Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : EU-direktiver

EU-direktiver

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

 

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Lokalplanen må heller ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Lokalplanområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Afstanden fra Natura 2000 området, Roskilde Fjord, er cirka 2 kilometer og arealerne mellem fjorden og lokalplanområdet er eksisterende byområder. Lokalplanområdet er i dag en bar mark med omliggende træ- og buskbeplant-ning. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i området, men lokalplanen vil efter kommunes vurdering heller ikke påvirke eventuelle levesteder for sådanne arter, da eksisterende beplantninger m.v. bevares.    

 

Afstanden fra Natura 2000-området Roskilde Fjord er på cirka 2 kilometer. 

Det er således kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk