Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Overfladevand

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

De nærmeste vandværker, som er Krogstrup og Skuldelev, ligger i en af stand af ca. 2.000 meter fra vejforlægningen. Nærmeste vandindvindingsboring ligger på Onsvejvej 3 i en afstand af omkring 100 m fra det nye vejanlæg. Boringen anvendes til forsyning af husholdningen.

Der planlægges for regnvands afledning via grøfter langs det nye vejareal. Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af grundvandsressourcen.

Trafik

Når fjordforbindelsen er anlagt, forventer Frederikssund Kommune, at der vil ske en markant forøgelse af årsdøgntrafikken igennem Onsved.

Kommunen forventer, at trafikken vil blive forøget fra ca. 800 til ca. 2200.

Den permanente forlægning af Onsvedvej vil gøre det muligt at sikre en god trafiksikkerhed og forbedret fremkommelighed for det østlige Hornsherred til det overordnede vejnet og herunder fjordforbindelsen samtidig med at der kan lægges vægt på hensyntagen til bymiljøet og trafiksikkerheden i Onsved.

Støj

Når den nye vej kommer i drift vurderes det, at genevirkningerne fra trafikstøj vil blive formindsket for alle beboere i Onsved, men mest væsentligt for beboere syd for den eksisternde Onsvedvej, længst fra vejforlægningen.

Al gennemkørende trafik forventes at foretrække den nye vej og gennemkørende tung trafik forudsættes forhindret i at gennemkøre Onsved.

Kommunen har foretaget beregninger der viser, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for påvirkning af trafikstøj kan forventes overholdt for alle boliger i nærområdet, når den nye vej er anlagt og støjafskærmningen er etableret – hvilket ikke vil er være tilfældet, hvis vejforlægningen ikke udføres.

Den udførte støjberegning kan ses under "Baggrundsmateriale/Andre rapporter og undersøgelser".  

Zonestatus

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen tildeles bonusvirkning og erstatter dermed de landzonetilladelser, der efter planlovens § 35, stk. 1 er nødvendige for at realisere de anlæg, der lokalplanlægges for.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk