Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

 

Frederikssund Byråd indgik den 27. september 2015 en budgetaftale som blandt andet indebærer udarbejdelse af en helhedsplan for idræts- og fritidsfaciliteterne i hele kommunen. Hovedintentionen med aftalen er at styrke centerdannelsen i alle kommunens 4 hovedbyer, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund, og vurdere hvilke supplerende faciliteter der skal udvikles i de enkelte byer.

I Frederikssund By blev aftalens parter enige om, at der skal etableres en ny Idrætsby i forbindelse med Ådalens Skole i byens sydøstlige kant.

Skærpede myndighedskrav til vandbehandling i offentlige svømmehaller indebærer at kommunen senest 1.juli 2017 skal kunne dokumentere at de eksisterende vandbehandlingsanlæg lever op til de nye krav, eller at der er indgået forpligtende aftale om etablering af nye anlæg. Derfor skal arbejdet med den nye Idrætsby i første omgang indledes med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for byens gamle svømmehal på Odinsvej.  

 

Den gamle svømmehal ved Odinsvej skal erstattes med en ny moderne hal, der kan leve op til de nye krav til vandbehandlingen i offentlige svømmehaller.

 

Samtidig sigtes der i første fase mod at etablere kunstgræsbaner og fodboldbaner, omklædningsrum og faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter, som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave plejecenter. 

På  længere  sigt  skal  Idrætsbyen  også indeholde  anlæg  til erstatning for de eksisterende idrætsfaciliteter på Kalvøen. Det er således hovedsageligt erstat-ningsanlæg for bestående anlæg  som  skal  etableres  i  Idrætsbyen,  men  planen  skal samtidig åbne mulighed for, at der med tiden kan komme helt nye faciliteter til.

Frederikssund Kommune griber med Idrætsbyen en unik mulighed for at planlægge et stort samlet idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden. Næsten alle lignende anlæg i Danmark er blevet etableret ved knopskydning over mange år uden en samlet masterplan.

Idrætsbyen gør det muligt at skabe stærke bånd mellem de forskellige Idrætsdiscipliner og sikre en effektiv udnyttelse af stedet og de fælles faciliteter.

De overordnede forventninger, som byrådet har formuleret til Idrætsbyen er:

•  At der er tænkt i sammenhæng og helheder i forhold til geografi, brugere, udnyttelse osv.

•  At faciliteterne kan benyttes af mange målgrupper og har flere funktioner.

•   At faciliteterne er tilgængelige 24-7-365 og benyttes så meget som muligt.

•  At idrætsbyen medvirker til at gøre det mere attraktivt at være frivillig foreningsleder og træner.

Der bliver altså tale om en Idrætsby som har tilbud til et meget bredt udsnit af kommunens borgere og som vil være fyldt med aktiviteter hele året. Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vision blev arbejdet med helhedsplanen for Idrætsbyen igangsat og er forløbet i perioden januar til juni 2016.

Det er denne helhedsplan, som byrådet vedtog den 22. juni 2016, der er grundlaget for denne lokalplan.  

 

Formål med lokalplanen

 

Formålet er således, at lokalplanområdet udlægges til offentligt formål,hvor der kan etableres nye idrætsanlæg så som boldbaner, haller, atletikfacilieter, tennisanlæg, klubfaciliteter og lignende.

Lokalplanen skal også sikre, at parkering, veje og stier udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed til og fra idrætsbyen og internt i denne. 

Det er også et formål, at lokalplanen sikrer, at den kommende bebyggelsen placeres og udformes i samspil med omgivelserne og at områdets får en grøn karakter med blandt andet lægivende trærækker og anden beplantning. 

Endelig er formålet med lokalplanen, at der sikres bæredygtige miljøtiltag inden for lokalplanområdet og at anlægget udformes således at genevirkninger i forhold til omgivelserne i videst muligt omfang undgås med hensyn til støj- og lyspåvirkning. 

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk