Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Planens status

Planens status

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 30. september 2016 til den 25. november 2016. Efter høringsperioden er høringssvar fra offentlighedsperioden blevet behandlet og byrådet har taget endelig stilling til forslaget på møde den 25. januar 2017 og godkendt lokalplanen endeligt med følgende ændringer:

  1. Lokalplanens § 3.1 skal efter krav fra Erhvervsstyrelsen afsluttes medfølgende sætning: ”Idrætsbyen skal primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter og anvendelsen til kulturelle formål er sekundær. Der kan gennemføres kulturelle arrangementer som fortrinsvist henvender sig til lokalområdet og kun i enkeltstående tilfælde gennemføres større aktiviteter af regional betydning.”
  2. Følgende tekst indføjes i redegørelsens afsnit ”Forhold til byens andre funktioner”: ”Naturgasledning. Der løber gennem lokalplaneområdet en 19 bar fordelingsledning for naturgas. Denne vil efter nærmere aftale med HMN- Naturgas blive flyttet så den ikke vil være til hinder for de anlæg som lokalplanen åbner mulighed for.”
  3. Følgende tekst i redegørelsens afsnit ”Forhold til byens andre funktioner” under punktet ”Varmeforsyning” udgår: ”Idrætsbyens bebyggelse skal opvarmes fra en selvstændig blokvarmecentral baseret på naturgas. Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg." , og erstattes af følgende tekst: ”Opvarmning af den nye idrætsby bør alene baseres på vedvarende energi som for eksempel sol-energianlæg eller i form af varmepumper.”
  4. Der udarbejdes ny illustrationsplan af helhedsplanen for Idrætsbyen, der er bedre i overensstemmelse med lokalplanens tekniske kort.
  5. I lokalplanens § 6.1 tilføjes en ny sætning således: ”Ved anlæg af parkeringspladsen P-n, skal der udføres beplantning, hegning eller lignende for at eliminere eventuelle lys- og støjgener fra parkeringspladsen P-n ind mod boligen på Bonderupvej 1, såvel som i Ådalen.”
  6. Følgende tekst i redegørelsens afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” i underafsnittet ”Fortidsminder” erstatter den nuværende tekst: ”Der er under de arkæologiske forundersøgelser fundet mange spor af omfattende forhistorisk bebyggelse. Fundet af de forhistoriske bebyggelser betyder ikke, at de anlæg som lokalplanen indeholder ikke kan udføres. Men arbejdet kan først påbegyndes når udgravningerne er tilendebragt. Findes der efterfølgende under jordarbejde yderligere grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.”
  7. Rapport fra de arkæologiske forundersøgelser kan ses under afsnittet "Andre Rapporter og undersøgelser".

 

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk