Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Planens status

Planens status

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden 28. januar 2016 til den 24. marts 2026. 

Lokalplanen er endeligt vedtaget og annonceret den 18. maj 2016.

Teknisk udvalg har den 4. maj 2016 endeligt vedtaget lokalplan nr. 090 og kommuneplantil-læg 026 for forlægning af Onsvedvej endeligt, idet byrådet har den 25. april 2016 delegeret kompetencen til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 026 og lokalplan 090 for forlæg-ning af Onsvedvej til Teknisk Udvalg. 

Planforslagene har til formål at give mulighed for anlæg af forlægning af Onsvedvej nord om Onsved - herunder vejtilslutninger, anlæg til støjafskærmning og lokal afledning af regnvand fra vejanlægget. Lokalplanen skal at sikre, at vejanlægget etableres under hensyn til såvel fremtidig trafikafvikling som oplevelsesmæssige interesser i lokalområdet samt sikre, at vej-anlæg og anlæg til lokal afledning af regnvand etableres under hensyn til såvel en tilfredsstillende teknisk funktion som en god biologisk funktion og landskabelig tilpasning.

Der i høringsperioden indkommet 7 indsigelser/henvendelser vedrørende lokalplanen og kommuneplantillægget.

På baggrund af de indkomne indsigelser og henvendelser besluttede Teknisk udvalg følgende til ændringer af lokalplanforslaget:

I lokalplanen indføres en ny § 5.6, således: "§ 5.6. Syd for den nye vej anlægges en støjvold i en højde af 2 meter".

Administrationen er blevet opmærksom på en unøjagtighed i lokalplanens tekst i forhold til vejprojektet. Det drejer sig om § 3.3, hvor der i forslaget står: "§ 3.3..

”Lokalplanens delområde B1 kan desuden, under etablering af vejanlægget anvendes som arbejdsplads". Der skulle retteligt, i stedet for "B1" havde stået "B2". Også dette forhold besluttede Teknisk udvalg at ændre. 

For så vidt angår kommuneplantillægget vedtog Teknisk udvalg at godkende dette uden ændringer.

2 af indsigerne har indsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommuneplantillæg-get. Natur- og miljøklagenævnet kan træffe afgørelse om opsættende virkning for den videre behandling af kommuneplantillæg og lokalplan, hvis nævnet finder grundlag herfor. Nævnet har dog ikke truffet beslutning om opsættende virkning og de indgivne klager har dermed ikke haft opsættende virkning. 

Når kommuneplantillægget og lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.  

Teknisk udvalgs endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra den 18. maj 2016. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk