Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse af endeligt godkendt lokalplan. Dato for bekendtgørelsen er den 21. marts 2017.

Byrådet har den 25. januar endeligt vedtaget Lokalplan nr. 092 for Idrætsby Frederikssund. 

Lokalplan nr. 092 har til formål at lokalplanområdet udlægges til offentligt formål, hvor der kan etableres nye idrætsanlæg (Boldbaner, haller, atletikanlæg, tennisanlæg, klubfaciliteter og lignende) inden for lokalplanens område. Det er også formålet at parkering, veje og stier udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed samt at bebyggelsen placeres og udformes i samspil med omgivelserne og at områdets får en grøn karakter med blandt andet lægivende trærækker og anden beplantning.

Desuden er det lokalplanens formål at der sikres bæredygtige tiltag inden for lokalplanområdet, at reservere tilstrækkeligt areal til regnvandsbassiner og at der inden for området sikres mulighed for etablering af bære-dygtige miljøtiltag til energi- og varmeforsyning, særlige energivenlige bygninger og installationer, genan-vendelse af blandt andet tagvand og andre tiltag, der kan begrænse forbruget af ressourcer.

Lokalplanen med tilhørende miljøscreening har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. september 2016 til den 25. november 2016. Der er i høringsperioden indgået 7 henvendelser om lokalplanforslaget.  Der er foretaget 7 ændringer i den endelige lokalplan på baggrund af henvendelserne.  

Disse ændringer er:

  1. Lokalplanens § 3.1 skal efter krav fra Erhvervsstyrelsen afsluttes medfølgende sætning: ”Idrætsbyen skal primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter og anvendelsen til kulturelle formål er sekundær. Der kan gennemføres kulturelle arrangementer som fortrinsvist henvender sig til lokalområdet og kun i enkeltstående tilfælde gennemføres større aktiviteter af regional betydning.”
  2. Følgende tekst indføjes i redegørelsens afsnit ”Forhold til byens andre funktioner”: ”Naturgasledning. Der løber gennem lokalplaneområdet en 19 bar fordelingsledning for naturgas. Denne vil efter nærmere aftale med HMN- Naturgas blive flyttet så den ikke vil være til hinder for de anlæg som lokalplanen åbner mulighed for.”
  3. Følgende tekst i redegørelsens afsnit ”Forhold til byens andre funktioner” under punktet ”Varmeforsyning” udgår: ”Idrætsbyens bebyggelse skal opvarmes fra en selvstændig blokvarmecentral baseret på naturgas. Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg." , og erstattes af følgende tekst: ”Opvarmning af den nye idrætsby bør alene baseres på vedvarende energi som for eksempel sol-energianlæg eller i form af varmepumper.”
  4. Der udarbejdes ny illustrationsplan af helhedsplanen for Idrætsbyen, der er bedre i overensstemmelse med lokalplanens tekniske kort.
  5. I lokalplanens § 6.1 tilføjes en ny sætning således: ”Ved anlæg af parkeringspladsen P-n, skal der udføres beplantning, hegning eller lignende for at eliminere eventuelle lys- og støjgener fra parkeringspladsen P-n ind mod boligen på Bonderupvej 1, såvel som i Ådalen.”
  6. Følgende tekst i redegørelsens afsnit ”Tilladelser fra andre myndigheder” i underafsnittet ”Fortidsminder” erstatter den nuværende tekst: ”Der er under de arkæologiske forundersøgelser fundet mange spor af omfattende forhistorisk bebyggelse. Fundet af de forhistoriske bebyggelser betyder ikke, at de anlæg som lokalplanen indeholder ikke kan udføres. Men arbejdet kan først påbegyndes når udgravningerne er tilendebragt. Findes der efterfølgende under jordarbejde yderligere grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.”
  7. Rapport fra de arkæologiske forundersøgelser kan ses under afsnittet "Andre Rapporter og undersøgelser".

 Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. 

Du kan klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 21. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Gebyr
Hvis du vælger at klage, skal du betale et gebyr for behandling af din klage. Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,- Klagegebyret opkræ-ves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en frist, der er fastsat Planklagenævnet. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun påklages til domstolene. Klagen skal sendes senest 6 måneder efter, at nævnet har truffet en afgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. Du kan se den endeligt vedtagne lokalplan på kommunens hjemmeside

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk