Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

 

Hele lokalplanens område er beliggende i indvindingsoplandene til Åbjerg Vandværk og en indvindingsboring til Frederikssund Forsyning – Ådalens Vandværk. Store dele af området er beliggende inden for 300 meters beskyttelseszone til en indvindingsboring for Ådalens Vandværk. Den nordlige del af lokalplanens område er desuden beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den sydlige del er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD). Desuden er den nordlige del dækket af boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Lertykkelsen i området er begrænset (< 5 meter).

Der er således betydelige grundvandsinteresser inden for lokalplanens område.

Da området ikke har været optaget i kommuneplanen som byzone, skal kommunen følge den statslige udmelding over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udarbejde en OSD grundvandsredegørelse. Disse retningslinjerne betyder, at kommunen har udarbejdet en særskilt grundvandsredegørelse for lokalplanens område. 

Grundvandsredegørelsen skal indgå som en del af kommuneplantillæg og lokalplan og eventuelle tiltag til sikring af grundvandet skal indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. På baggrund af grundvandsredegørelsen har Frederikssund den 17. august 2006 modtaget en tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at området kan overføres til byzone.

Grundvandsredegørelsen og aftalenotatet kan ses i under lokalplanens afsnit "Baggrundsmateriale".   

De tiltag, der er nævnt i grundvandsredegørelsen og aftalenotatet er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser og betyder blandt andet at der ikke må foretages nedsivning af overfladevand til grundvandet fra befæstede arealer, veje, parkeringspladser, tage og kunststofbaner m.m.

Vandet skal skal enten ledes til kloak eller ledes til nedsivningsikrede forsinkelsesbassiner, hvor det renses inden det kan ledes ud i Sillebro Å.

Der er derfor i lokalplanen reserveret arealer til placering af disse bassiner. Bassinerne skal hele tiden være vandfyldte med en dybde på minimum 0,9 meter, ellers kan bassinerne ikke rense vandet. Bassinerne indgår således i idrætsbyen som rekreative elementer, som man kan løbe, gå, sidde og lege omkring.        

  

Fortidsminder

 

 

Der er 3 registrerede fortidsminder inden for lokalplanens område. Men de er ikke fredede. 

 

Der findes 3 ikke-fredede fortidsminder inden for lokalplanens område. Det drejer sig om 2 rundhøje (begge dateret 250.000 f.Kr. - 1066 e.Kr.) og 1 gård. Den sydligste rundhøj blev sikkert ødelagt da Den sjællandske Midtbane blev lavet og igen nedlagt i 1930'erne. Den nordligste gravhøj, er gravet væk ved grusgravning. Med hensyn til gården har den ligget i byen Tollerup, der var en udflytterby fra Oppesundby, og den bestod af tre gårde og en vandmølle. Under svenskekrigen 1658-60 blev gårdene og vandmøllen ødelagt, og først efter udskiftningen kom der igen til at ligge en gård herude, "Ørumgård", eller som det hed dengang "Ornumgård". Der er endnu stumper af vandmøllen, men mølledammen og alt det der var sump og mose, er 1975 fyldt op, da man byggede Åbjergskolen, vest for stedet.

Etableringen af idrætsbyen vil ikke berøre de 3 fortidsminder, men findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet og fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum. 

  

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

 

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et cirka 3 km bredt bælte langs kysterne. I kystnærhedszonen er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt. Afstanden fra Roskilde Fjord, er cirka 2 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er eksisterende byområder.

 

Lokalplanens område i forhold til kystnærhedszonen, der er vist med den grønne markering.  

 

Afstanden fra Roskilde Fjord, er cirka 2 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er eksisterende, fuldt udbyggede byområder.

Kommunen vurderer, at lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet. Området mellem fjorden og idrætsbyen er allerede bebygget og bebyggelsen i idrætsbyen vil være lav i forhold til omgivelserne samtidigt med, at området udefra vil være karakteriseret af den omkransende beplantning. 

 

Naturbeskyttelsesloven

 

Der er ingen arealer inden for lokalplanens område der omfattet af naturbeskyttelsesloven - som foreksempel beskyttede naturtyper, sten- og jorddiger, beskyttede vandløb eller andet.  

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk