Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Område med særlig drikkevandsinteresse

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD) og særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Inden for lokalplanens område sker der ingen ændring i den nuværende anvendelse af arealerne, herunder sommerhusområde.

Lokalplanen regulerer blandt andet bebyggelses placering og omfang, udseende på bebyggelse og fastholder de grønne strukturer.

Samlet set er det kommunens vurdering, at lokalplanen ikke giver mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter inden for lokalplanens område.

Spildevandsplan 2013-2021

Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan. For den nordlige halvdel af området afledes overfladevand til separat kloak, mens for den sydlige halvdel nedsives overfladevand på egen grund.

Fortidsminder og diger

Inden for lokalplanområdet er der 10 fortidsminder som ikke har fredningsstatus. Lige uden for lokalplanens nordvestlige hjørne er en fredet rundhøj som afkaster en 100 meter beskyttelseslinje som omfatter en mindre del af lokalplanområdet. Inden for lokalplanafgrænsningen er der derudover seks fredet sten- og jorddiger.


Fortidsminder. Lilla og orange prikker er fredet fortidsminder. Det rødskraveret er fortidmindebeskyttelseslinjer. De orange linjer er fredet sten- og jorddiger. De gule prikker er ikke fredet fortidsminder.

Det lokalplanen giver mulighed for påvirker ikke fredningerne eller digerne.

Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinje

Kystnærhedszonen omfatter landzonearealer og sommerhusområder i et ca. 3 km bredt bælte langs kysterne. Her er det hensigten, at begrænse bebyggelse og anlæg og ved nødvendig bebyggelse og anlæg at lokalisere dem, således at de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Hele lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Lokalplanområdet omfatter et udbygget sommerhusområde og det som lokalplanen giver mulighed for, vurderes ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt i forhold til det eksisterende.

Dele af lokalplanområdet er desuden omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder der særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo. Standbeskyttelsesområder, inden for lokalplanområdet, er af Naturstyrelsen nedjusteret til ca. 100 meter fra standkanten. Lokalplanen giver ikke mulighed for at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen. Områderne må kun anvendes som grønne og rekreative områder.


Det blå felt viser strandbeskyttelseslinjen

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk