Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanens formål er:
 

  • At lokalplanområdet udlægges til offentligt formål.
 
  • At der kan etableres nye idrætsanlæg (Boldbaner, haller, atletikanlæg, tennisanlæg, klubfaciliteter og lignende) inden for lokalplanens område.
 
  • At parkering, veje og stier udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed.
 
  • At bebyggelsen placeres og udformes i samspil med omgivelserne.
 
  • At områdets får en grøn karakter med blandt andet lægivende trærækker og anden beplantning.
 
  • At der sikres bæredygtige tiltag inden for lokalplanområdet.
 
  • At reservere tilstrækkeligt areal til regnvandsbassiner.
 
  • At der inden for området sikres mulighed for etablering af bæredygtige miljøtiltag til energi- og varmeforsyning, særlige energivenlige bygninger og installationer, genanvendelse af blandt andet tagvand og andre tiltag, der kan begrænse forbruget af ressourcer. 
                  
 
Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.


2.1
Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre: 11di, 11dk 13l, 13æ samt del af 11a og del af 11dø, alle Oppe Sundby By, Oppe Sundby.  
 
2.2
Lokalplanens område ligger i landzone, men overføres til byzone når lokalplanen vedtages endeligt.   
3.1
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til offentligt formål som: Idrætsanlæg, boldbaner, haller, fodboldstadion, atletikstadion, tennisanlæg, klubfaciliteter og lignende, kulturelle formål samt parkeringsarealer og områder udlagt til andre lignende almentnyttige formål. Rekreative grønne arealer - herunder beplantningsbælter. Der vil kunne indrettes en mindre butik med relation til idrætsanvendelsen, jævnfør planlovens § 5 o.
 
Idrætsbyen skal primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter og anvendelsen til kulturelle formål er sekundær. Der kan gennemføres kulturelle arrangementer som fortrinsvis henvender sig til lokalområdet og kun i enkeltstående tilfælde gennemføres større aktiviteter af regional betydning.   
 
3.2
Indenfor området kan der uden for byggefelterne opføres mindre bygninger og anlæg nødvendige for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, for eksempel transformerstationer, masteanlæg, regnvandsbassiner, fælles affaldsplads og andre tekniske anlæg. Der kan desuden opføres mindre bygninger i forbindelse med baneanlægene samt et "pulstårn". Bygninger og anlæg skal placeres og udformes, så de er tilpasset den omgivende bebyggelse og de grønne områder. 
Ad 3.1:
Med kulturelle formål gives mulighed for afholdelse af koncerter eller lignende kulturelle arrangementer på de nye stadionanlæg og i hallerne. En butik med relation til idrætsanvendelsen kan være en butik, der sælger sports- og klubudstyr og lignende.
4.1 
De matrikler, der helt eller delvist er omfattet af lokalplanens afgrænsning skal sammenlægges til 1 makrikel. 
5.1
Der udlægges areal til nye veje, stier, parkeringspladser og manøvrearealer i princippet som vist på kortbilag 2 samt på illustrationsplanen. Veje, stier, parkeringspladser og manøvrearealer udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. De nævnte arealer skal udføres med tæt belægning af hensyn til grundvandet og afledning af overfladevand skal ske til regnvandsbassin.
 
5.2 
De 2 primære adgangsveje A-B og C-D vist på kortbilag 2 skal afsluttes med vendepladser. Ved vendepladserne skal der være mulighed for etablering af stoppested fpr kollektiv busbetjening.   
 
5.3
Dog er det muligt at etablere brandveje og vejadgange til tekniske anlæg. Disse vejen skal i videst muligt omfang forbeholdes ærindetrafik til forsynings- og teknikanlæg samt til stier med videre forbindelse til byens øvrige stinet.
6.1
Parkering til personbiler skal etableres inden for de arealer, der er markeret med gråt og mærket "P-v", "P-ø" og "P-n" som vist på kortbilag 2. Ved anlæg af parkeringspladsen P-n, skal der udføres beplantning, hegning eller lignende for at eliminere eventuelle lys- og støjgener fra parkeringspladsen P-n ind mod boligen på Bonderupvej 1, såvel som i Ådalen.  
 
6.2
Parkering til busser skal etableres inden for de arealer, der er nævnt i § 6.1 Der skal anlægges mindst 6 P-pladser til busser. 
 
6.3
Antallet af handicappladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.
 
6.4
 Der skal anlægges minimum 100 cykel p-pladser til brug for bebyggelsen inden for byggefelterne med en placering som vist kortbilag 2.
 
 
 
Ad 6.1 og 6.2.
Bestemmelserne skal sikre, at de store p-arealer opdeles og får en grøn karakter. Etableringen af de eventuelt fremtidige parkeringspladser forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan.  
 
Vej, sti, parkerings- og manøvreareal skal etableres med en tæt belægning, som regnvand ikke kan trænge igennem. Regnvandet skal føres til de regnvandsbassiner, der etableres inden for idrætsbyens område.
 
Parkeringsarealerne skal opdeles, så parkeringsbåse samt gang - og kørelinjer gøres tydelige og parkeringsarealerne får et grønt præg. Dette kan for eksempel ske ved etablering af belægningsskift og beplantning.
 
7.1
Master til belysning af veje, stier og parkeringsarealer må ikke overstige en højde på 4 meter og skal placeres, så der ikke opstår mørke områder. Belysning skal overholde de gældende krav til belysning af parkeringsarealer.
 
7.2
Master til belysning af fodboldstadion skal placeres inden for bygningsanlæggets udstrækning. Masterne må have en maksimal højde på 35 m og skal udformes, så lyset koncentreres bedst muligt på banen og uden unødig spredning til omgivelserne.
 
7.3
Master til belysning af øvrige kunstgræsbaner og andre indrætsanlæg  skal placeres og udformes, så det samlede antal LUX fra spildlys fra stadion og kunstgræsbaner inden for området udgør maksimalt 10 LUX svarende til kravene til spildlys fra større idrætsanlæg i DS 700.

 
 
 

8.1
Ny bebyggelse skal placeres inden for det fastlagte byggefelt, som vist på kortbilag 2. Der må maksimalt opføres 40.000 m2 etageareal inden for byggefeltet.  
 
8.2
Bebyggelsens maksimale højde over et givet punkt i terrænnet fastsættes til 20 meter. Det viste pulstårn kan dog opføres i op til 35 meter.  
 
8.3
Uden for byggefeltet kan der opføres mindre bygninger med et etageareal på maksimalt 20 m2 for hver bygning til redskaber, affald, tekniske anlæg og lignende.
 
8.4
Den maksimale bygningshøjde for de i § 8.2 nævnte mindre bygninger må ikke overstige 3 meter over terræn. Det på illustrationsplanen viste "pulstårn" kan dog opføres i op til 35 meters højde.
 
Ad 8.1-8.3
Byggefeltetet er udformet lidt større end det faktisk påtænke byggeri, således at der er mulighed for fleksibilitet i det fremtidige byggeri.      
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser for etageantal, da hovedparten af byggeriet inden for området indeholder funktioner, der forudsætter særlige rumhøjder og dermed ikke kan sammenlignes med den normale definition af en etage.
9.1
Byggeri indenfor byggefeltet skal udføres i nutidig arkitektur med et markant udtryk som underbygges i valg af konstruktioner, materialer og teknologi.
Byggeriet skal fremstå som et samlet bygningskompleks, hvor alle funktioner så vidt muligt integreres i bygningens hovedform.
 
9.2
Primære materialer skal enten være beton, metal, glas, polymerkompositplader eller polycarbonat. Materialerne må ikke fremstå reflekterende, så de blænder omgivelserne. Materialerne skal fremstå i farver dannet af sort og hvid eller i materialets naturlige farve. Enkelte dele af facader eller konstruktioner kan opføres i andre farver. Hele facader kan udsmykkes og belyses i farver, for at opnå en særlig kunstnerisk eller arkitektonisk effekt.
 
Solenergianlæg
9.3
På de centrale byggerier skal eventuelle solenergianlæg indtænkes i arkitekturen/designet fra starten. Anlæggene skal indarbejdes i belysningsmaster, tribuner eller tagflader, så de bidrager til variation og dekoration i bygningens arkitektur. 
 
Hvis solenergianlæg ikke er indtænkt fra starten, kan anlæggene placeres på tagfladen, så de så vidt muligt følger tagfladens hældning. Såfremt taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte anlæggene på et stativ, skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt. Rammerne /siderne omkring anlægget skal have samme farve som selve panelerne.
 
Solenergianlæg på terræn
9.4 
Ved etablering af solenergianlæg på terræn, skal disse enten indarbejdes som en del af belægningen eller fremstå som en samlet helhed og afskærmes af beplantning.
 
Tekniske anlæg
9.5
Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer, der er tilpasset bygningens hovedform og arkitektur. Der må ikke være synlige rørføringer på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider i et ugennemsigtigt materiale.
 
 
 
Ad 9.2:  Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over 20. Ved anvendelse af belysning kan byggeriet skifte karakter for eksempel i forbindelse med særlige arrangementer.
10.1
Områdets ubebyggede arealer skal overvejende fremstå grønne. Arealerne skal anlægges efter en samlet plan for de tilknyttede områder i overensstemmelse med den i bilagene viste illustrationsplan.
 
10.2
Eksisterende beplantningsbælter må ikke fjernes uden tilladelse fra Frederikssund Kommune.
 
10.3 
Ny beplantning skal etableres i en udstrækning som vist i princippet som på illustrationsplanen. Ved etablering af beplantningsbælter og beplantning i forbindelse med afskærmning og genplantning skal der vælges træer, buske og klatreplanter som: Eg, løn og skovfyr med underbeplantning bestående af for eksempel hassel, hvidtjørn, hyld, fuglekirsebær, kvalkved, hunderose, røn, slåen, vild æble, kabrifolium, fjeldribs, bærmispel, blærespiræa og egebusket.
 
10.4
Til parkeringsarealer skal der anvendes hårdføre træsorter som platan eller lind.
 
10.5
Terrænbearbejdning skal fortrinsvis have karakter af grønne skråninger. Eventuelle støttemure skal udføres i natursten eller beplantes så de fremstår grønne. Støttemure må maksimalt have en højde på 0,6 meter mod grønne arealer, adgangsveje og stier. Skal støttemure overvinde en større terrænforskel end 0,6 meter, skal støttemuren bestå af flere terrasserede støttemure, med en indbyrdes afstand på mindst 0.4 meter. Undtagelse er dog støttemure omkring stadion som kan opføres højere.
 
10.6
Vest for parkeringspladsen mærket "P-v" langs Kornvænget, skal der anlægges et beplantet jorddige på 2 meter i højden og med en kronebredde på 3 meter. På digets krone kan der anlægges en løbesti som vist på illustrationsplanen.   
 
 
Ad 10.1-10.4: Det er hensigten med bestemmelsen, at områdets eksisterende beplantningsbælter bevares og styrkes for at styrke områdets grønne karakter samt give læ.  
Platan og lind er gode bytræer, som kan tåle beskæring, og dermed er velegnede til parkeringsarealer.
 
Ad 10.6: Diget skal anlægges for at at eliminere eventuelle lys- og støjgener fra parkeringspladsen ind mod boligerne på Kornvænget.
11.1
Der skal etableres et afskærmende jorddige langs Kornvænget som beskrevet i § 10.6
12.1 
Al bebyggelse skal tilsluttes el, vand og kloakering efter de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende regler før bebyggelsen må tages i brug.
13.1
Den del af den eksisterende lokalplan 24, der er omfattet af denne lokalplan ophæves og erstattes af af denne, når den vedtages endeligt.   
14.1
Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.
 
14.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jævnfør planlovens § 47.
 
14.3
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger
herom. Først herefter kan byrådet ifølge § 19 i planloven give dispensation.
 
14.4
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jævnfør planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jævnfør ovenfor.
 
14.5
Anvendelsen af lokalplanområdet er fastlagt til offentlige formål. Det betyder, at ejere efter § 48 i planloven under visse omstændigheder kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning. 
 
14.6
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
 
Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, for eksempel forhold vedrørende hegn og beplantning.Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 25. januar 2017.
 
 
 
 
                                  John Schmidt Andersen
                                         Borgmester                                /
                                                                                                                 Ole Jacobsen
                                                                                                               Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk