Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Der er udarbejdet en VVM-anmeldelse for anlægget af idrætsbyen, en miljøscreening af lokalplanen, en støjrapport og en trafikanalyse i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan. Disse dokumenter er bilag til lokalplanen. Dokumenterne kan ses i lokalplanens afsnit "Baggrundsmateriale". I dokumenterne gennemgås og vurderes byens andre funktioner mere udførligt end her i lokalplanens redegørelse.  

 

Vandforsyning

Lokalplanområdet skal forsynes fra Frederikssund Forsyning.

Varmeforsyning

Opvarmning af den nye idrætsby bør baseres på vedvarende energi som for eksempel solenergianlæg eller i form af varmepumper. 

Spildevand og overfladevand

Parallelt med vedtagelse af nærværende lokalplan udarbejdes ligeledes tillæg til den gældende spildevandsplan; 'Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Idrætsby Frederikssund. Tillægget fastsætter, at området skal spildevandskloakeres og spildevand skal ledes til Frederikssund renseanlæg. Regnvand skal håndteres både på terræn og i regnvandsledninger. Vandet forsinkes og renses i bassiner inden det udledes til recipient.

Det er den til en hver tid gældende spildevandsplan for området, der bestemmer, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres inden for lokal­planens område.

Trafik

Adgangen til idrætsbyen skal ske fra Bonderupvej, Kornvænget og Strandvangen. Modelberegninger af den kommende trafik til idrætsbyen på de omkringliggende veje viser at den vil være af ubetydelig karakter. Modelberegningen kan ses under afsnittet "Baggrundsmateriale - Andre rapporter og undersøgelser - Trafikunder-søgelse".   

Støj

Der er udarbejdet en støjrapport af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Konklusionen af rapporten er, at selv ved fuld benyttelse af samtlige baner og anlæg, vil støjniveauet ved de nærmeste boliger på Kornvænget være acceptabelt uden etablering af særlige støjdæmpende foranstaltninger.

På trods af dette indeholder lokalplanen bestemmelser om, at hvis det senere, gennem støjmålinger eller støjberegninger, skulle vise sig at for højt støjniveau, så skal der efterfølgende etableres støjdæmpende foranstaltninger.  

Støjrapporten kan ses under afsnittet "Baggrundsmateriale - Andre rapporter og undersøgelser".

Naturgasledning

Der løber gennem lokalplanområdet en 19 bar fordelingsledning for naturgas. Denne vil efter nærmere HMN-Naturgas blive flyttet, så den ikke er til hinder for de anlæg som lokalplanen åbner mulighed for.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk