Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Bekendtgørelse - vedtaget

Bekendtgørelse - vedtaget

Dato for bekendtgørelsen er den 30. november 2016.

Byrådet har den 23. november 2016 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 087 for Sommerhusområde vest for Vellerup by.

Lokalplan nr. 087 har til formål, at det skal være nemmere at forstå plangrundlaget for borgerne samt nemmere at administrere efter. De tidligere gældende byplanvedtægter var svære at tolke for borgerne og levede ikke altid op til sommerhusejernes ønsker. Lokalplanen er udarbejdet med det formål at ajourføre plangrundlaget og gøre det nemmere for borgerne at forstå bestemmelserne i området. Samtidig danner lokalplanen grundlag for en ny administrationspraksis for kommunens byggesagsafdeling, der har håndteret mange dispensationssager i området. 

Områdets anvendelse og områdets karakteristiske træk og værdier videreføres i lokalplanen såsom strukturen, vejbyggelinjer, de grønne bælter og de grønne områder mellem sommerhusene.

Lokalplan nr. 087 åbner samtidig op for nye muligheder, for eksempel giver lokalplanen mulighed for én fritliggende sekundær bygning 0-2,5 m fra naboskel. Lokalplanen stiller mere præcise krav til bebyggelsens omfang og udseende for at gøre lokalplanen nemmere at tolke. Bestemmelserne har også til formål at sikre bebyggelsen en fortsat indpasning i de naturlige omgivelser, og at området fremstår som et sommerhusområde.

Lokalplanens bestemmelser er blandt andet udarbejdet med inspiration fra de spørgeskemaresultater, som var et produkt af borgermødet den 29. oktober 2015 afholdt for sommerhusejerne og andre interessenter.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 25. februar til 25. april 2016. I forbindelse med den endelige vedtagelse er der kun sket ændring i form af en mindre justering vedrørende tagbeklædningsmulighederne. Endvidere er der givet udstykningsmuligheder for matrikel 1b, 1c og 1d Vellerup by, Vellerup, hvor bebyggelse, andre anlæg og konstruktioner ikke placeres nærmere end 10 meter fra § 3 naturområderne. Der er indskrevet et forbud mod opførelse af telemaster over 8,5 meter inden for lokalplanområdet, og der er tilføjet mulighed for at dispensere for bygningshøjden og afstand til skel på grunde med store terrænspring. Desuden er der foretaget tekniske præcisioner som kan findes i hvidbogen. Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra 30. november 2016. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk