boligområde. Projektet vurderes således ikke at være omfattet af Vandplanens retningslinjer 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Fortidsminder

Der er ingen registrerede fortidsminder indenfor lokalplanafgrænsningen. 

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet er beliggende under 500 meter fra Roskilde Fjord og ligger i kystnærhedszonen. 

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et ca. 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg, og ved nødvendig bebyggelse og anlæg, at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Her er det kommunens opgave at vurdere i hvilke tilfælde planlægning i kystnære byzonearealer reelt vil påvirke kystlandskabet. Der knytter sig forskellige planinteresser til de åbne kyster og til bykysterne. Der stilles derfor forskellige krav til planlægningen i kystnærhedszonen (landzone og sommerhusområder) og til planlægningen i byzone.

Kommunen vurderer, at denne plan ikke vil påvirke kystlandskabet, idet lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde til 9 meter. Nyt byggeri derfor vil ikke være synligt til og fra kystlandskabet. 


Den grønne linje illustrerer kystnærhedszonen. Den mørkegrå skravering viser eksisterende byområde.

Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttede naturtyper.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk