Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Det er lokalplanens formål:
  • at muliggøre anlæg af forlægning af Onsvedvej nord om Onsved - herunder vejtilslutninger, anlæg til støjafskærmning og lokal afledning af regnvand fra vejanlægget,
  •  at sikre, at vejanlægget etableres under hensyn til såvel fremtidig trafikafvikling som oplevelsesmæssige interesser i lokalområdet, 
  • at sikre, at vejanlæg og anlæg til lokal afledning af regnvand etableres under hensyn til såvel en tilfredsstillende teknisk funktion som en god biologisk funktion og landskabelig tilpasning.
2.1 
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på bilag 1 "Lokalplanens område" og omfatter dele af matr.  2i og 4i, begge Onsved By, Skuldelev.
 
2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområder mærket A1 og B1-B5 som vist på bilag 2 "Arealoversigt og delområder".
 
2.3
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal for blive i landzone. 
 
2.4
Lokalplanen tildeles bonusvirkning og erstatter dermed de landzonetilladelser, der efter planlovens § 35, stk. 1 er nødvendige
for at realisere de anlæg, der lokalplanlægges for, herunder selve forlægningen af Onsvedvej, vejtilslutninger, anlæg til støjafskærmning
og anlæg til lokal afledning af regnvand fra vejanlægget.
3.1
Lokalplanområdets delområde A1 kan kun anvendes til forlægning af Onsvedvej inklusive vejlslutninger, terræntilpasninger og skråningsanlæg, anlæg til regnvandshåndtering og andre nødvendige tekniske anlæg.
 
3.2
Lokalplanområdets delområder B1-B5 kan enten tillægges naboejendom eller beplantes.
 
3.3
Lokalplanens delområde B2 kan desuden, under etablering af vejanlægget anvendes som arbejdsplads.
4.1
Der kan ske udmatrikulering af et samlet vejareal, som omfatter det areal, som overtages af Frederikssund Kommune.
 
4.2
Der kan ske sammenlægning af afskårne arealer med naboejendomme.  
5.1
Der kan anlægges en ny vej indenfor lokalplanens område fra punkt a til punkt b, i princippet som angivet på bilag 2; Lokalplankort.
 
5.2
Den nye vej skal i punkt a og b tilsluttes den eksisterende Onsvedvej som en naturlig forlængelse af denne.
 
5.3
I punkt c skal Vangevej tilsluttes den nye vej, i princippet som angivet på bilag 2; Lokalplankort.
 
5.4
I punkt d og e tilsluttes den nye vej tilslutningsveje til den eksisterende Onsvedvej, i princippet som angivet på bilag 2; Lokalplankort.
 
5.5
Udover de i §5, stk. 3 og 4 nævnte veje må der ikke uden tilladelse fra vejmyndigheden etableres vejtilslutninger til vejstrækningen a-b.
 
5.6
Syd for den nye vej anlægges en støjvold i en højde af 2 meter.
6.1
Området må ikke bebygges.
7.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

7.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, det betyder, at indholdet i lokalplanen f. eks. anlæg er der ikke pligt til at udføre.

7.3
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

7.4
Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens § 19 og 20).
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 27. januar 2016 til offentlig fremlæggelse efter reglerne i planloven.
Således vedtaget af teknisk udvalg den 4. maj 2016, efter at byrådet den 20. april 2016 har delegeret beslutningskompetencen til Teknisk udvalg.  
 
 
John Schmidt Andersen, Borgmester /Ole Jacobsen, Kommunaldirektør

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk