Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Herunder ses helhedsplanen for den nye Idrætsby. Planen vil i det følgende blive beskrevet nærmere. 

  

Tegningen viser den helhedsplan, der er udgangspunktet for denne lokalplan.

Forholdet til landskabet og omgivelserne 

Lokalplanen skal sikre, at den nye idrætsby helt omkranset af et grønt bælte af skov og krat som dels definerer stedet som park og dels afgrænser det mod nabobebyggelserne og det åbne land. Mod nord, øst og syd udvides de eksisterende plantebælter, der i forvejen dækker de stejleste områder og som er vanskelige at udnytte til for eksempel fodboldbaner og eller andre aktiviteter. 

Lokalplanen angiver, at frie trægrupper skal placeres mellem græsbanerne. Trægrupperne vil give hele området en parklignende karakter som understreges af et gennemgående udsigtsbælte, der skaber visuel forbindelse til det omgivende landskab. Områderne længst væk fra bebyggelsen vil være grønne græsplæner, mens fladerne tættere på centret vil være i kunstgræs eller andre faste belægninger. Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal nok til at vand fra faste overflader ledes til forsinkelsesbassiner, hvor det renses inden det ledes ud i Sillebro Å.

Tæt på områdets bygninger vil der være faste belægninger.    

 

Bygninger

Lokalplanen sikrer, at de indendørs faciliteter og stadion samles til et stjerneformet center der placeres i grundens nordlige ende. Her udlægges bygningerne på den markante bakkekam der markerer overgangen mellem "højsletten" og skråningen der fører ned mod Sillebro Å og badesøen.

Bygningerne vil blive bygget ind i skråningen mod ådalen, mens de set fra banerne i syd vil minde om en forholdsvis lav havemur. Bygningernes synlighed fra Ådalen vil blive reguleret af bevoksninger som udføres med skiftende åbenhed og lukkethed. For at begrænse gener fra støj og lys placeres stadion på kanten af det åbne land længst mod øst.

Lokalplanen angiver et byggefelt, hvor bebyggelsen skal holde sig inden for. Byggefeltet er lidt større end det byggefelt der er tegnet i helhedsplanen for idrætsbyen for at give "luft" til små ændringer i bebyggelsen uden at der skal gives dispensationer fra lokalplanen.       

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal samles i et stjerneformet center, der binder alle haller og indendørsfunktioner sammen.  

 

Lokalplanen sikrer, at stadion udføres som en indskæring i skrænten der bevirker, at der mod vest opstår en naturlig skråning, som kan udnyttes til tribune. Det at stadionet "graves ned" i terrænnet vil medvirke til, at eventuelle støj- og lysgener minimeres. Stadion vil blive dimensioneret til også at kunne rumme amerikansk fodbold.

Illustrationen ovenfor viser, hvordan station skærer sig ind i skrænten, men også de øvrige terrænforhold omkring de andre dele af centerområdet.

Det ses tydeligt, at bebyggelsen ligger på kanten af "højsletten" og skråningen ned mod Sillebro Å.

 

 

Tilkørsel og parkering

Lokalplanen åbner mulighed for, at idrætsbyen kan blive tilgængelig for biltrafik fra tre sider. Det sker dels for at sikre let adgang fra både byen og oplandet, dels for at fordele trafikbelastningen så den ikke bliver for massiv et enkelt sted. I det nordlige hjørne anlægges parkeringsplads ved Bonderupvej for trafik herfra. Fra sydøst åbnes der mulighed for en tilkørsel via vejen ved genbrugsstationen og det køretekniske anlæg og frem til parkeringspladsen ved det kommende stadion. I det sydvestlige hjørne anlægges en adgangsvej fra Kornvænget ind til idrætsbyen frem til parkeringspladserne langs Kornvænget. 

Alle parkeringer udlægges som lysninger i kantbeplantningen, og mod boligkvarteret ved Kornvænget anlægges et dige, som skærmer mod strejflys fra bilernes lygter.

Referencefoto, der viser hvordan parkeringspladser tænkes placeret i lysninger i kantbeplantningen. 

Belægningen skal være tæt, så vand kan bortledes til regnvandsbassinerne.

 

For borgere med handicaptilladelse eller særlige behov skal det være muligt at køre ind over forpladsen og parkere helt tæt på aktiviteterne. Varer til centeret samt udstyr til større events kan leveres direkte til haller og stadion via brandvejen der løber bag om bygningerne.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for, at idrætsbyen kan busbetjenes, idet der etableres en vendeplads tæt på centerbebyggelsen, der dimensioneres så den lokale bybus kan få et stoppested her.  

Lokalplanen sikrer, at vand fra veje, stier og parkeringspladser ledes til forsinkelsesbassiner, hvor det renses inden det ledes ud i Sillebro Å.

 

Stiforbindelser
 

Rygraden i den nye idrætsby er en kombineret cykel-, gang- og rulleskøjtesti der griber den kommende cykelsti langs Strandvangen, fører den gennem den tidligere banegrav, forbi boldspilsarealerne og frem til idrætscenteret. Hele stiens forløb kan ses på illustrationen af helhedsplanen, vist med mørk grøn farve.    

Ved centeret forsvinder stien ind under bygningerne, løber ned af skråningen og skaber en direkte forbindelse til Ådalens Skole og videre ned gennem Ådalen.

Hovedstien går på tværs af lokalplanområdet og binder dette samme med resten af byen. Ved centret går stien under bygningerne som vist på illustrationen.

 

De indendørs og udendørs faciliteter ved Ådalens Skole bliver gennem denne stærke forbindelseslinje en integreret del af idrætsbyen.

En anden hovedsti som løber langs Sillebro Å fra den nye bydel Vinge forbindes også ind i området, hvor den kobler sig på rygraden og fortsætter ned mod Ådalen. Hertil kommer en række mindre stier fra beboelseskvarteret ved Kornvænget og fra Ådalen som fører ind i området, så der skabes en bred vifte af indgange fra alle sider til idrætsbyen.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk